Zimná údržba v Nitre: ako prebieha, posýpanie, technika

Informácie o údržbe miestnych komunikácii v Nitre v zimných mesiacoch

Poznáte to - po dlhej dobe v Nitre nasneží a ľudia nadávajú na neodhrnuté a neposypané cesty a chodníky - stalo sa tak napríklad 30. januára 2015, kedy Nitru zasiahlo silné sneženie. Pozrime sa na to ako vyzerá operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií v Nitre (aktualizovaný 10.11.2016)

Zodpovedná organizácia za údržbu miestnych komunikácií je Odbor komunálnych činností a životného prostredia – Stredisko mestských služieb, MsÚ Nitra.

Stredisko vynaloží všetko úsilie na to, aby boli komunikácie I. kategórie zjazdné. Je nutné pokladať za rozhodujúcu metódu tzv. preventívny posyp.

Službukonajúci dispečer preto organizuje okamžitý nástup práce, ak:

- teplota vozovky na referenčných miestach poklesla pod 1°C, naďalej klesá, relatívna vlhkosť vzduchu stúpa nad 85 %,
- teplota ako vyššie, vozovky mokré, alebo začínajú padať zrážky v akejkoľvek forme,
- kontrolou, alebo signalizáciou bola zistená poľadovica alebo klzká vozovka.

Za normálnych zimných podmienok musia byť práce na obnove zjazdnosti komunikácií 1.kategórie vykonávané priebežne po začatí sneženia. Všetky ostatné komunikácie musia byť udržiavané priebežne po začatí sneženia. Zjazdnosť na komunikácii je obnovená za podmienky, že môžu tadiaľ prejsť všetky kategórie vozidiel pre ktoré je určená, za dodržania primeranej rýchlosti, zvýšenej opatrnosti a použití vyhovujúcich pneumatík. Po dosiahnutí takéhoto stavu je potrebné v prácach pokračovať tak, aby nahromadený sneh nadmerne neobmedzoval vodičov ani chodcov.

Za schodný chodník sa považuje stav pri ktorom chodec môže pri zvýšenej opatrnosti prejsť v zimnej obuvi daný úsek. Pokiaľ chodec utrpí úraz, z dôvodu klzkej vozovky, alebo chodníka je nutné na miesto, kde sa úraz stal okamžite privolať službukonajúceho dispečera, alebo Mestskú políciu.

Pri odstraňovaní snehu z chodníkov treba postupovať tak, aby bol najskôr uvoľnený jeden pás v šírke 1m a potom sa prikročilo k jeho rozšíreniu.


Čo rieši operačný plán?

Nasadenie dopravných prostriedkov a mechanizmov pre bežne klimatické podmienky a pre mimoriadne klimatické podmienky - kalamitné stavy.

Trvanie zimného obdobia

Začína 15. novembra a končí 15. marca. V prípadoch zlého počasia pred a po uvedených termínoch sa pohotovosť vykonáva len so súhlasom mestského operačného štábu.

Ako sa vykonáva kontrola ciest v zimnom období?

Prehliadky vykonáva dispečer, ktorý zisťuje stav zjazdnosti komunikácií a to pravidelne pri bežnom počasí, alebo pri zhoršení počasia.

Čo sa považuje za bežné podmienky?

Teplota vzduchu a vozoviek do max. -7°C, sneženie, dážď a rýchlosť vetra nespôsobujú ohrozenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Kedy sa vyhlasuje mimoriadny stav?

Dlhšie trvajúce sneženie, silný vietor, mrznúci dážď kedy nie je možné zabezpečiť zjazdnosť a plynulosť premávky na komunikáciách. Podľa rozsahu sa vyhlasujú kalamitné stupne.

I. kalamitný stupeň
- v prípade ak nie je možné zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v stanovenom poradí podľa operačného plánu
- vyhlasuje ho vedúci mestského operačného štábu na návrh riaditeľa Mestských služieb Nitra
- nasadzuje sa zmluvná technika

II. kalamitný stupeň
- vyhlasuje sa v prípade, kedy zjazdnosť ciest nie je možné zabezpečiť ani s použitím zmluvnej techniky
- najneskôr do 6. hodín od vyhlásenia I. kalamitného stupňa

III. stav živelnej pohromy
- vyhlasuje ho Okresný úrad, alebo vyššie štátne orgány
- prednosta Okresného úradu je oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy vedúcim štátnych orgánov, starostom obcí i jednotlivým občanom

Technika

- 6 vodičov pracujúcich v 4 zmenách - 1 dispečer + dispečerské vozidlo + technika zmluvých partnerov

Vozidlopočet kusovodhŕňanieposyp
Traktor443
Malotraktor Yukon111
Multicar FUMO444
Mercedes AXOR111
Mercedes ACTROS111
Renault KERAX111
Liaz110
Tatra T815110

Zabezpečenie dovozu a nakládky posypového materiálu + odvoz snehu

Vozidlopočet kusov
Tatra 8151
Nakladač1

Ulice, na ktorých sa nesmie vykonávať chemický posyp

- Chalúpkova - od ul. Čsl. armády k rieke
- Riečna
- Mariánska dol. (okrem svahu medzi Kasalovou a Kalvárskou)
- Robotnícka
- Jaskyňova
- Jesenského
- J.Kráľa
- Podzámska
- Parkové nábrežie
- Na predmostí


Kedy sa robí preventívny posyp?

Účelom tohto opatrenia je ochrana komunikácie pred vznikom poľadovice a ujazdenej vrstvy snehu.

Vykonáva sa chemickým posypovými materiálmi:

a) Teplota suchej vozovky poklesne pod 1°C a relatívna vlhkosť vzduchu stúpa nad 85 %
b) Vozovky sú mokré, ich teplota je 2°C a klesá.
c) Teplota povrchu vozovky je 0°C je predpokladaný dážď, alebo sneženie s veľkou pravdepodobnosťou pre naše územie.

Ak sú splnené podmienky bodu a) fúka vietor o sile viac ako 5 m/s preventívny posyp nemožno robiť. Posypový materiál by bol odfúknutý ku krajnici. Na mokrú vozovku, príp. pri začínajúcich zrážkach možno posyp vykonať i pri silnom vetre.

Preventívny posyp sa robí dávkami:
- suchá vozovka 5 - 10 g/m2
- mokrá vozovka 10 - 20 g/m2

Posyp sa robí u komunikácií celkovej šírky 8m a v dobe mimo intenzívnu premávku jednou jazdou v strede vozovky. V dobe veľkej premávky menšou dávkou v každom jazdnom pruhu, čo najbližšie k stredu vozovky.

Mestský operačný štáb

MenoFunkciaZamestnávateľTel.číslo
JUDr. Igor KršiakvedúciMestský úrad Nitra0911 990 097
Ing. Ľubomír MuzikaOdborný referent SMS Mestský úrad Nitra, OKČaŽP-SMS0905626096
Ing. Milan BartoštajomníkMestský úrad Nitra0904 200 214
Ing. Pavol JakubčinčlenMestský úrad Nitra0902 225 090
Ing. Vlastimil MusilčlenLemus Nitra0905 655 807
Mjr. Mgr. Juraj TlacháččlenODI ORPZ Nitra0911 649 649
Mgr. Erik DuchoňčlenMestská polícia0915 892 822
Margita KršákováčlenZsVS Nitra0911 400 838
Ing Juraj KusýčlenArriva Nitra, a.s.0903 284 935
Ing. Ladislav PeniaškočlenNKS Nitra0902 999 577
Ing. Pavol BielikčlenSlužbyt Nitra0907 741 158

Dispečing

Zodpovedné osoby za zjazdnosť ciest:

Sídlom operatívneho orgánu zimnej služby - zmenového dispečera je hospodársky dvor Čermáň, Tehelná ul. č.3, č.t. 7720060, 0914 352 806.

MenoFunkcia
Ing. Ľubomír Muzikavedúci zimnej údržby
Rudolf LátečkaI. zmena
Alexander KošičárII. zmena
Miloš TkáčikIII. zmena
Alexej FiczaIV. zmena


Posypový materiál

4 ks - Bellova schody
1 ks - lávka SD
2 ks - Chrenovský most
2 ks - Hollého most
l ks - Severný obchvat - lávka
1 ks - Poliklinika - Hviezdoslavova schody
1 ks - Viničky - dole zvonička schody
1 ks - Pošta schody - Hviezdoslavova
2 ks - schody Skalná
1 ks - schody - Považská,Dunajská
1 ks - Wolkerova - Škultétyho schody
1 ks - Kmeťova zvonička schody
1 ks - čakárne MAD
1 ks - pred Mestským úradom
1 ks - Petzwalova ul.
2 ks - schody na Novomeského ul.
3 ks - Čajkovského ul.
1 ks - Kláštorská ul. (pri kríži)
1 ks - Garáže – Hviezdoslavova
2 ks - TržnicaOperačný plán zimnej údržby Nitra 2016/2017

+ zmeny schválené na zastupiteľstve:

- v bode 3.1 Zloženie mestského operačného štábu: sa za znením: „Ing. Vlastimil Musil Lemus Nitra Látečkovej 15 člen 6510298 0905655807“ vkladá nové znenie: „Mjr. Mgr. Juraj Tlacháč ODI ORPZ Nitra Rišňovce 649 člen 0961301111 0911 649 649“ a na konci textu bodu 3.1 sa pripája znenie: „Ing. Karol Slávik Okresný úrad Nitra, odbor CDaPK člen 6549367 0917937383“

- pôvodný text v bode 4.4 Zmluvní partneri sa nahrádza novým znením: „Na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií budú do II. poradia výkonov zaradení zmluvný partneri, s ktorými OKČaŽP-SMS uzatvoria rámcovú zmluvu:

1. Zelené mesto s. r. o., IČO: 45 651 973
2. RS - Holding Nitra s. r. o., IČO: 36 772 062
3. Maksi Viliam SHR, IČO: 37966278
4. Otakar Šabík, IČO: 17 558 638
5. Juraj Bakács – Acer, IČO: 35 338 202

V prípade havarijného stavu /vysokého spádu snehu, poľadovice .../ budú objednané práce resp. mechanizmy u ďalších dodávateľov na základe objednávky, ktoré budú zaradené do II. poradia výkonov, a s ktorými bola spolupráca predrokovaná.

Dohodnutí sú nasledovní dodávatelia:

- Monstav Nitra, s. r. o., IČO: 35 911 913
- Megaspol, spol. s. r. o., IČO: 35 940 506
- Ekomont Nitra, s. r. o., IČO: 34 116 583
- Stavby Nitra s. r. o., IČO: 36 763 977
- Stamex Nitra s. r. o., IČO: 36 362 743


- v bode 7.1 Rozdelenie miestnych komunikácií do I. kategórie, Rajón č. 1, Zobor, Chrenová, Janíkovce sa konci textu pripája znenie: „22.Vašinova“
- v bode 7.2 Rozdelenie miestnych komunikácií II. kategória, v časti Zobor sa na konci textu pripája znenie: „Platanova“
- v bode 7.2 Rozdelenie miestnych komunikácií II. kategória sa za znením: „Mlynárce, Kynek: Remeselnícka, Fraňa Kráľa, Bolečkova, Chotárna, Krompašská, Telgarska, Ovocinárska, Hájska, Potočná, Antona Točíka.“ vkladá znenie: „Diely:Jarabinová“
- v bode 7.2 Rozdelenie miestnych komunikácií II. kategória, v časti Klokočina sa na konci textu pripája znenie: „,Na Čerešňovom vrchu“
- v bode 7.3 Rozdelenie miestnych komunikácií III. kategória sa za znením: „Párovské Háje: Lukov Dvor“ pripája znenie: „,stará Jarocká (medzi ul. Čakanková a Pri lese)


Zimná údržba Nitra 2017 by Michal Šimonek on Scribd
Zdroj: Nitralive.sk, spracované z dokumentu "Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií 2016/2017"


Sponzor spravodajstva


Komentáre  

+3 # ovcan 2015-01-31 18:33
Borik - to je ten obvinený z korupcie na NSK? Takto je pekne upratany? Waw 8)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+10 # Mikimajky 2015-01-31 20:50
Máte chybu v nadpise.
Nemá tam byť "ako prebieha" ,ale "ako by mala prebiehať". :lol:
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+6 # zmluvni partneri :- 2015-02-01 00:02
mestske sluzby = chrenko senior
enviro = chrenko junior
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+5 # ha ha ha !!!! 2015-02-01 18:06
kto a kedy bude odpratavat sneh z ulic na klokocine a dieloch? dva dni po snezeni a na ceste 10cm snehu
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # Mikimajky 2015-02-01 18:26
A ešte ide aj o to že napr ľudia na Novozámockej odpratali aj chodníky ,ale samozrejme v noci išiel chuj na pluhu a všetko z cesty im tam nahádzal. Dokonca až tak že aj brány meter za chodníkom boli zahádzané. Pozdravujem cestárov. :lol:
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-5 # Laco 2015-02-02 08:47
Sťažuj sa na Okresnej správe ciest, lebo Novozámocá nepatrí mestu :)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Michal Šimonek 2015-02-02 09:55
V pláne údržby sa nepíše nič o delení ciest - Mestské služby majú na starosti všetky komunikácie v meste. Áno viem, že Novozámockú má v správe SSC.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # maroš 2015-02-06 15:49
treba sa popozerať a zistiť delenie ciest v meste.nikdy nikomu nepatrí všetko.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Michal Šimonek 2015-02-06 16:15
Ja viem komu patrí čo - máme tu na stránke aj článok o tom :-)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Mikimajky 2015-02-02 19:01
Citovanie Laco:
Sťažuj sa na Okresnej správe ciest, lebo Novozámocá nepatrí mestu :)

Prečo by som sa ja mal sťažovať ? Ja tam nebývam ,Aj keď uznám že keby idem tade peši by som pekne nadával.
Ale ulice Dvorčianska ,Liesková ,Cabajská nemá v správe OSC a tam to bolo takisto. A pritom iba stačí aby si robili robotu poriadne. Keby som tam ja býval tak ver že je to na "tehlu do čelného okna" .
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Mikimajky 2015-02-04 17:43
5 dní po snežení a na chodníkoch a ani na zastávkach MHD žiadna zmena. :(
By si niekto zaslúžil zopár po papuli.
Som zvedavý koľkože bude stáť tá zimná údržba ktorá sa evidentne nerobí.
Z dvoma Multikárami by som už musel mať obehané všetky chodníky v okrese nie len v meste.
Banda neschopná. :-x
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-5 # maroš 2015-02-06 15:53
kúp ich a makaj.možno zbohatneš.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # marian 2015-02-06 18:22
Citovanie maroš:
kúp ich a makaj.možno zbohatneš.

ti sy normálni penis.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # chaostar 2015-02-01 18:27
velmi sa tesim z odmaku, vdaka nemu sa da prejst po Dumbierskej ulici, dalej pevne verim, ze bude uz len teplo a bude sa dat parkovat aj pred arealom Tenisovych kurtov na Dumbierskej, mohol radsej raz prejst pluh a urobit aspon cestu, ale to sa bohuzial ani 48 hodin po snezeni doteraz nestalo.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+8 # Eros 2015-02-02 08:42
Na najposlednejsej dedine to s odhrnanim snehu lepsie funguje ako v Nitre. Tam daju Ferimu pol litra palenky do traktora a bude jazdit cely den a garantujem vam, ze vsetky cesty budu zjazdnee. Nitra je ukazkovym prikladom ako to nefunguje a nie je to otazka posledneho roka.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # zaza1 2015-02-02 12:22
môžem potvrdiť, presťahovali sme sa na dedinu, úprava ciest je neporovnateľná
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-2 # marian 2015-02-02 09:19
Ja som úprimne úplne sklamaný z Nitry v tomto smere. V sobotu večer ( deň po snežení) boli chodníky na Hviezdoslavovej úplne zľadovatelé, absolútne sa o to mesto nepostaralo. Na každej zastávke autobusov bola vyše metrová kopa snehu, ktorú mamička s kočíkom, vozíčkari a starší ľudia absolútne nemali ako prekročiť. A to nehovorím o chodníkoch v meste pri Tesku a Mlynoch, kde bola asi niekoľkocentime trová vrstva čistého ľadu. Ja som mladý, prebehnem ale mesto absolútne zlyhalo na plnej čiare a môžu sa akurát tak hambiť, že mestské služby sú takto neschopné. O neposypaných, neodhrabaných cestách na klokočine radšej pomlčím....
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Juraj Oz 2015-02-02 10:18
ako pise Marian, lad zostava, este by ste mohli dat clanok ako to funguje s udrzbou chodnikov, lebo cesty uz mame zjazdne, otazka je kedy budu "schodne" aj chodniky
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Michal Šimonek 2015-02-02 10:29
Juraj to platí aj na chodníky - na všetky komunikácie. A tak by to fungovať malo, ale nefunguje.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Marian 2017-01-05 13:55
čo sa dá robiť? na koho sa obrátiť a poddať sťažnosť?
Mam hrozné nervy na to, že absolútne nič s aneodhrnie v meste, halvne tie hlavné chodníky pred Tescom. To čo má akože znamenať?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # Michal Šimonek 2017-01-05 14:32
V dokumente, ktorý je v článku sú všetky informácie.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Pedro20 2017-01-07 05:09
čo tak posypať AJ tie cesty po ktorých nechodia autobusy!
čakajú na další sneh alebo čo?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # soave 2017-01-08 13:07
predpokladam, ze to zvalia na to, ze neboli bezne podmienky. V clanku su vraj do minus 7 stupnov a kedze bolo omnoho viac pod nulou, budu sa tvarit, ze je to vynimocna situacia. Ale ja som tiez nenasla info, kde je mozne podat staznost, mozno som to prehliadla. je to mozne tu napisat?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Jozefína 2017-01-09 17:26
Na Čermánskom námestí je zľadovateľá, neposypaná cesta. Hore kopcom sa nedá pomaly ani výjsť, pretože prešmykujú kolesá. Stačilo by to tam trochu posypať...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť