Príchodom automobilky sa v našom meste roztrhlo vrece s developerskými projektami. Jedným z významných projektov, ktoré sa majú v krátkom čase realizovať je polyfunkčný objekt Tabáň (Townhill Nitra).

Polyfunkčný komplex bude pozostávať zo šiestich obytných blokov, administratívnej časti a súvisiacej infraštruktúry. Bude umiestnený v priestore ohraničenom ulicami Štúrova, Piaristická a Palánok. V súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvu projektu na životné prostredie. Súčasťou predloženej dokumentácie je aj kapacitné posúdenie. Účelom dopravno-inžinierskeho posúdenia je vyhodnotenie vplyvov na dopravu na priľahlej komunikačnej sieti, najmä na Štúrovej ulici. Spracovateľ posúdenia v ňom uvádza, že jeho súčasťou je zistenie možných nedostatkov v navrhovanom riešení organizácie dopravy a návrh opatrení na ich odstránenie tak, aby v ďalšom stupni projektovej prípravy stavby už nevzniklo riziko nutnosti úpravy základnej filozofie riešenia, ktorá bude fixovaná znením predmetnej dokumentácie. Inak povedané navrhované riešenie dopravy by malo byť záväzné pre ďalšie stupne povoľovacieho procesu.


Ako bude riešená doprava zámeru?

1. Parkovanie

Parkovanie vozidiel obyvateľov a návštevníkov objektu je plánované v podzemných garážach. Vstup do garáží bude z novovytvorenej komunikácie Hornotabánska, ktorá bude tvoriť spojnicu medzi ulicami Palánok a Piaristická. Kapacita garáži bude 483 parkovacích miest. Skutočná potreba parkovacích miest môže byť vyššia. Pri výpočte potrebného počtu parkovacích miest sa okrem iného berie v úvahu rozloha jednotlivých bytov. Pri jedno resp. dvojizbovom byte (do 60 M2) – 1 miesto/byt, pri trojizbovom (60-90 m2) – 1,5 miesta/byt, pri byte nad 90 m2 – 2 miesta/byt a pri apartmáne – 1 miesto. Práve posledný ukazovateľ bol šikovne využitý. V predloženom zámere je uvažovaných až 84 apartmánov, z toho 49 má byť dvojizbových, 31 trojizbových a 4 štvorizbové, pričom ako som už písal na jeden apartmán pripadá jedno parkovacie miesto. Okrem toho v zmysle územného plánu je na Piaristickej ulici a na Palánku plánované popri ceste parkovanie, ktoré však nebude realizované.

2. Organizácia dopravy

Cieľom kapacitného posúdenia je taktiež navrhnúť organizáciu dopravy, ktorá bude bezpečná a plynulá po dobu nasledujúcich desať rokov. V predmetnom kapacitnom posúdení boli riešené tri križovatky Štefánikova – Štúrova (pri Mlynoch), Štúrova – Damborského – Piaristická (pri súde) a Štúrova – Cintorínska – Palánok (pri dome služieb). Podkladom pre posúdenie boli údaje získané z cestnej svetelnej signalizácie a resp. dopravným prieskumom. Údaje zo signalizácie sa získavajú prostredníctvom snímačov zabudovaných vo vozovke, ktoré sú však v mnohých prípadoch nefunkčné, čo malo za následok, že pri spracovaní posúdenia boli použité neúplne resp. nesprávne údaje. Na základe kapacitného posúdenia spracovateľ skonštatoval, že zámer zásadným spôsobom neovplyvní dopravu na križovatkách a ďalších desať rokov sú križovatky z hľadiska intenzity dopravy vyhovujúce. Každý, kto pozná alebo zažil dopravnú špičku v tomto úseku, si úsudok o správnosti uvedeného konštatovania môže urobiť sám. Okrem uvedeného spracovateľ navrhol na križovatke Piaristická – Štúrova – Damborského zriadenie cestnej svetelnej signalizácie a pruhy pre odbočenie vľavo s dĺžkou 45 m, a to napriek skutočnosti, že už v súčasnosti je ich dĺžka okolo 70 m. Je to spôsobený skutočnosťou, že pri stanovení ich dĺžky spracovateľ nepostupoval v súlade s príslušnou normou. Ak by tak urobil, zistil by, že dĺžka pruhov by mala byť okolo 80 m, čo je však viac ako je vzájomná vzdialenosť križovatiek. Taktiež navrhol zaviesť obojsmernú premávku na Palánku a zriadenie pruhu pre ľavé odbočenia na Štúrovej v smere od okružnej križovatky, pričom navrhované opatrenia negatívnym spôsobom ovplyvnia priepustnosť križovatky Štúrova – Cintorínska.

Ak riešime dopravu v centre mesta, nemôžeme zabudnúť na cyklodopravu. V súčasnosti je často počuť, ako je dôležitý rozvoj cyklistickej dopravy ako udržateľného spôsobu dopravy. Spracovateľ posúdenia však vôbec s ňou neuvažuje, a to napriek tomu, že v územnom pláne a v koncepcii cyklistickej dopravy je na Štúrovej ulici priamo pred objektom plánovaná cestička pre cyklistov.

Na všetky tieto nedostatky som upozorňoval v rámci pripomienkového konania. Žiaľ u zúčastnených strán som veľkú podporu nenašiel a kapacitné posúdenie prešlo do ďalšieho kola. Napriek tomu zastávam názor, že v ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné opätovne vykonať kapacitné posúdenie križovatiek, navrhnúť také opatrenia, ktoré zlepšia súčasnú situáciu a samozrejme je potrebné zachovať územnú rezervu pre cestičku pre chodcov a cyklistov.

Na záver sa vrátim na začiatok a zopakujem dôvody spracovania kapacitného posúdenia citujem „aby v ďalšom stupni projektovej prípravy stavby už nevzniklo riziko nutnosti úpravy základnej filozofie riešenia, ktorá bude fixovaná znením predmetnej dokumentácie“. Napriek snahe to riziko pravdepodobne vzniklo, a navrhované riešenie je potrebné zmeniť.

Dopravno-kapacitné posúdenie a moje pripomienky nájdete na webe eia.enviroportal.sk


Autor kapacitného posúdenia navrhuje na Štúrovej ulici pruh pre ľave odbočenie do Cintorínskej a Piaristickej ulice o dĺžke 45m pričom súčasná dĺžka je okolo 70m.

Tabáň dopravné posúdenie

Tabáň dopravné posúdenieZdroj: Nitralive.sk