Ako a kde zaparkovať v meste Nitra - prehľad, popis, hodiny a iné informácie.

Aktualizované: 27.10.2015 - doplnené o ulice Kalinčiakova a Richtára Peregrína

Čas, kedy sa platí za parkovanie: 8:00 - 16:00 hod. cez pracovné dni, 8:00 - 12:00 hod. v sobotu


Vymedzenie okruhov parkovania

I. okruh - z II. okruhu sem boli presunuté ulice Kmeťkova, Mostná, Fraňa Mojtu, Župné námestie, Podzámska (parkovisko)

Sládkovičova
Kúpeľná
B. Němcovej
Palárikova ulica
Štefánikova ulica (od Štúrovej po Palárikovu)
Farská ulica
Školská ulica
Piaristická ulica (od Štúrovej po Školskú)
Kmeťkova
Mostná
Fr. Mojtu
Župné námestie
Podzámska (Parkovisko)

II. okruh - presunuté sem boli všetky ulice z III. okruhu + parkovisko pri PKO, Jesenského, Podzámska (od parkoviska po Parkové nábrežie), Cintorínska, parkovisko pred budovou Štefánikova 88 ( Úrad práce soc. vecí a rodiny), parkovisko pred Okresným úradom, Chalupkova, Vikárska, Párovská, Ďurkova, Nábrežie mládeže (jednosmerný úsek od ul. B. Slančíkovej po most na Tr. A. Hlinku), Boženy Slančíkovej (obojstranne), parkovisko Nábrežie mládeže (pri Chrenovskom moste)

parkovisko pred Domom služieb na ul. Štúrova
A. Šulgana
7.pešieho pluku
Damborského ulica
Na vŕšku
parkovisko pri PKO
Cintorínska
Hodžova
Špitálska
Kasalova
Jaskyňová
Robotnícka
Mariánska dolina
Riečna
Chalúpkova (od Wilsonovho nábr.po Čsl. Armády)
Podzámska (od parkoviska z ul. Mostná po Parkové nábrežie)
Palackého
Kalinčiakova (od Hodžovej po Moyzesovu)
Kukučínova (od Hodžovej po Moyzesovu)
Richtára Peregrína
Jesenského
Námestie Kráľovnej pokoja
parkovisko pred budovou Úradu práce, soc. vecí a rodiny, Štefánikova 88
parkovisko pre Okresným úradom, Štefánikova 69
Wilsonovo nábrežie (parkovisko pri Tr. A. Hlinku), vrátane blízkeho výbočiska
Palánok
Vikárska
Párovská
Ďurkova
Nábrežie mládeže (jednosmerný úsek od ul. B.Slančíkovej po most na Tr. A.Hlinku)
Boženy Slančíkovej (obojstranne)
parkovisko Nábr.mládeže (pri Chrenovskom moste)
parkovisko pri Mestskom úrade (závorový systém) Spojovacia Smetanova Richtára Peregrína Kalinčiakova (od Wilsonovho nábrežia po Moyzesovu)

Parkovné, prevádzková doba

Prevádzková doba: pondelok až piatok, 8:00 – 16:00 hod., sobota 8:00 – 12:00 hod.

Sadzba poplatku s DPH:
- hodinová sadzba:
- I.okruh 0,50 € / prvá hodina a 1,00 € / každá ďalšia začatá hodina
- II.okruh 0,20 € / prvá hodina a 0,50 € / každá ďalšia začatá hodina

Sadzby parkovného

- občianska karta „PK-O“ - 10 €/rok
Občianska parkovacia karta „PK-O“ sa vydáva pre občana s trvalým pobytom v zóne spoplatneného parkovania, ktorý musí byť vlastníkom motorového vozidla. Karta sa vydáva maximálne na dve spoplatnené miesta v blízkosti trvalého bydliska. Táto parkovacia karta bude vydávaná taktiež obyvateľom vnútroblokov na Wilsonovom nábreží č. 2 – 44, na ulici Štúrova č. 9 – 11 a Mostná ulica č. 2 – 28.
- ročná voľná karta „PK-Vr“ - 170 €/rok
- polročná voľná karta „PK-Vp“ - 100 €/polrok
- štvrťročná voľná karta „PK-Vš“ - 60 €/štvrťrok
- mesačná voľná karta „PK-Vm“ - 25 €/mesiac
Voľné parkovacie karty „PK-Vr“, „PK-Vp“, „PK-Vš“ a „PK-Vm“ sa vydávajú na všetky spoplatnené parkoviská bez obmedzenia.
- prenosná karta „PK-P“ - 340 €/rok
Prenosná parkovacia karta“PK-P“ sa vydáva na maximálne 4 motorové vozidlá bez obmedzenia.
- zamestnanecká ročná voľná karta „PK-Z“ - 70 €/rok
- zamestnanecká polročná voľná karta „PK-Zp“ - 40 €/polrok
Zamestnanecké voľné karty „PK-Z“ a „PK-Zp“ sa vydávajú pre zamestnancov, ktorí pracujú v zóne spoplatnenia, pričom musia hodnoverne dokladovať pracovný pomer a že ich pracovisko sa nachádza v spoplatnenej zóne. Tieto karty sa vydávajú na spoplatnené parkovisko v mieste pracoviska.

Všetky tieto parkovacie karty sa vydávajú na konkrétne evidenčné číslo vozidla.
 

Oslobodenie od parkovného a zníženie ceny parkovného

a) Od parkovného budú oslobodené vozidlá:
- držiteľov preukazov ZŤP-S a ZŤP a označené osobitným označením O1,
- s právom prednosti v jazde,
- vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti označené osobitným označením O3

b) Zníženie ceny parkovného pre:
- poslancov Mestského zastupiteľstva – 10% paušálneho poplatku z voľnej parkovacej
karty (PK-Vr),
- členov komisií Mestského zastupiteľstva – 30% paušálneho poplatku z voľnej parkovacej
karty (PK-Vr),
- členov výborov mestských častí – 30% paušálneho poplatku z voľnej parkovacej karty,
- zamestnancov Mesta Nitry – 20% paušálneho poplatku z voľnej parkovacej karty
(PK- Vr),,
- riaditeľov organizácií založených a zriadených mestom, pre ich služobné vozidlá - 20%
paušálneho poplatku z voľnej parkovacej karty (PK-Vr),
- služobné vozidlá organizácií založených a zriadených mestom - 20 % paušálneho
poplatku z voľnej parkovacej karty (PK-Vr),
- na základe rozhodnutia primátora mesta v prípadoch hodných osobitného zreteľa – 20 až 40% paušálneho poplatku z voľnej parkovacej karty (PK-Vr),
Platnosť takejto parkovacej karty sa stanovuje od dátumu zaplatenia na dobu jedného roka.

Výberom paušálneho parkovného podľa bodu 2 písm. d) je poverená príspevková organizácia Mestské služby Nitra. Vydávaním kariet podľa bodu 3 je taktiež poverená príspevková organizácia Mestské služby Nitra, Tehelná ul.č.3, Nitra-Čermáň denne od 10,00 hod. - do 14,00 hod. v pokladni príspevkovej organizácie, prípadne v klientskom centre Mestského úradu.

Mapa spoplatnených parkovísk v Nitre
Zdroj: Nitralive.sk, spracované z Návrh pravidiel dočasného parkovania a cenový predpis sadzieb parkovného na území mesta Nitry