Mesto Nitra pripravuje ďaľšiu cyklotrasu - spojí Mlynárce s Dielmi a Klokočinou. Mesto podalo dňa 21.10.2015 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a dňa 17.2.2016 stavebné konanie. Za primátora Hattasa došlo k zmene projektovej dokumentácie. Dôvodom bolo nevydanie súhlasu Krajským dopravným inšpektorátom v Nitre na dopravné značenie na cyklotrasu. 19. október 2021: Mesto Nitra pracuje na úprave, následne prebehne zmenové konanie na ministerstve, verejné obstarávanie a následne realizácia.

Celková dĺžka cyklotrasy:3 949,82 m
Začiatok: Dubíkova ulica
Koniec: Dolnočermánska ulica
Nové osvetlenie: 8ks

Trasovanie - viď mapa nižšie v článku

Úsek cyklotrasy sa začina na Dubíkovej ulici v Mlynárciach v kontakte s Bratislavskou ulicou. Na tejto ulici je cyklotrasa vedená po oboch stranách. Pokračuje cez priechod pre chodcov na Štúrovej ulici, cez želežničné priecestie, Pražskú ulicu, Kmeťovu ulicu, napája sa na Hviezdoslavovu triedu, kde po pravej strane vedie smerom dole až k predajni Lidl, vedie popri nej a končí na Dolnočermánskej ulici. Na Dolnočermánskej sa v budúcnosti napojí na cyklotrasu Borina, ktorá sa projektuje.

Nové cyklopriechody, úprava svetelnej signalizácie

Vzniknú na križovatkách Hviezdoslavova – Dolnočermánska, Hviezdoslavova – Kaufland, Hviezdoslavova – Čajkovského a Hviezdoslavova – Kmeťova. Na týchto križovatkách sa vybudujú cykloprechody, ktoré sa doplnia návestidlami pre cyklistov. Z tohto dôvodu je nutné upraviť zariadenie cestnej dopravnej signalizácie. Vybudovanie cykloprechodov na križovatkách, má za následok zmenu stavebného riešenia, s následnou nutnou úpravou dotknutých cestných dopravných signalizácií inštalovaných na Hviezdoslavovej triede.


Mapa - cyklotrasy v Nitre

* cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina = zelená farba
* cyklotrasa Nitra - Dražovce = zelená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Nábrežie mládeže = červená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Akademická - Tr.A.Hlinku = ružová farba

* Chodník na Hviezdoslavovej ulici na Klokočine nie je cyklotrasa aj keď sa chybne uvádza

Zdroj: Nitralive.sk, Oznámenie - VV - „Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina“