Andrej Sitkey - blog o doprave: pešia zóna a problematika vjazdu a pohybu vozidiel

Andrej Sitkey - blog o doprave

Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(Odpovede na otázky uverejníme každý týždeň spolu s novým článkom.)

V regionálnom týždenníku bol uverejnený článok, v ktorom sa vedie diskusia o zákonnosti vydávania povolenia umožňujúceho vstup do pešej zóny. Podnetom na napísanie článku bol nespokojný občan - vlastník povolenia, ktorému chceli príslušníci Policajného zboru uložiť blokovú pokutu za vstup do pešej zóny, napriek skutočnosti, že mal povolenie vydané Mestom Nitra. Pracovníci mestského úradu reagovali tvrdením, že Policajný zbor nerešpektuje všeobecno-záväzné nariadene mesta Nitry. Polícia tvrdí, že sa napriek tomu dopustil priestupku. Kde je pravda?

V zmysle § 59 ods. 2 zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke „do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka“. Z uvedeného vyplýva, že ak do dopravnej značky IP 25a „ pešia zóna“ nie je vložený text „ Okrem vozidiel s povolením Msú Nitra“ alebo podobný text, vodič porušil vyššie citované ustanovenie zákona o cestnej premávke. Neobstojí tvrdenie, že v zmysle všeobecne záväzného nariadenia, je vstup do pešej zóny povolený, pretože nižšia právna norma v tomto prípade VZN nemôže odporovať vyššej právnej norme – zákonu. Ak sa bližšie pozrieme na VZN č.8 z roku 1998 O prevádzkovom poriadku pešej zóny, zistíme hneď niekoľko prípadov, kedy ide nad rámec zákona.

Uvediem len niekoľko prípadov:
- § 3ods. 3 písmeno b) resp. e) – bez obmedzenia je povolený vjazd do pešej zóny vozidlám a mechanizmom realizujúcich stavebnú činnosť alebo organizáciám, ktoré obdržia senzorové infračervené ovládanie pre dopravné mobilné koly, napriek skutočnosti, že to nie je upravené dopravnou značkou.
- § 6 ods. 1 písmeno c) - nárok na vydanie osobitného oprávnenia k vjazdu vozidla má držiteľ preukazu ZŤP a ZŤP/S s trvalým bydliskom, so sídlom pracoviska alebo prevádzky v zóne, ak sa preukáže trvalým bydliskom prípadne sídlom prevádzky alebo pracoviska v zóne s možnosťou garážovania alebo státia v tejto zóne na ich plochách ako verejných komunikáciách a verejných priestranstvách listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou.
Uvedené ustanovenie je v rozpore s § 44 ods. 7 zákona o cestnej premávke, ktorý ustanovuje „...vodič vozidla s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.“ Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí.
- § 7 ods. 3 – výnimku z celkovej hmotnosti vozidiel pri zabezpečovaní údržby povoľuje správca alebo prevádzkovateľ pešej zóny. V zmysle § 69 ods. 4 zákona o cestnej premávke „výnimku z druhej časti tohto zákona, ktorá je v cestnej premávke okamžite potrebná, môže povoliť policajt na mieste samom v nevyhnutnej miere a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky“.

Pešia zóna Nitra vjazd

Podľa môjho názoru vjazd motorových vozidiel do pešej by mal byť len v nevyhnutnom rozsahu. Ide o zónu s osobitným režimom so značnou intenzitou chodcov. Naopak by som povolil vjazd cyklistom (v súčasnosti je zákaz vjazdu medzi 10,00 hod a 19,00 hod.). Bolo by to pozitívne opatrenie pre rozvoj cyklistickej dopravy v meste. V súčasnosti, ak v čase obmedzenia vjazdu na pešiu zónu sa chce cyklista dostať napr. zo Štefánikovej na hrad, musí ísť trasou Palárikova – F.Mojtu – Kmeťkova – Mostná, alebo bude cez pešiu zónu tlačiť bicykel.

Na záver dôležité pravidlá cestnej premávky v pešej zóne:
– v pešej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahujú ustanovenia o chodcoch.
– do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.
– v pešej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak.
– v pešej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu.

Zdroj: autor Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto Nitralive.sk