Na Zobore v lokalite nad Šindolkou blízko liečebného ústavu prebieha výrub stromov. Na základe podnetu od viacerých našich čitateľov som zisťoval, či je tento výrub v poriadku. Rozsah ťažby dreva sa viacerým z Vás nepozdáva.

Ako prvý som oslovil Biskupský úrad v Nitre, ktorý je vlastníkom lesa. "O výrube vieme, keďže je to výrub, ktorý organizuje náš nájomca. Jedná sa o plánovaný zásah podľa platného a schváleného Plánu starostlivosti o les v čísle lesného dielca 319 podľa spomenutého lesného plánu. Ide o presvetľovací rub obnovnej ťažby," informoval ma pán Martin Štofko.

Následne som sa informoval aj na Mestskom úrade v Nitre, kde mi odpísali: 1/ Mesto Nitra neregistruje v predmetnej lokalite žiadnu žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín , nevedie vo veci žiadne konanie a teda ani nevydalo k dnešnému dňu žiadne rozhodnutie o výrube drevín. 2/ Mesto Nitra ako orgán ochrany prírody nie je vecne a miestne príslušným orgánom na vydanie súhlasu na výrub drevín vedených alebo užívaných ako les. 3/ Odporúčame Vám obrátiť sa v predmetnej veci výrubu drevín na Okresný úrad Nitra, Pozemkový lesný odbor, Štefánikova tr.69, Nitra.

Obrátil som sa tak na Pozemkový a lesný odbor, znenie odpovede je: "Informácie o ťažbe dreva za rok 2016 budeme mať do konca februára 2017 (legálna ťažba obhospodarovateľmi lesa zapísaná v evidencii). V lokalite Liečebný ústav – lesný celok Biskupské lesy Zobor, porast 319 A – pod cestou je podľa aktuálneho plánu starostlivosti o lesy (lesný hospodársky plán) plánovaná ťažba 335 m3 na ploche 0,93 ha.

Ako posledné som si nechal vyjadrenie od pána Hradňanského zo Správy CHKO Ponitrie, ktoré je najobsiahlejšie a teda podrobne vysvetľuje opodstatnenie ťažby dreva.

"Lokalita výrubu stromov je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, platí tu druhý stupeň územnej ochrany (podrobnosti stanovuje § 13 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov). Platné podmienky ochrany v území v zásade neovplyvňujú bežné hospodárenie v lesoch, čo predstavuje aj realizáciu tzv. výchovnej ťažby v mladších lesoch alebo obnovnej ťažby v dospelých porastoch, pri ktorom je materský porast nahradený novým porastom. Problematiku rieši celá lesnícka legislatíva + rôzne predpisy, ktorej základom je zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

Dotknutú lokalitu sme boli dnes (2. 11.) obhliadnuť. Tak ako píšete, potvrdili sme legálnosť ťažby. Jej spôsob a rozsah je podľa našich zistení v súlade so schváleným hospodárskym plánom – PSL (program starostlivosti o lesy). Na vyťažených plochách bolo zistené prirodzené zmladenie (dub, javor, jaseň), ktoré je základom nového lesa, na časti už je uhádzaná na kopy aj haluzina po ťažbe, ktorá sa bežne ponecháva na prirodzený rozklad.

Existujúce predpisy aj charakter porastov teda umožňuje realizáciu výrubov, pričom z nášho pohľadu je tu prioritná ich prirodzená obnova. Vzhľadom na stupeň ochrany územia je obtiažne obmedziť alebo zakázať hospodárenie v lese (bezzásahový režim je uplatňovaný v najprísnejšie chránených územiach – rezerváciách v 5. stupni ochrany). Lokalita má vysokú návštevnosť a často je ťažba dreva vnímaná citlivo, vzhľadom na uvedené skutočnosti spolu s vekom týchto porastov však treba počítať s realizáciou ťažby a postupnou obnovou týchto lesných porastov."

Fotogaléria

Výrub stromov na Zobore Výrub stromov na Zobore Výrub stromov na Zobore Výrub stromov na Zobore Výrub stromov na Zobore Výrub stromov na Zobore Výrub stromov na Zobore Výrub stromov na Zobore Výrub stromov na Zobore Výrub stromov na Zobore


Lokalizácia na mapeZdroj: Nitralive.sk, Michal Šimonek