Mesto by malo aktívne podporovať šport v Nitre a hlavne skupinu občanov, ktorí využívajú mestské športoviská, alebo zariadenia v správe mesta.

Zatiaľ čo veľké kolektívne športy ako hokej a futbal vždy dostávali státisíce eur, bežným občanom sú hádzané polená pod nohy. Ako ináč si mám vysvetliť zvýšenie nájomného za telocvične na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra?

Keď už dotujeme veľké športy, prečo nepodporíme aj občanov neorganizovaných do klubov? Nebavíme sa o rozdávaní dotácií, ale o kompromise pri cenotvorbe. Neviem, aké sú reálne náklady na hodinu strávenú v telocvični a následné použitie sociálnych zariadení a šatní, určite však nejde o také položky, ktoré by si vyžadovali masívnu dotáciu zo strany mesta.

Ako príklad som si zobral telocvičňu pri Základnej škole Nábrežie mládeže na sídlisku Chrenová I. Doterajšia sadzba, ktorá platila do októbra 2016 predstavovala sumu 8,32 €/hodinu. Po zmene to bude 30€/hodinu. Dosť veľký skok nemyslíte?

Zmena bola schválená v októbri 2016 na mestskom zastupiteľstve, v rámci Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov.

Aktuálna / nová sadzba za prenájom telocvične v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry:

1. skupina do 300 m2 20 € / 1 hod
2. skupina do 600 m2 30 € / hod
3. skupina nad 600 m2 50 / 1 hod

Doterajšia sadzba:

- pri podlahovej ploche nad 100 m2: sadzba 8,32 €/hodina, vrátane úhrady za médiá
- pri podlahovej ploche pod 100 m2: sadzba 5,20 €/hodina, vrátane úhrady za médiá

O vyjadrenie som požiadal poslancov a aj pána primátora - jeho vyjadrenie

Vážený pán Šimonek, aj na základe Vášho podnetu budem iniciovať diskusiu na zmenu tejto sadzby. Mesto Nitra má záujem na efektívnom využívaní priestorov čo najširšou verejnosťou. Zároveň treba povedať, že doterajšie sadzby nepokrývali náklady s tým spojené a mesto prevádzku športovísk a telocviční dotuje. Osobne som toho názoru, že treba v maximálne možnej miere hľadať v uvedenej záležitosti kompromisné riešenie. Verím, že sa to podarí a na Mestskej rade 10.1. dám pokyn na prípravu zmeny. S pozdravom a želaním úspechov v roku 2017.

Dvonč primátorZdroj: Nitralive.sk, Dodatok č.9 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov, Dodatok č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov