Do redakcie nám v pondelok 17. februára 2020 prišlo stanovisko od spoločnosti MH Invest s.r.o. k "zavádzajúcej a nepravdivej argumentácií zástupcov mesta o nevhodnosti navrhovaného riešenia cestnej infraštruktúry (dokončenia výstavby tzv. nadúrovňovej križovatky a úseku na ceste I/64, v uzle I/64 a R1A, ktorý má byť vedený ako 4-pruh)".

Spoločnosť MH Invest, s.r.o. viackrát deklarovala vôľu rokovať so zástupcami mesta Nitra v súvislosti s dokončením výstavby posledného úseku plánovanej cestnej infraštruktúry v podobe dokončenia výstavby tzv. nadúrovňovej križovatky a úseku na ceste I/64, v uzle I/64 a R1A, ktorý má byť vedený ako 4-pruh. Tak, ako sme to už rovnako veľa krát uviedli, uvedené dopravné riešenie vyplynulo z požiadavky na plnohodnotné obojstranné napojenie na mestskú časť Nitra - Zobor, ktorá bola vznesená a akceptovaná už v rámci prípravnej časti stavebného konania. Koncom roka 2019 ho navyše potvrdila aj dopravná štúdia, ktorú si mesto Nitra nechalo vypracovať na vlastné náklady.

Vzhľadom na poslednú argumentáciu zástupcov mesta Nitra (primátora M. Hattasa, hovorcu mesta T. Holúbeka a poradcu pre komunikáciu H. Vargu a mestského poslanca P. Vargu), ktorej výsledkom je chaotická zmäť zavádzajúcich a nepravdivých skutočností, sa spoločnosť MH Invest, s.r.o. rozhodla reagovať poskytnutím jasných a podložených faktov.

Máme za to, že ak uvedené stanoviská mesta Nitra, ktoré médiám poskytol hovorca mesta a poradca pre komunikáciu, boli myslené vážne, vedenie mesta na čele s primátorom je postavené pred otázku, či nie je najvyšší čas prehodnotiť komu a za čo platí peniaze v rámci poradenských služieb. (viď: https://nitra.dnes24.sk/mesto-potrebuje-novy-uzemny-plan-v-povodom-nie-je-ani-priemyselny-park-353384 https://nitra.dnes24.sk/mimourovnovu-krizovatku-na-sindolke-radnica-nechce-predstavte-si-ju-na-klokocine-353549?fbclid=IwAR2xBj9xz6jFYqYHprjPEPVcbQjks6h6LZOFtVgVKWuucYDMR6-LnZ-kBJc)

Ako spresníme nižšie, samotný hovorca a komunikačný poradca by pri znalosti elementárnych faktov a naštudovaní detailov daného projektu nemohli uvádzať argumenty, ktoré vo svetle faktov hovoria proti vedeniu mesta Nitra.

Legálnosť Strategického parku Nitra súhlasy mesta Nitra

V uvedených článkoch bolo citované tvrdenie p. poslanca Moravčíka, že „celý priemyselný park sa postavil v rozpore s územným plánom, je to katastrofálne veľké územie... a teraz sa tu bavíme o jednej križovatke, ktorá priamo súvisí s touto investíciou. Ako je možné, že takáto fabrika vie vzniknúť v rozpore s územným plánom a zrovna táto križovatka je problém.“ Citujeme argumentáciu primátora tak, ako bola zaznamenaná: „...nikto nepožiadal o to, že tam chce štvorprúdovú mimoúrovňovú križovatku, naopak schválil sa opätovne návrh občana, ktorý chcel ponechať územie tak ako je.“

Dovolíme si uviesť nasledovné fakty:

Mesto Nitra sa 3 roky súhlasne vyjadrovalo k projektu a vydalo v rámci neho min. 6 stanovísk a rozhodnutí.
Konkrétne išlo o súhlasy:
s dopravnou štúdiou,
s projektovou dokumentáciou,
s pripojením komunikácií,
trvalým a dočasným dopravným značeniam,
súhlas s odlišným technickým riešením a ďalšie posúdenia a súhlasy.

Za tri roky tak nebola žiadna pochybnosť o tom, že mesto Nitra súhlasí s realizáciou mimoúrovňovej križovatky. Nové vedenie mesta Nitra túto iniciatívu podporilo, keď predložilo materiál č. 143/2019 zo dňa 09.04.2019, podpísaný samotným primátorom mesta Nitra, M. Hattasom, na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.04.2019.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre rozhodli väčšinou hlasov o schválení obstarania zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra, v rozsahu požiadaviek spoločnosti MH Invest, s.r.o. podľa predloženého materiálu.

OÚ Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií stanoviskom č. OU-NR-OCDPK-2018/030881 zo dňa 19.07.2018 požiadal v zmysle dopravno-kapacitného posúdenia a záväzného regulatívu v ÚP VÚC o ponechanie územnej rezervy pre štvorpruhovú komunikáciu cesta I/64 v kategórii C 22,5/100-70.

Mesto Nitra uvedené záväzné stanovisko odignorovalo a schválilo individuálnu požiadavku občana na ponechanie územia v aktuálnom stave.

Čo sa týka legálnosti, spoločnosť MH Invest, s.r.o. realizuje svoje aktivity plne v súlade s osvedčením o významnej investícii vydaným zo strany MH SR.

Funkčné využitie územia tak pre lokalitu Strategický park Nitra ako aj pre lokalitu Priemyselný park Nitra Sever je od roku 2003 určené pre výrobu a priemysel. Príslušné stavebné úrady ale aj súdy SR rozhodli už vo viacerých prípadoch, že funkčné využitie územia v danej lokalite je v súlade s účelom Strategického parku.

Mesto Nitra dávalo v uplynulých rokoch súhlasné stanoviská k stavbám v Strategickom parku Nitra.
Ak sa hovorí o možnej nelegálnosti výstavby, obviňuje sa tak bývalé ako aj súčasné vedenie mesta Nitra z porušenia zákona.

Samotný primátor mesta Nitra Marek Hattas vydal stavebné povolenia pre stavby, ktoré tvoria súčasť Strategického parku Nitra, napr. č. ÚHA-DUaI-701/2019-006-Ing.Dá dňa 01.04.2019 a podpísal rozhodnutia, ktoré umožnili investorom etablovať sa v rámci Strategického parku Nitra. Podľa svojich komunikačných poradcov tak pravdepodobne postupoval v rozpore so zákonom.

Ohrozenie mobility v meste Nitra

Ďalšia rozsiahla argumentácia v podstate definuje realizáciu projektu ako najvyššie ohrozenie mobility v celom meste Nitra, dokonca so zásahom do jeho centrálnej starej časti:
napr. Šindolka a rozvojové územie Párovské lúky tvoria jeden organický mestský celok napojený z juhu na Staré mesto a zo severovýchodu na Zobor a ďalej na Dražovce. Ak dnes toto územie necitlivo rozsekneme mimoúrovňovou križovatkou, vytvoríme pre súčasných aj budúcich obyvateľov mesta ťažko prekonateľnú bariéru...

„Predstavte si, že by mimoúrovňová križovatka, v miere v akej je navrhovaná na Šindolke, vznikla na Klokočine, na križovatke ulíc Hviezdoslavova a Dolnočermánska. Prípadne na križovatkách Štúrova – Hollého alebo na Chrenovej, na Triede Andreja Hlinku a Akademickej ulici. Územie by bolo necitlivo rozseknuté a len obťažne, ak vôbec, prechodné pre chodcov a cyklistov. Rodiny s deťmi by sa len ťažko dostali z jednej strany cesty na druhú, nehovoriac o ľuďoch s obmedzenou pohyblivosťou a invalidoch.
Zmizli by všetky prechody pre chodcov, neexistovali by žiadne chodníky v širšom okolí križovatky. Nákupné centrum na pravej strane by pravdepodobne nikdy nevzniklo alebo len v obmedzenom rozsahu. Dopad na kvalitu života na Klokočine by bol zásadný. Presne toto nechce mesto Nitra dopustiť, aby sa stalo na Šindolke,“ vymenúva Henrich Varga.“

„V Starom meste by zanikla alebo vôbec nevznikla podstatná časť zástavby v okolí križovatky Štúrova – Hollého, vrátane historických bytoviek z medzivojnového obdobia.

Na Chrenovej by sme prišli o veľkú časť zeleného územia a o budovu Spojenej školy na Slančíkovej ulici,“ dodal poradca pre komunikáciu Henrich Varga. Nákupné centrum na pravej strane by pravdepodobne nikdy nevzniklo alebo len v obmedzenom rozsahu. Dopad na kvalitu života na Klokočine by bol zásadný. Presne toto nechce mesto Nitra dopustiť, aby sa stalo na Šindolke.“

Argumentácia neprekonateľnej bariéry, tvrdenie o neprístupnosti pre chodcov a cyklistov iba poukazuje na skutočnosť, že minimálne komunikačný poradca sa neoboznámil s uvedeným projektom.

Projektová dokumentácia mimoúrovňovej križovatky okrem samotnej cesty I/64 a miestnych komunikácií rieši aj ul. Prvosienková a ul. Dražovská vrátane bezpečných chodníkov, priechodov pre chodcov a autobusových zastávok. Nová cyklotrasa je navrhnutá pozdĺž celej ul. Prvosienková až na druhú stranu cesty I/64 s ukončením pripraveným na napojenie na bud. cyklotrasu plánovanú Mestom Nitra pozdĺž toku Dobrotka.

Návrh križovatky optimálne a citlivo počíta so zásahom do svahového územia, bez nutnosti zbytočných investícií. Trasa budúcej štvorpruhovej cesty I/64 kopíruje existujúci terén bez významného zvýšenia voči okoliu. Naopak spodná vetva, napojená na ul. Prvosienková, sa do existujúceho svahu zarezáva a na druhej strane cesty I/64 končí na terajšej úrovni.

Navyše celý projekt prešiel zákonným procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie a potvrdil, že vybratý variant najviac rešpektuje hodnoty v danom území, s minimalizáciou rušivých vplyvov. Riešenie bezpečne prepája dve územia, ktoré sú dnes rozdelené štátnou cestou I. triedy a zároveň spĺňa požiadavky na zvládnutie predpokladanej intenzity dopravy na najbližších min. 20 rokov.

Paradoxne vyznieva argumentácia o „zmiznutí prechodov pre chodcov“. Dnes tam totiž nie je ani jeden. Napríklad študenti zo Strednej odbornej školy veterinárnej tak v podstate prebiehajú každý deň cez cestu I. triedy, aby sa dostali na autobusovú zastávku.

Čo sa týka ďalšieho argumentu, Párovské lúky a Šindolka netvoria žiaden celok. Sú oddelené diaľničným privádzačom R1A v správe Národnej diaľničnej spoločnosti. Porovnávať mimoúrovňovú križovatku na okraji mesta, v nezastavanej časti územia so Starým mestom, Klokočinou a pod. ako zastavanými územiami je absurdné a poukazuje na absenciu odbornosti zástupcov mesta, ktorí uvedenými argumentmi poukazujú na nevhodnosť navrhovaného dopravného riešenia.


Územný plán mesta Nitra

Hovorca mesta potvrdil, že vedenia mesta pripravuje nový Územný plán mesta. Blahoželáme.

Len v súvislosti s projektom realizácie cestnej infraštruktúry a realizáciou projektu Strategický park Nitra na nedostatky v ÚP mesta upozornila spoločnosť MH Invest, s.r.o. zástupcov bývalé aj súčasné vedenie mesta niekoľkokrát bez výraznejšej spätnej väzby.

Faktom tiež je, že súčasťou ÚP mesta Nitra dodnes nie je ani predchodca Strategického parku – Priemyselný park Nitra Sever, čo len poukazuje na nedostatky ÚP mesta a jeho reálnu výpovednú hodnotu.

V tejto súvislosti sa preto tlačí do popredia otázka: na základe čoho súčasný primátor podpisuje rozhodnutia pre jednotlivé stavby a jednotlivých nových investorov, ak sú v rozpore s ÚP mesta?

Okrem toho, na potrebu zosúladenia územného plánu (ÚP) mesta Nitra s nadradeným územným plánom VÚC, teda aj na zosúladenie parametrov cesty I/64 v dotknutej lokalite upozornil už okrem spoločnosti MH Invest aj samotný OÚ Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Stanovisko OÚ Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, na ktoré sa mesto odvoláva, je vo vzťahu k požiadavke obstarať nový územný plán len odporúčaním.

Spoločnosť MH Invest, s.r.o. je pripravená opätovne dovysvetliť všetky prípadné nejasnosti súvisiace s projektom dostavby cestnej infraštruktúry, ktorý je súčasťou vyvolaných investícií v súvislosti s realizáciou Strategického parku Nitra. Na uvedený projekt nemusí mesto prispieť ani eurom a vyžaduje si len jeho podporu.

Mrzí nás však postoj mesta, ktorý nehľadá riešenia, ale dlhodobo hľadá protiargumenty, prečo veci nie je možné realizovať, nie ako je ich možné zrealizovať. Výsledkom toho je aj nepodpísanie Memoranda, ako aktu ochoty všetkých zainteresovaných subjektov vyvinúť v rámci svojich možností a kompetencií všetko potrebné úsilie pre dosiahnutie spoločných cieľov, v tomto prípade dokončenia projektu cestnej infraštruktúry a s tým aj spojenú opravu ciest. Vedenie mesta Nitra tento dokument ako jediné odmietlo.

S pozdravom

MH Invest, s.r.o.