List od čitateľa: rezidentské parkovanie v Nitre

Najväčšia chyba v snahe o riešenie problémov s parkovaním bolo už viac rokov dozadu len odsúvanie, tlačenie tohto problému pred sebou

Mám pred sebou "MY – Nitrianske noviny" (06.02.2017) a v nich čítam článok "Ľudia za parkovanie na sídliskách platiť nechcú...". Z uvedeného článku vyberám – „Radnica už dlhšie avizuje, že na sídliskách zavedie rezidentský parkovací systém. Vodiči majú za parkovanie platiť. Podľa výsledkov miniankety, ktorú spustilo mesto na webe, s takýmto riešením súhlasí len tretina respondentov“. "Do ankety sa zapojilo iba 1560 respondentov."!

No, neviem, ale len tak, všeobecne, spakruky avizovať, oznamovať, že na sídliskách (paušálne, všeobecne(?) zavedie rezidentský parkovací systém!? Že jednoduchým rozpredaním rezidentských (abonentských) preukazov vyrieši problém s parkovaním? „Občan – obyvateľ sídliska – ak chceš mať konečne pokoj s parkovaním pri svojom bytovom dome – na, tu máš, kúpiš si rezidentskú (abonentskú) kartu a vybavené. A máš po problémoch s parkovaním.

Ako to tá naša radnica vlastne myslí? Potom nech sa nečuduje (tá naša radnica), že vodiči (respondenti tzv. miniankety) s takýmto riešením nesúhlasia a odmietajú za takýto spôsob parkovania platiť! A to, že sa tejto ankety z desiatok tisíc držiteľov vozidiel zúčastnilo len 1560, to tiež o niečom napovedá.

Na druhej strane – ľudia (držitelia vozidiel), samozrejme, všetci chcú mať možnosť kľudne parkovať so svojimi vozidlami pri mieste svojho bydliska, takmer nikto však z nich by za takúto službu nechcel platiť a už vôbec nie v nejakom parkovacom dome...

Najväčšia chyba v snahe o riešenie problémov s parkovaním bolo už viac rokov dozadu len odsúvanie, tlačenie tohto problému pred sebou – ako snehovej gule, ktorá sa rokmi len nabaľovala a dnes sa s ňou už takmer nedá ani pohnúť, odmietanie riešení, ktoré sú v súčasnosti už len tie jediné aktuálne a reálne, po ktorých možno siahnuť. Ďalej – neúprimnosť pri pomenúvaní hlavných problémov, neprofesionálne paušalizovanie, zovšeobecňovanie návrhov, pokusy prijať veľmi podozrivo vyznievajúce návrhy na riešenie spolu s alibistickým a už naozaj infantilným tolerovaním porušovaní a obchádzaní zákona.

Chcem zdôrazniť (už ani neviem po koľký raz) niekoľko dôležitých súvislostí s pojmom "rezidentské parkovanie na sídliskách". Riešiť parkovací problém celoplošne vo všetkých dotknutých lokalitách mestských sídlisk naraz a jednotným systémom je nemožné! Je už na čase si uvedomiť (a zmieriť sa s tým), že problém s dlhodobým parkovaním v mieste bydliska držiteľa (majiteľa) vozidla, teda v mieste, kde tento držiteľ motorového vozidla žije už desaťročia so svojou rodinou, kde vychováva svoje deti, stará sa o svoju chorú matku..., sa nedá vyriešiť prostoduchým predaním rezidentských preukazov držiteľom vozidiel bývajúcich v konkrétnej lokalite, takisto nie budovaním ďalších a ďalších parkovacích miest na úkor verejnej zelene a „pchaním“ vozidiel na každé voľné miesto a už vôbec nie tolerovaním protiprávneho konania vodičov a selektívnym prístupom k porušovateľom zákona zo strany mestskej polície. Problém s dlhodobým parkovaním v jednotlivých mestských častiach mesta sa dá riešiť len zabezpečením skutočne bezkonfliktného parkovania motorových vozidiel vybraných občanov v mieste ich trvalého bydliska – súčasne s vybudovaním veľkokapacitného, niekoľkopodlažného parkovacieho domu situovaného čo najbližšie centra konkrétnej mestskej časti pre tých občanov tzv. vnútroblokových priestorov, ktorým sa miesto na parkovanie a tým i rezidentská karta jednoducho neušla.

Dlhodobé parkovanie v mieste trvalého bydliska držiteľa vozidla je potrebné regulovať vydávaním tzv. rezidentských parkovacích preukazov na základe ekonomickej situácie jednotlivca, ale i motivácie, ktorú je možné dosiahnuť spoplatnením parkovania s cenou nastaviteľnou v závislosti od času, miesta parkovania a záujmu o parkovanie, pričom určitej skupine domácich obyvateľov je možné poskytnúť parkovanie zdarma, inej skupine držiteľov vozidiel zas spoplatnením, zľavou z ceny, hoci aj formou paušálneho predplatenia parkovania počas celého roka, iným zas – naopak nevydaním takéhoto preukazu takéto parkovanie neumožniť a „vytlačiť“ ich z tohto miesta inde – napríklad na najbližšie verejné parkovisko... Týmto spôsobom, je parkovanie nielen regulované ale aj dostupné – najmä pre tých, ktorí tam potrebujú, no najmä zaslúžia si zaparkovať a na strane druhej zas nedostupné pre tých, ktorí si takýto „luxus“ nezaslúžia alebo sa pre nich rezidentská karta jednoducho už neušla. Navyše sa vytvárajú určité finančné zdroje na riešenie nedostatku parkovacích kapacít a zreálni sa tým i pohľad ľudí na potrebu vybudovania a následného využívania parkovacieho domu.

Uvedený spôsob riešenia parkovania bude spočiatku vhodné aplikovať len v tých tzv. vnútroblokových priestoroch, v blízkosti ktorých je možnosť alternatívneho parkovania (pre tých, ktorí majú dôvod na využívanie parkovacieho miesta – nemajú však právo k tomu vlastniť rezidentskú kartu) na iných blízkych verejných plochách (komunikáciách, parkoviskách), prípadne parkoviskách blízkych nákupných centier a v krátkej budúcnosti - viacpodlažných parkovacích domoch..!

Takto by mesto v prvom rade zabezpečilo dôstojné parkovanie tým všetkým občanom mesta (príslušnej mestskej časti) - držiteľom motorových vozidiel, ktorí si voči svojmu mestu a správcovi bytového domu plnia všetky svoje povinnosti a súčasne nadmieru neskomplikovalo život tým držiteľom motorových vozidiel, ktorí v mieste súčasného parkovania nie sú prihlásení na trvalý ani prechodný pobyt, rodinným návštevám, návštevníkom a klientom rôznych prevádzok v tomto (v prvom rade) obytnom priestore, obyvateľom, ktorí si zvykli parkovať pred konkrétnym bytovým domom so svojimi služobnými, častokrát i úžitkovými vozidlami...

Konkrétny príklad – Dlhá ulica od č. 8 - 26 Nitra, Chrenová II.

Je to časť ulice so 110 bytovými jednotkami, v ktorých býva (odhadom) 90 držiteľov motorových vozidiel sk. M1 a L. Počet možných parkovacích miest v tomto priestore je (takisto odhadom, keďže nie sú vyznačené) 54 – z toho 2 parkovacie miesta pre osoby ZŤP.

Z uvedeného potom jednoznačne vyplýva, že počet vydaných parkovacích preukazov (oprávňujúcich v určené dni a hodiny parkovať na vyznačenom mieste) bude identický s počtom týchto miest – teda presne 54. Ďalších 36 držiteľov motorových vozidiel, ktorí vzídu po dohodnutom výbere si parkovacie miesto bude musieť hľadať na inom mieste... Napríklad na tom verejnom parkovisku...

Postup: Zástupcovia vlastníkov bytov na dotknutej ulici zvolajú schôdzu vlastníkov bytov za účelom „pridelenia parkovacieho (rezidentského) preukazu a tým i možnosti bezkonfliktného parkovania so svojím vozidlom v mieste trvalého (prechodného) pobytu“. Na spôsobe selekcie, výberu týchto rezidentov sa vlastníci bytov – účastníci schôdze dohodnú spoločne a spravodlivo na základe ponúknutého (predloženého) (alebo iným spôsobom dohodnutého) systému. Jedným zo spôsobov by mohol byť napríklad systém prideľovania tzv. plusových bodov podľa vopred dohodnutých podmienok. Najvyšší počet týchto bodov môže napríklad získať občan – vlastník bytu, ktorý tento byt užíva najdlhšiu dobu, a ktorý predloží písomný doklad o tom, že si voči mestu, daňovému úradu a správcovi domu plní všetky svoje povinnosti. Na plný počet bodov bude mať nárok i občan, ktorý konkrétny byt (takýmto spôsobom) užíva len (napr.) 5 rokov no musí sa starať o svojho ťažko zdravotne postihnutého člena rodiny; ten, naviac, má i zákonné právo na udelenie vyhradeného miesta na parkovanie. Na plný počet bodov bude mať určite nárok i obyvateľ, ktorý (bez ohľadu na dĺžku nepretržitého pobytu) sa stará o tri nezaopatrené deti, občan - držiteľ motorového vozidla – dôchodca s minimálnym dôchodkom a pod. Do bodového hodnotenia bude možné zaradiť i občana – držiteľa troch motorových vozidiel avšak za predpokladu odvodovej bezúhonnosti tohto občana a len na jedno z týchto troch motorových vozidiel. Na ostatné – len ak zostanú voľné parkovacie miesta a len za primerane zvýšený poplatok (jeho výška sa môže stanoviť napríklad na schôdzi príslušného VMČ). Do bodového hodnotenia bude možné takisto zaradiť i občana – prevádzkovateľa reštauračného zariadenia – formou jednej rezidentskej karty na jedno vozidlo a za zvýšený poplatok; atď.

Mať možnosť získať rezidentský preukaz (len na jedno vozidlo!) určite bude mať i občan – nájomník bytu, ktorý pri žiadosti o tento preukaz predloží nájomnú zmluvu s vlastníkom (prenajímateľom) bytu a tento (prenajímateľ) – doklad o odvádzaní dane z prenájmu nehnuteľnosti. Táto zásada bude platiť i v prípade, ak takýto nájomca vlastní viac vozidiel, alebo samotných nájomcov bude viac ako jeden. Na určitý počet bodov bude mať takisto nárok občan – držiteľ motorového vozidla (bez tabuľky s evidenčným číslom), ktorý bude mať doklad od ODI o dočasnom vyradení tohto vozidla z cestnej premávky – tento však už za poplatok 30 eur (podľa dohody) za rok. Žiadny nárok na zisk akéhokoľvek bodu v tomto význame nebude mať občan – držiteľ vozidla bez platného dokladu o kladnom výsledku technickej (emisnej) kontroly alebo vozidla natrvalo vyradeného z cestnej premávky. Vyhradzovať miesta pre tzv. návštevy je dosť neprezieravé, nakoľko skutočnosť, že tieto miesta zostanú (ak nepríde k nikomu žiadna návšteva) prázdne je ťažko predstaviteľná...

Na záver tejto rozpravy („prideľovania bodov“) by vzišiel zoznam 54 obyvateľov (z celkového počtu 90), ktorí (po predložení potrebných dokladov) by dostali rezidentský preukaz. Niektorí zadarmo alebo len za minimálny, správny poplatok, iní zas za poplatok, ktorého výšku by určil príslušný Výbor mestskej časti. No a tí, ktorí zostali, takpovediac, pod čiarou – tí by si museli miesto na parkovanie hľadať na najbližšom verejnom parkovisku alebo inom dostupnom legálnom mieste. Áno, je ťažké niekomu povedať: „Ty tu už od určitého dňa nebudeš môcť parkovať, pre Teba už nezostal parkovací preukaz, musíš si hľadať iné miesto! Ty rezidentskú kartu dostaneš, ale len na jedno vozidlo a aj tú len za určitú sumu peňazí.“ Atď. Stať sa to však musí, lebo iné riešenie neexistuje! Kompromisy? Tie len za cenu prostoduchého tolerovania nezákonnosti. Pokiaľ všetci cítime i nejakú zodpovednosť voči zákonu (a ťažko si predstaviť jej pokračujúcu všeobecnú absenciu prechádzajúcu až do anarchie), tak to riešenie tohto problému existuje. Bude síce bolestivé, stretne sa s nepochopením, neuznaním a odmietaním – existuje však iné?

Ivan Čerešňák

Komentáre  

+3 # Shadow 2017-03-06 11:30
Pre mna trosku utopisticky pohlad na vec. Rezidentske karty - ano. Ale v prvom rade podla mna ma kazdy majitel bytu (alebo jeho najomnik) pravo na parkovacie miesto v blizkosti svojho domova. Ak bude tato podmienka splnena, az potom sa mozme pohnut dalej.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Hmm 2017-03-06 22:37
Ja to čo píše v prvom príspevku Shadow chápem, ale ako môže mať majiteľ bytu právo na parkovacie miesto blízko svojho domova ? Na základe čoho ? Majiteľ bytu má nárok na parkovanie blízko domova akurát vtedy ak vlastní ten pozemok v blízkosti toho domova resp. ho vlastnia vlastníci bytov. Ak nemá vo vlastníctve takýto pozemok, tak môže byť rád, že parkuje na cudzom pozemku zadarmo. K systému, tento systém tu spomenutý mne príde dosť komplikovaný a v praxi nerealizovateľn ý, podmienky keď tak by mali byť jednotné a spravodlivé a nie princíp nejakej selekcie. Poviem príklad, starší normálne mobilný človek má auto, používa ho raz týždenne na nákup (možno ani to nie) a on bude parkovať pred vchodom. Každý deň sa prechádza po okolí, nemá v zásade čo na práci, ale bude parkovať pred domom, to mi príde trošku blbosť.A mamička s 5 mesačný dieťaťom sa môže trepať aj s nákupom 300 m z parkovacieho domu, najlepšie poschodového a bez výťahu:).
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-3 # Hmm 2017-03-06 22:37
Tak ako aj Shadow nižšie spomenul ďalšie úskalia, to zase bude tlačeniek, napr. koľkí sa zrazu stanú invalidní, že, resp. prehlásia trvalý pobyt niekomu z rodiny k sebe, aby dostali nárok na miesto. Nech si každá oblasť ako je aj v článku uvedené spraví sebe pravidlá šité na mieru, ale jednotné pravidlá v danej oblasti pre všetkých a nie princíp nejakého výberu. A takisto je to mestský pozemok, mesto by v rámci podnikateľského ducha mohlo robiť niečo podobné ako v BA, že si zaplatím parkovacie miesto, povedzme 200 € rok, konkrétne parkovacie miesto, capnem tam na zem krížik a reservé. Funguje niečo také u nás vôbec ? Lebo v BA funguje a tam je v zásade asi horšia situácia s parkovaním ako v NR. A aj za vybraté peniaze z toho môžu aspoň niečo vylepšiť a postavať v súvislosti s parkovaním...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Mikedo 2017-03-10 23:25
Pokiaľ si všímam, k približne 80% bytom prináleží spravidla 1 auto. Na sídlisku Klokočina, či Diely je to vysoká hustota 8 podlažných domov predstavuje takú koncentráciu, že potreba parkovacích miest je naozaj kritická. Žiadny systém rezidentského parkovania problém nevyrieši, nakoľko potrebný počet miest jednoducho nieje. Vyrieši ho jedine premyslené budovanie nových parkovacích miest. Je to možné iba zabraním zatrávnených plôch. Ako kompenzácia by mohli byť menšie parčíky so stromovou výsadbou a patričnou infraštruktúrou pre odpočinok, prechádzky, hry, či športové aktivity detí a mládeže. Na sídliskách sa takéto plochy nájsť dajú. Jednoduché riešenie v žiadnon prípade neexistuje, mesto sa zbúrať ani prestavať nedá. Treba naozaj čo najširšiu verejnú diskusiu a presadenie väčšinového názoru obyvateľov mesta, alebo jednotlivých mestských častí, nakoľko podmienky sú v jednotlivých častiach odlišné. Vnímam to ako veľký problém, ktorý však vyžaduje neodkladné riešenia.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Mikedo 2017-03-10 23:23
Omyl priateľu, omyl! Keď budeš mať cez 60 zistíš, že to auto používaš hlavne na návštevu doktorkov, naháňanie liekov, až potom nákupov, či záujmov. U tých šťastnejších to môže byť tak, ako si popísal. Často ide o odkázanosť.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+7 # Shadow 2017-03-06 11:37
K tomu konkretnemu prikladu - co ak byvaju vsetci majitelia aut na Dlhej ulici uz dlhodobo, maju vysporiadane vsetky zavazky voci mestu? Kto bude mat to svedomie odnat pravo na parkovanie 36 ludom a odohnat ich napr. k Olympii? Ci bude sa treba zacat pchat domovnikom do zadnice?
Dalsia modelova situacia - co ak sa do danej lokality nastahuje mlada rodinka? Ziska parkovacie miesto po predchadzajucom majitelovi? Alebo sa vytvori poradovnik a budu roky cakat, kym opravneni drzitelia vymru?

A to si uz vobec neviem predstavit, ako by tato situacia vyzerala na Nedbalovej ulici...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-6 # Ivan Čerešňák 2017-03-06 22:27
Tých 36 obyvateľov - držiteľov motorových vozidiel, tak či tak nemá kde parkovať, lebo nie je tam viac parkovacích miest. Iba ak inde ako na vyznačených miestach... To je však porušením zákona. Čo ak to začnú riešiť mestskí policajti a budú "inkasovať" od každého a každý deň - keď len po 20 eur? Veď predsa všetci chceme, aby na Slovensku platili zákony! Či nie? Samozrejme, že áno, že chceme, ale len okrem nás...
(Pokiaľ sa jedná o toho domovníka - ten je len sprostredkovate ľ, koordinátor, zvolávateľ stretnutia obyvateľov, držiteľov mot. vozidiel za účelom dohodnutia sa na čo najspravodlivej šom rozdelení existujúcich parkovacích miest.)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # Shadow 2017-03-06 22:40
A prave toto je pri tom najvacsia utopia. Musime si uvedomit ze sme na Slovensku. Ake najspravodlivej sie rozdelenie?
Prvi budu mat karty ti, co robia na MsU, hned za nimi ti, ktori tam maju nejaku rodinu. V dalsom poradi ti, ktori su kamarati s domovnikom (vieme ako to v tych panelakoch chodi) a tym padom sa nam uz karty minuli.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Shadow 2017-03-06 22:44
Ano, 36 obyvatelov nema kde zaparkovat. Ale v sucasnosti je to 36 aut stale inych, nie kazdy den clovek pride z prace domov o siestej a uz nenajde miesto. Cez vikend idu viaceri na vylety a parkovanie nie je take strasne. Podla tejto verzie by ludia bez rezidencnej karty museli aj v takomto pripade parkovat mimo poloprazdneho parkoviska...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # draha garaz 2017-03-06 11:56
najprv treba dobudovať parkovacie miesta (domy) aj s rezervnou kapacitou lebo všetci násťročný si za pár týždňov tiež kúpia autá dostanú firemné ... a potom špekulovať s cenami kde to bude koľko stáť v rámci základných daní a mimoriadnych poplatkov (uplatkov)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # ON 2017-03-06 18:04
Zacyklena utopia z ktorej nie je vychodisko:

- parkovacie domy nebudu, preotze su drahe a nie je ich kde postavit. Ak ich postavia dalej nez 200m od bytovky stanu sa nezaujimavym

- rezidencna karta miesto nezabezpecuje volne parkovacie miesto

- co s najomnikmi? co s rodinou v 4 izbovom byte so styrmi autami? rozlohou sa rovnaju styrom garzonkam s jednym majitelom a jednym autom. kazdy ma pravo na rovnaky meter...

- co s navstevami? co so sluzbami? za 10 minutove vylozenie tovaru budete kurierovy VY platit miesto? on si ho z jedneho 0,50 eura, ktore dostane za vylozenu adresu hradit nebude.

- aky je spravodlivy kluc? odpoviem: nie je. Je to len a len o peniazoch, ktora firma sa dostane ku korytu a bude z bezbrannych oveciek tahat kazdym rokom vyssie dukaty. Ved sprava existujucich miest prinasa nemale naklady....
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-3 # Ivan Čerešňák 2017-03-06 22:13
Nájsť východisko v súčasnosti v oblasti (dlhodobého) parkovania je naozaj problémom. Hľadať ho však len v roz(pre)daní rezidentských preukazov je skutočne utópia. Je potrebné vytvoriť nové parkovacie miesta. Tie sa však dajú len postavením parkovacieho domu. Toto riešenie je však neakceptovateľn é väčšine obyvateľov sídliska. Väčšina obyvateľov (nielen) sídliska akceptuje bezhraničnú toleranciu protiprávneho parkovania zo strany mestskej polície. Potom sa stane toto: Príde (po privolaní iným občanom) k zle zaparkovanému vozidlu (celkom na chodníku) hliadka mestskej polície - a dá mu "papuču". Po čase príde k tomu vozidlu jeho vodič, volá mestskú políciu, príde tá istá hliadka, zinkasuje pokutu a odníme mu z vozidla tú oštaru. Potrestaný vodič sa však pýta: "A čo títo ostatní, ktorí tak isto tu parkujú..?" Odpoveď: "No a kde, podľa vás, majú parkovať?" Toto má byť riešenie v normálnej spoločnosti?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # žuvačka Pedro 2017-03-07 06:57
Pán Čerešňák, s tým splnením povinností voči mestu ešte súhlasím, ale aj voči správcovi....? Správcovstvo nie je o parkovaní.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+5 # Michal Šimonek 2017-03-07 00:08
1. Úplne prvým krokom by malo byť nové zmapovanie celej Nitry - ulica po ulici - kde je koľko miest možné vytvoriť
2. Následne začať s úpravami - oprava ciest, povrchov, osvetlenie...
3. značky + vyznačiť čiary
4. vyznačiť parkovanie pre návštevy, zásobovanie, nákladné autá...
5. vydať presné a jednoznačné pravidlá pre parkovanie
6. stanoviť lehotu 1 mesiac aby si ľudia zvykli
7. kto nebude parkovať na vyznačených miestach pokuty nekompromisné
8. za vyzbierané peniaze z parkovania investovať do opravy parkovísk a infraštrúktúry - nie ako doteraz, že vyberáme za parkovné ale parkoviská deravé ako sito

Cena za rezidentské karty: symbolická
Obmedzenia: 1 karta na obyvateľa, zvyšné autá možnosť parkovať mimo zóny pri bytovkách
Parkovacie domy? možno pár a menších + v centre pod námestím, wilson, stapring plocha
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-5 # Ivan Čerešňák 2017-03-07 08:11
No - veď aj o tom to všetko je, samozrejme!
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Hmm 2017-03-07 08:43
1 karta na obyvateľa ? T.j. ak býva v jednom byte 5 ľudí, každý dostane kartu ? CO táto karta vyrieši, keď si zoberieme modelový príklad z článku, že 36 vlastníkov áut nemá jednoducho kde zaparkovať, lebo pre nich už pred bytovkou neostalo miesto. Čo to vyrieši karta ? A na tej Dlhej ani nie je naokolo veľa prevádzok, že by tam parkovali cudzinci, ak sa mýlim opravte ma.
Ďalej čo keď by som chcel dve karty, lebo mám dve autá a som ochotný si za druhý zaplatiť, viď príklad bývanie v centre kde sú spoplatnené parkoviská, 1 karta je za symbolickú sumu, ale druhú si môžem kúpiť tiež, ale už drahšie. Celý problém vidím v tom, že keď mám 50 parkovacích miesto a vlastníci bytov majú 90 áut, tak , že im rozdám karty nevyriešim ich problém s parkovaním..
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Hmm 2017-03-07 08:43
.Parkovací dom by niečo riešil v najbrutálnejšíc h lokalitách niekde na Klokočine, kde sa fakt nedá zaparkovať, inde to vidím iba tak, že ak nechýba tých miest veľa, ukrojiť z tej zelene. Niečo bude musieť padnúť za obeť, inak to budú iba občania platením nejakej firme, ktorá nič nevyrieši.

Komentár je príliš dlhý, túto hlášku milujem....
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # Michal Šimonek 2017-03-07 13:48
Myslel som na byt - sorry. Karta vytriedi tých, ktorí majú v Nitre trvalý pobyt - možno by to prinútilo ľudí zmeniť si pobyt a Nitra by dostávala viac podielových daní. Nitra je plná ŠPZ NZ, SA, BA... v podstate okrem toho, že tu bývajú Nitre nijak neprispievajú, tak ich treba prinútiť, alebo nech si zaplatia. Ja tiež nechodím do iných miest parkovať na chodník pred bytovku...

Treba zvýhodniť Nitrančanov a spraviť tu konečne poriadok.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Hmm 2017-03-07 18:48
Keď chceme zvýhodniť Nitrančanov, tak by to mohlo byť tak, že 1 karta byt + vlastník resp. niektorý z nich musí mať trvalý pobyt v NR. Lenže problém žiadna karta nevyrieši, keď je raz 50 parkovacích miest a 90 áut, tak jediné riešenie je rozšíriť parkovacie miesta, lebo nikomu sa nechce dochádza do nejakého parkovacieho domu a kde taký vôbec aj postaviť, aby pokryl dosť veľký okruh ľudí a nemali to zároveň ďaleko. Akože všetci mínuskujú tých čo píšu nejaké riešenia a všetci sú veľký "zelení" jak sa im nepáči úbytok zelene, ale bohužiaľ inak ako vytvorením nových miest sa toto riešiť nedá...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # PPC 2017-03-07 21:55
Aha. A ty si ako na to prišiel že sú povinný ti postaviť parkovací dom? Keď si si auto kupoval vedel si aká je situácia s parkovaním.
A ak ja sa postaví prečo by si ho mal mať pred panelákom?
Odhliadnuc od toho že tam ani nie je kde.
No vidím to na kompromis. Postaviť niekde parkovací dom. 300 metrov nie je daleko. A potom nech frflú keď budú mať kde ,ale lenivosť nedovolí.
:-x
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Hmmm 2017-03-08 22:54
Ja som pisal, ze je niekto nieco povinny stavat ?Co sa tyka toho domu 300 m je pre velku cast ludi vela a daleko a kto by financoval prevadzku toho domu ? To nie je take iste ako vybetonovat vonku plochu a nakreslit ciary...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Samo 2017-03-08 09:22
Hlúposť. To, že tu sú cez týždeň a míňajú tu vo všetkých prevádzkach peniaze. Taktiež platia intrák či nájom nejakému nitrančanovi neznamená, že nemajú právo parkovať pred tým domom kde bývajú celý rok. A takouto hlúposťou akou je karta ich neprinútite si prepisovať trvalý pobyt. Taktiež ten nájomca im to nedovolí. A taktiez tu ani ludia nazacnu predavat svoje druhe a tretie auta v rodine ak im date poplatky za nejake karticky. Takze aut bude rovnako vela akurat ze mesto vyberie viac penazi, ktoré pouzije inde. Ako to mozem s takou istototou tvrdit ? Pretoze ani tie z parkovneho nie su teraz pouzivane na tento a podobne ucely. A mesto netrpi nedostatkom penazi iba ich neracionalnym a neefektivnym rozdelenim
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # Michal Šimonek 2017-03-08 09:28
To, že míňajú peniaze je pravda, nemá to nič s mestskou pokladnicou. Podielové dane utekajú, cudzinci zaberajú miesta domácim a neplatia dane. Opakujem - nech parkuju ale na vyhradenych miestach mimo hlavnych parkovacich ploch pri bytovkach. Nemoze byt problem prejst sa par desiatok metrov.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Samo 2017-03-09 09:00
Michal, vy žijete vo vlastnom svete :-)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Michal Šimonek 2017-03-11 00:12
Mám iný názor na vec a preto žijem vo vlastnom svete? :D pozrite sa aký je v Nitre stav... tak kto žije vo svojom svete? :D Už aj primátor sa uvedomil a povedal, že treba riešiť podielové dane a útek obyvateľov. Máme tu kopu ľudí z iných miest a nič z nich nemáme práve naopak.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Samo 2017-03-07 09:09
Je to od Vás veľmi pekné a určite ste si dali s tým veľa roboty, ale mohli ste si ušetriť toľko času a námahy. Žijete v utópii, ktorá by nefungovala ani mimo NR či SR. Najpodstatnejši e je urobiť hneď to, čo sa roky nerobilo a síce rozšíriť klasické parkovacie plochy pri bytových domoch. Áno, mám rád zeleň a som ochranár, ale aj na úkor zelene. Kde je pozdĺžne parkovanie sa dá rozšíriť a urobiť kolmé a podobne. Tí čo sa budú byť za každý m2 trávy medzi domami pri parkoviskách nech idú protestovať proti zahustovaniu mesta novými bytovými domami a uchránia hneď celé hektáre. Paralelne zatraktívniť autobusovú dopravu, urobiť normálne cyklotrasy a následne sa pýtať ľudí či chcú niekde podzemný parkovací dom.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Hmm 2017-03-07 10:09
Presne tak, bohužiaľ na tú zeleň mali myslieť ľudia vtedy, keď sa rozhodovali nadrbať 12 poschodové baráky na seba natlačené, že si môžu niektorí ľudia rybárskymi udicami hádzať do druhého baráku pivo kamarátovi...Le bo príčina vznikla tým ako sa stavalo hlava nehlava a stým sa nič nenarobí. Ani na tie bicykle nie je naše svahovité mesto stavané ako inde, takže jediným riešením je asi zákaz vjazdu autám do mesta a všetci budú mať skútre, to by sa pri prekleslení čiar snáď na existujúce parkoviská tie skútre pomestili. Inak je tu len možnosť rozšíriť parkovacie miesta a zeleň radšej chrániť a rozširovať tam kde to je možné...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # johnnysp29 2017-03-07 11:53
Čo je toto za novú módu ?
"LIST OD ČITATEĽA"
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Michal Šimonek 2017-03-07 13:44
Čo sa ti na tom nepozdáva? Jednou z myšlienok Nitralive je zapojenie občanov do tvorby obsahu. Aby v tom nebol bordel, články majú začínajú "List od čitateľa"...

Máš záujem prispieť? :D
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Marian 2017-03-07 12:46
Parkovanie je téma dlhodobá a vždy bude. Drahé parkovacie domy nebudú ľudia využívať. Mesto nové parkoviská nepostaví, lebo na tom nemá ako kasírovať, radšej zavedie "rezidenčné karty" kde ľudí skasíruje a maximálne sa tak premaľuje pár čiar, a niekto sa pekne nabalí. Povinnosť mesta je stavať aj parkoviská, tých miest na klokočine je habadej. Sme v meste, tu extra veľké trávnaté plochy nemajú čo robiť. Viď okolie Bizetovej, Hviezdoslavovej , Petzwalovej,,,j a netvrdím aby vybetónovali celé plochy ale na šírku 1 auta ukrojiť z trávy a hneď je tam plocha pre 50 áut. Takýchto "oničom" plôch je v meste habadej, žiaden problém nevidím... Prosím komentáre "proti zastavaniu zelene " si nechajte. NR by mala byť mestom, nie lúkou, kto chce zelené plochy nech odíde do Horných Dolných Malíkových...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # dlhy 2017-03-07 12:49
So všetkou úctou k autorovi listu budem formulovať veľmi jemne:
To, čo navrhuje a napísal, je nemúdre.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # žuvačka Pedro 2017-03-07 13:27
Ale je v telke. A to sa počíta.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # jozefub 2017-03-07 15:55
Tak skús ty napísať niečo múdre možno sa poučíme
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Pedro20 2017-03-07 17:24
štatistický úrad má všetky tieto čísla na rázusovej ulici 100% tne byty počet áut na občana a podobne
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # T. 2017-03-07 17:56
Myslim, ze jedno je jasne vsetkym (neviem, ci aj politikom) - spoplatnenim parkovania (rezidencne karty a pod.) sa pocet miest nenafukne. Toto nie je riesenie, ktore moze existovat samo o seba, bez dalsich opatreni.

1.) Sukromne parkovanie: priorita mesta by mala byt, ze vsetky nove bytovky by mali mat podzemne parkovanie (ak to je technicky mozne). Toto nie je nerealne, v zahranici to funguje, staci chciet. Bytovky na ulici Rynska - krasny prikladm kde sa dalo spravit parkovanie v podzemi. Takych 30-40 aut by sa pod kazdu bytovku voslo. Odhadujem, ze kazda bytovka ma 24 bytov. Duhove byvanie, resp. na Cermani bytovky, ktore vznikali tusim okolo roku 2000 - detto. Toto su byvania, ktore su v zhranici podkopane parkovacimi miestami. Nova Nitra (alebo ako sa vola to pri nemocnici) a bytovky pri Matici su dalsie priklady. FAZA PREDCHADZAJME PROBLEMU
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # T. 2017-03-07 17:57
2.) Verejne parkovacie domy: Do parkovacieho domu o rozlohe 100x50 metrov sa na jedno podlazie vojde 80-100 aut. Vynasobit troma a sme na cisle 240-300. Napriklad parkovaci plac pri kruhaci Na Horke ma 48 parkovacich miest. Spravit ho 3-poschodovy, bude ich 120 (nieco zaberu najazdove rampy, mury, stlpy). Uz som v minulosti spominal rozpadnute skoly na Banicovej a Nedbalovej. Neviem, c v nich nieco este funguje, ale myslim, ze nie. Zburat a postavit rovnaku opachu, ktora bude aspon k niecomu sluzit - parkovaniu. Tieto dva domy by podla mna nemali mat problem vyuzivat ludia z ulic Banicova, vacsinu Novomeskeho, Nedbalova a prilahle casti Golianovej (okruh cca 150m od kazdeho park. domu). FAZA ZACHRANME CO SA DA
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Samo 2017-03-08 09:26
Nie je tam ani jedna nepoužívaná budova, sprav si najskôr prieskum ked o tom pises :)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # T. 2017-03-08 18:44
ale vyzeraju tak :-) Svojmu povodnemu ucelu asi uz nesluzia. Deti si tam naposledy pamatam asi z prelomu tisicrocia. Potom si tam pamatam nejake kadernictvo a teraz neviem. Ked budem v Nitre, tak sa na to pozriem ;-)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Samo 2017-03-09 09:01
Praveže vôbec na to nevyzerajú. Je o ne riadne postarané a sú normálneho vzhľadu ;-)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # Michal Šimonek 2017-03-07 20:43
Ludia z Banicovej a okolia nevyuzivaju ani volne parkovacie miesta tak necakaj ze budu chodit pesi z parkovacieho domu. Treba zacat dodrziavat zakon a policia na to ma dohliadat a nie tolerovat parkovanie dobre ze nie vo vchodoch.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # T. 2017-03-08 06:19
Nemam presne do detailu zmapovane vsetky parkovania. Len z uzivatelskeho pohladu. Ani som netusil, ze su niekde na Klokocine volne parkovacie miesta :-)

Ked pises o tom dodrziavani zakona pri parkovani, je to samozrejme potrebne. Na druhej strane mesto by malo zabezpecit, aby sa dalo kde zaparkovat. Ked pridem domov po 18-tej h. a mal by som zaparkovat podla pravidiel, tak pravdupovediac ani netusim, kde by som auto odstavil. Mozno by som este odtial musel ist domov autobusom.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Shadow 2017-03-08 10:27
Na Banicovej som niekedy byval. Mozes mi povedat, kde su tam volne parkovacie miesta? Su tam 3 vyskove panelaky (Novomeskeho12, Banicova 1 a 3) s dvomi malymi parkoviskami a 2 pozdlzne panelaky + 1 vyskovy s velkym parkoviskom. O dalsich plochach neviem.

Ciastocne by situaciu vyriesilo umoznenie parkovania na parkovisku Kauflandu. Ano, je to sukromny pozemok a bla bla bla, ale myslim, ze keby sa zastupcovia domov dohodnu s vedenim, prip. aj na nejakom symbolickom poplatku za parkovanie od 21. do 8.00, tak by to slo. Vsetko sa da, ked je vola.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Michal Šimonek 2017-03-08 11:27
Výškové budovy, ktoré spomínaš majú problém to áno. Tie pri Kauflande majú ako také parkovanie, tá viac od Kauflandu má mini parkovisko. Parkovacie miesta sú v jednosmerke na Novomeského za panelákom Baničova 2 - 8. Mám dlhodobo odsledované, že aj keď je tam 10+ voľných miest, pár jedincov zjavne s vykradnutým mozgom parkuje na debarierizovaný ch chodníkoch, ktoré sa robili nedávno a majú služiť pre chodcov nie autá. Kľudne si tam jazdia hore dole. Občas tam vidím papuču, ale nič sa nerieši. Pripočítaj si k tomu dodávky, ktoré tam sústavne blokujú miesta - COOP jednota veľká dodávka napríklad + vždy minimálne 2 ďaľšie. A na koniec arogantné parkovanie - cez 2 miesta, hlava-nehlava. To je problém Baničovej a okolia a ako sledujem tak vlastne celej Klokočiny. Mesto Nitra absolútne nerobí nič pre občanov.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Butko 2017-03-08 08:28
Som za rezidentne parkovanie, ale:
1. zrekonstruovat komplet infrastrukturu na sidliskach, nie na ukor zelene. Podla mna zrevitalizovani m by vzniklo vela novych parkovacich miest.
2. vybudovanie parkovacich domov/ploch, pre vacsie auta SUV, firemne auta
3. posilnit ochranu, hliadky, pred kradezami - sam som bol obetou kradeze auta a veru neviem ci by som parkoval dalej ako 200m od domu.
4. motivovat ludi nekupovat auta, cize budovat chodniky a cyklotrasy a ich udrziavanie
5. motivovat ludi pouzivat hromadnu dopravu, je x rieseni ako by sa to dalo
6. prestat rozkradat rozpocty ale to je asi to posledne co by robili a tym padom su riesenia drahsie, obtiaznejsie a rozdelujuce spolocnost.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Samo 2017-03-08 09:29
Body 1 a 2 by vedel každý v krcme povedat ale realne uz praktizovat nie. Tieto body mi pridu ako prazdne reci politika na tlacovke. Co chce a chce a chce ale polovica z nich je nasledna odbornikmi zamietnuta ako nerealizovateln a podla jeho povodnych planov.
K 6 sa nevyjadrujem, lebo to je uz na inu temu :)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Butko 2017-03-08 09:43
Ja viem dobre, ze je to utopicke a prakticky nezrealizovatel ne, nemusis ma o tom poucovat ;-) a posledny bod je proste len taka ceresnicka na torte a mozno aj alfouomegou problemu :)
ale ak spravia taky tah, ze to cele spoplatnia bez rieseni problemu, tak ludia sa zacnu burit a si pis, ze vacsina z nich sa rozhodne volit kotlebovcov.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # Hmmm 2017-03-08 23:02
Ako nechcete ukrajovat zo zelene, ked parkovacie domy ludoa moc nechcu, lwbo im to je daleko? Jedine robit do vzduchu dalsiu vrstvu cuest , niecoako z 5 elementu, lebo inak z tej zelene ukrojit treba, povedzme si pravdu, na miestach kde je kola natlacenych panelakov na sebe t.j. asi ta Klokocina moc ti ludia tej zelene nauziju, akurat co psickari zamaskuju hovna svojich milacikov. Ked chce clovek z Klokociny zelen, tak ma parky, zlesy na jednu ci dru stranu, je tu toho vela a pochybujem, ze niekto okrem psickarov si dava romanticke prechadzky medzi 12 pos. barakmi..
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # xy 2017-03-08 09:17
v prvom rade by mali byt povinne podzemne garaze pre kazdy novy obytny dom a v druhom rade zakaz parkovat firemne auta v obytnych zonach, firemne auto ma parkovat vo firme.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Hmmm 2017-03-08 09:44
Neviem preco by mali byt podzemne garaze, akurat by to este viac predrazilo tie predrazene novostavby, ked mozu vytvorit parkovacie miesta aj pri bytovom dome, ak je dostatok miesta. Tie firemne auta, to ako chcete selektovat a urcovat co je firemne auto ? Kazdy si povie co jeho egu asi vadi, vy mate nervy na firemne auta.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # T. 2017-03-08 10:14
Firemne auta od sukromnych oddelis parkovacimi kartami. Je niekolko moznosti. Najuniverzalnej si sposob, aky mam vyskusany, je progresivne zdrazovanie parkovacich (rezidentneskyc h) kariet bez uvedenia SPZ, t.j. prenosna. Prva karta na byt napr. 20 Euro/rok, druha karta 100 Euro/rok a tretia 500 Euro/rok atd. Kazdy si rozmysli, ci bude pred domom parkovat napr. 2 sukromne auta + 2 sluzobne auta. Tento system teda nedeli auta striktne na sukromne a firemne, ale mne je to v podstate jedno, s ktorym autom stoji na parkovisku. Obe zaberu rovnake miesto. Niekto napr. sukromne auto nema, len firemne. Ale mal by mat rovnaku moznost zaparkovat. Stale tu vsak narazame na ten zakladny problem - miesta proste nie su. Ani keby nechali vsetci firemne auta vo firme, tak sa na legalne parkovacie miesta nepomestime.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # Ivan Čerešňák 2017-03-10 20:26
Áno - to je ten základný problém - záujemcov o parkovacie miesto je viac ako je tých parkovacích miest. Je potrebné tie parkovacie miesta vytvoriť (nie na úkor verejnej zelene) a kým sa tak stane, tak zabezpečiť dôstojné, stabilné a zákonné parkovanie (motorovým vozidlám kat. M1, L) aspoň tým držiteľom mot. vozidiel, ktorí si to najviac zaslúžia. Pritom firemné auto od súkromného nebude potrebné odlíšiť parkovacími kartami, ale tým, že, jednoducho, prevádzkovateľ firemného motorového vozidla tých parkovacích kariet dostane tak - jednu najviac...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # T. 2017-03-08 10:29
k podzemnym garazam. Miesto proste nie je. Mala by sa zachovat aj nejaka zelen, nejake chodniky, detske ihriska a podobne. Zil som v roznych mestach po celom svete. Niekolkomiliono vych, aj dedinach. A miesta a mesta s vacsim zastupenim zelene boli vzdy prijemnejsie ako "betonove kralovstva". Nazor, ze "miesto je" mozes v podstate hovorit dovtedy, kym nebude vsade same parkovisko. Niekde treba povedat, ze staci a hladat ine riesenia.

Dalsim problemom je, ze tu malokto pozera do buducnosti. Spravi sa riesenie "na teraz" a hotovo. Sukromne podzemne garaze riesia aj prichod elektromobilov, ktore budu, ci sa to niekomu paci, alebo nie. Momentalne na sidlisku nemas kde elektromobil nabit. Ak si bytovka postavi podzemnu sukromnu garaz, mas pohodlne nabijanie celu noc.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # xy 2017-03-08 15:53
podzemna garaz urcite nie je lacna zalezitost, je to len jedno z moznych rieseni, ktore hlavne usetri miesto v prospech travnatych ploch, stromov, detskych ihrisk a pod. Firemne auta vedia velmi jednoducho vyselektovat policajti, ktori maju na to prostriedky, staci im len zoskenovat EVC vozidla a maju vsetky udaje a potom staci len vypisat poriadne mastnu pokutu:-).
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Samo 2017-03-09 09:05
Na sídliskách je každú noc zaparkovaných 30 000 vozidiel. Koľko by si chcel zamestnať policajtov, ktorý budú chodiť každú noc skenovať EVC :o :lol: ??
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # Ivan Čerešňák 2017-03-09 17:58
Ak je (takmer) kdekoľvek, kedykoľvek a na ktoromkoľvek sídlisku riadne zaparkované motorové vozidlo (teda na riadne vyznačenom parkovacom mieste), tak vôbec nie je rozhodujúce (ani protizákonné), že toto vozidlo je firemné. Jeho vodič (držiteľ) totiž neporušuje týmto skutkom žiadny predpis. K tomu, aby skutočne došlo k priestupku zo strany tohto držiteľa vozidla muselo by dôjsť na konkrétnom mieste k porušeniu konkrétneho zvislého dopravného značenia. No a takéto značenie málokde na sídlisku nájdete.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # Ivan Čerešňák 2017-03-11 17:47
Firemné auto, ktoré by malo parkovať doma - teda vo firme je vozidlo, ktorého prevádzkovateľ poskytuje dopravné služby verejnosti na základe prepravnej zmluvy o preprave osôb alebo preprave nákladu. Takémuto prevádzkovateľo vi sa hovorí i "dopravca". Ten majiteľ firmy, ktorý svoje vozidlá využíva len pre vlastnú potrebu takýmito povinnosťami nie je viazaný a pokiaľ prevádzkuje motorové vozidlá kat. M1, tak ten môže využívať obytné zóny na parkovanie tak ako iní držitelia vozidiel - obyvatelia tejto obytnej zóny.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # PPC 2017-03-11 19:28
A ak má niekto firmu doma? Teda v sídliskovom byte? A má firemné auto?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # Ivan Čerešňák 2017-03-11 20:56
Ten, kto má firmu doma v sídliskovom byte, ten sa nemôže zaoberať prepravou osôb alebo nákladu na základe prepravnej zmluvy (v zmysle Zákona o cestnej doprave) - teda nemôže byť dopravcom (so všetkými súvislosťami).
Takže ten, kto má firmu doma v sídliskovom byte, využíva svoje firemné vozidlo pre svoje účely, pre účely a potreby svojho podnikania (opravárenské, servisné služby, a pod.), ten (pokiaľ prevádzkuje motorové vozidlo (vozidlá) kategórie M1 (zčasti i N1), môže s týmito vozidlami parkovať tak a takým istým spôsobom akým ktorýkoľvek iný držiteľ motorového vozidla - občan, vlastník sídliskového bytu.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # Ivan Čerešňák 2017-03-09 20:54
Jeden z mála spôsobov ako sa zbaviť firemných vozidiel z konkrétnej parkovacej plochy na sídlisku je práve ten rezidentský spôsob parkovania. Jednoducho občan - prevádzkovateľ firemného motorového vozidla pri prideľovaní rezidentských preukazov by s najväčšou pravdepodobnosť ou neuspel. Aj o tom to je...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # kari rohož SIEŤ 2017-03-10 06:50
Nemáš zo seba dojem, že si vo svojich dvoch posledných príspevkoch protirečíš?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Ivan Čerešňák 2017-03-10 19:54
Ani najmenej. Ak máš ty taký dojem - tak buď konkrétny. To by bolo fér.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # AB 2017-05-14 10:12
Nedá mi na toto nereagovať. Bývam v Nitre a mám svoj pozemok s garážou za ktorú platím 40€ročne ako daň.
Na parkovanie teda používam svoj pozemok a platím si zaň. Tí čo parkujú na sídliskách a zaberajú verejné priestranstvo prečo by mali platiť menej ako ja?
Uniká mi logika tohoto celého. Nech teda mne zrušia daň za garáž ?alebo nech teda sa platí ročne aspoň100-150 €za zabratie verejného priestranstva. Prečo by to malo byť opačne?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # alo 2017-05-14 11:27
AB - a ty si odkiaľ prišiel ? Ty platiš 40.-€ ročne a maš stale miesto, nakolko maš garaž a nikto ti tam nezaparkuje a tak isto ani pred garožou ti nikto nezaparkuje. Odkiaľ si nabral sumu 100-150.-€ za zaplatenie miesta v meste Nitra? A keď zaplatím budem mať to miesto voľné? A prečo 150.- € a ty len 40.-€ si na hlavičku troška?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # cp 2017-05-14 13:06
Já som si pozemok kúpil za moje peniaze. Takisto postavil garáž. A ver že to nie je lacné. A ešte platím 40€ ročne mestu.
Ty si neinvestoval celkom nič. A aj za moje dane ti bolo vybudované parkovisko pred domom.
Tak kto je tu na hlavičku?
Teda ak chceš parkovať kúp si pozemok a parkuj "zadarmo" ako ja.
Alebo plat tak 150€ ročne a "splacaj" si tým parkovisko.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # T. 2017-05-14 13:30
150 Euro rocne je cca 12 Euro mesacne. Ak mi garantuju, ze to jedno miesto bude stale moje a nikto mi nan nezaparkuje, s radostou to zaplatim
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # AB 2017-05-14 15:07
Ano to by mali doriešiť.
Ale prečo by ste mali parkovať zadarmo?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # T. 2017-05-14 15:43
pretoze momentalne nemam garantovane, ze zaparkujem. Priklad s tvojou garazou: platil by si za nu keby do nej mohol ktokolvek zaparkovat a ty by si potom musel hladat ine miesto? Takze otvor tvoju garaz pre verejnost a potom sa mozeme dalej bavit o tom, preco na sidlisku neplatim ;-)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # AB 2017-05-14 16:08
Ale rozdiel je že ja som musel zainvestovať. To si ty zatial nemusel.
Preto hovorím že prečo by si mal parkovať zadarmo?
Ber teda tých 150 € ako to že si si nemusel brať pôžičku na garáž a pozemok. A pokial budeš splácať tak ti nik to miesto negarantuje(nie je tvoje ) ale akonáhle splatíš (dajme tomu 10 rokov by ti už mesto malo zagarantovať že v čase od 18_do 8mej nasledujúceho dňa zaparkuješ. A potom už poplatok iba tých 40€ ako ja napríklad.
Za tú dobu by mesto malo dobudovať parkovacie domy.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # T. 2017-05-14 16:39
netreba ani cakat 10 rokov. Ak mi predaju pozemok na jednogaraz pred panelakom, tak ja si ju tam hned aj postavim. Ale da sa to? ;-)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # AB 2017-05-14 17:24
Nie nedá.
Preto teda cena 50 000€ za státie. Nie za garáž.
To státie je už vybudované. A starajú sa oň.
Berieš?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # T. 2017-05-14 17:49
daj vypocet tych 50 000 Euro, lebo sam nevies, co pises
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # AB 2017-05-14 17:54
Ty vieš čo píšeš?
Lebo ja ak som chcel parkovať nedalo sa kúpiť iba tých 15 metrov ako by si chcel ty.
Ale celý pozemok. Ale hovorím tu sa nedá normálne diskutovať.
Nemám tie čísla ,ale zisti kolko stojí pozemok + vybudovanie parkoviska + údržba. Zaplať si to a nie iba 15metrov.
Tak to nefunguje.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # T. 2017-05-14 18:01
aha, tak ty si kupil kolko stoviek metrov stvorcovych , aby si si postavil vlastnu garaz? Neviem o tom, ze by bolo nejakym zakonom zakazane kupit 15m stvorcovych.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # AB 2017-05-14 18:06
Tak pre idiotov ešte raz. :lol:
Kúp si panelák aj s okolitým pozemkom. Aj parkoviskom.
Potom si tam vyhraď svoje parkovisko a plať si zaň aj naďalej.
V zákone to zakázané nie je ,ale blbec to nepochopí.
Fakt toto je des takéto debaty. Jak s malými deťmi.
Ale hovorím treba vám zaviesť hodinovku a bude.
A ak sa ti nepáči kúp si dom postav garáž a plať aj tak :lol:
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # T. 2017-05-14 18:38
uz sa utapas vo svojich teoriach. Uz som ti pisal, ze si to kludne zaplatim. Ale nie tvojich vymysleny a nicim nepodlozenych 50 000 Euro. Vymyslel si hypotezu postavenu na vode a ked ti tu argumentujem podlozenymi cislami a faktami, tak ma tu nazyvas idiotom. Neviem, kto je tu potom dieta :P
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # cp 2017-05-14 18:49
Veď ak tam niekto predáva tých 15 metrov tak si ich kúp. Bráni ti niekto ? Ani zákon to nezakazuje.
Ak nie drž zobák a plať si prenájom.
Najspravodlivej sie za hodinu.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # T. 2017-05-14 19:34
Ja si zaplatim za hodinu, mne je jedno, ako to budu pocitat, ci mesacne, alebo hodinovo ;-) Kludne aj 0,001 Eura na hodinu. Ale 0.30 euro, ako spominal AB je nezmysel, lebo si myli dlhodobe parkovanie s kratkodobym. Kazde ma inu funkciu a tym padom inu cenu.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # cp 2017-05-14 19:40
aký je rozdiel ak parkuješ 10-12 hodín pred zamestnaním v meste kde platíš 0.30€ za hodinu a ak parkuješ 10-12 hodín pred panelákom?
ČO je dlhodobé a čo krátkodobé?
Prečo by si mal pred panelákom platiť menej?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # AB 2017-05-14 17:58
Ja som tých 50000 € nestanovil na základe žiadneho výpočtu.
Tolko by som stanovil ak niekto chce garantované miesto. A aj to by som riešil nie pred domom ,ale v parkovacom dome.
:oops:
Pretože bývanie lacno v paneláku má svoje mínusy.
Malé náklady na bývanie ti nezaručujú zadarmo parkovanie a pindanie na mesto. ;-)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # T. 2017-05-14 18:05
dobre, pan diktator. Ja stanovujem za tvoju garaz 10 000 Euro rocne.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # AB 2017-05-14 18:08
TTy mi môžeš vie čo. Keďže tá garáž je moja
ale ty parkuješ na mestskom pozemku.
Ale fakt už končím toto je katastrofa.
Kolko máš 15 rokov?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # T. 2017-05-14 18:35
ja ti mozem to, co mozes ty mne :P Ty tu stanovis z brucha vymyslenu brutalnu sumu, ktoru mam zaplatit a ked ja to iste spravim tebe, tak si hned cely napaprceny :lol: Zamysli sa nad sebou!
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # AB 2017-05-14 16:32
Alebo sa dá aj inak.
Zaplať teda jednorazovo mestu 50 000€ a potom dalších 40€ ročne.
A budeš mať garantované miesto . Kde ale zaparkujú všetky tie ostatné vozidlá?
To už je síce iný debat potom.
Ale zopakujem prečo by si chcel za 30€ mať garantované miesto na státie?
Veď teda nech sa zavedie hodinovka ako v meste. Teda 0,50€ za hodinu. A aj vtedy budeš mať pravdepodobne volné parkovisko :D
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # T. 2017-05-14 16:53
preco 50 000 Euro? Ja nechcem stavat dom :lol: . Prve odkazy na googli, nesiel som do detailov: Cena pozemku v centre 100 Euro/meter * plocha garaze 15m = 1500 Euro + cena montovanej garaze 2500 Euro = 4000 Euro. Dalsich 40 Euro rocne poplatok/dan, alebo co to platis. Ako som pisal vyssie - vybav mi odpredaj toho pozemku a v pondelok objednavam garaz.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # AB 2017-05-14 17:17
Daj argument.
Výstavba parkoviska je kde? Príjazdové cesty sú kde?
udržbu máš kde?
A keď sme pri tom vybav si. Ani mne nik nič nevybavoval.
Stále ti to nedošlo?
Ešte stále napriek všetkému musím platiť za svoje parkovanie.
Ak by záležalo odo mňa kludne by som vám dal platiť v hodinovke.
A s nikým by som sa nebavil. JA keď parkujem v meste platím v hodinovke. Prečo nie aj ty?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # T. 2017-05-14 17:39
- staci mi travnaty plac, ostatne vyriesim
- ake prijazdove cesty tu motas? Ty si platis ku garazi kolko kilometrov prijazdovych ciest? Z hlavneho mesta, ci od najblizsieho statu? Nechapem :o
- vybavit to proste NEJDE a to je to
- neplatis za parkovanie, to si uvedom! Platis za exkluzivitu, ze mas svoje miesto, ktore je len a len tvoje. Postav si auto na ulicu a neplatis nic.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # AB 2017-05-14 17:47
Ok tak nech ti tewda mesto predá tých 15metrov niekde v dražovciach za tých tvojich 100€ za štvorec a tam si daj plechovú garáž.
Nechápeš a nepochopíš.
Aká exkluzivita prosím ťa? Kúpil som si pozemok, prečo mám platiť ešte za garáž?
A ty nebudeš platiť nič?
Veď vravím na takých ako ty kludne celé sídlisko v hodinovke.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # T. 2017-05-14 17:55
ved pisem, ze pozemok si zaplatim, zaplatim si aj za garaz presne ako ty. Ale neidim dovod mat garaz 15km od bytu. Aj ty mas garaz 15km od domu?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # AB 2017-05-14 18:00
Tak si kúp aj prilahlé pozemky ako som musel ja.
O čom furt točíš?
Myslím že som to vysvetlil aj pre blbých dostatočne a zrozumitelne. Tu to nemá dalej zmysel diskutovať.
Nikam to nevedie.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # AB 2017-05-14 17:22
A keďže nie je možné aby na sídlisku mal každý garáž treba to riešiť parkovacím domom a nie plechovou garážou.
Pochopil?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # T. 2017-05-14 17:40
nech teda mesto postavi parkovacie domy, kde bude dostatok miesta pre vsetkych a kludne si rozumnu ciastku zaplatim. Ty chces aby som platil za miesto, ktore nie je! Pochopil?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # AB 2017-05-14 17:51
Ako to že nie je.
Ved ak bude cez den volné zaparkuj a už neodchádzaj. A budeš mať garantované že nik iný ti to neobsadí.
A hlavne zaplať za zabratie verejného priestranstva. A vybudovanie parkoviska a príjazdov k nemu, zimnú a inú údržbu. opravy povrchov na ňom atd.
Ano nech mesto postaví parkovacie domy , ale kolko je rozumná cena?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # T. 2017-05-14 17:59
naozaj logicke riesenie - zaparkovat a uz neodchadzat. :D Uz som to tu dnes pisal - ja si za pozemok, garaz aj poplatok 40 Euro rocne zaplatim. Omielas tu stale dookola tvoje nezmyselne argumenty. Pozemok bude moj - mesto na udrzbu neda ani cent. Prijazdovu cestu neplatis ani ty ku garazi, uz tu prestan spominat nezmysli.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # AB 2017-05-14 17:30
A čo tá hodinovka?
Tak dobre teda 0,30€ za hodinu. Tak to bude spravodlivé. Lebo budeš platiť iba ak zaparkujkeš. Vybavené.
Teda ak nenájdeš miesto na parkovanie jednoducho neplatíš.
Či aj s tým máš problém?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # T. 2017-05-14 17:47
Nie, nesuhlasim, pretoze taku cenu pomaly nemas ani v centre Berlina. Strielas tu od brucha co ta napadne. A ked nenajdem miesto, tak budem celu noc jazdit dookola, ci ako to mas premyslene?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # alo 2017-05-14 13:41
ja som ti hovoril ze to nemaš v hlavičke všetko v poriadku. A ty prečo chodiš ked aj pešo po chodnikoch a po parku, tak plať ty hlava vymleta.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # AB 2017-05-14 15:09
Lebo ty pešo nechodíš?
Údržbu parkoviska si platíš zo svojho?
Či ako tomu mám rozumieť?
Ale s debilom je ťažko niečo rozumné preberať.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # alo 2017-05-14 15:21
AB - ešte raz ti hovorím, že to máš v hlavičke pomotané a toho debila si nechaj pre seba, lebo zatial sa to javí tak, že debil si prave ty.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # AB 2017-05-14 15:28
V pohode.
Ak dáš nejaké argumenty môžeme sa baviť.
Spýtaj sa doma mamy ako to je.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # alo 2017-05-14 17:25
AB - vidim, že ty si v podstate jednoduchý človek
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # AB 2017-05-14 17:33
Zabudol si na nejaký argument.
Ale ano som jednoduchý človek ktorý nechápe prečo ja na svojom pozemku platím za svoje parkovanie a ty na mestskom pozemku ,parkovisku postavenom aj za moje prachy platiť nechceš.
Kde je logika?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť