Po dlhom čakaní koncom roka začala dostavba skeletu na brehu rieky Nitry. Obchodné centrum City park nahradí polyfunkčný objekt Promenáda Living park, ktorý bude mať okrem obchodnej časti aj obytnú časť. Súčasťou objektu bude parkovací dom a podzemná garáž, kde bude zriadených cca. 900 parkovacích miest. Polyfunkčné centrum sa plánuje dopravne napojeniť cez okružnú križovatku miestnych komunikácií Napervilská – Nábrežie mládeže.

V súčasnosti je okružná križovatka jednopruhová s priemerom cca. 30m. V rámci povoľovacieho procesu bolo v roku 2016 vykonané kapacitné posúdenie križovatky s cieľom navrhnúť také opatrenia, aby okružná križovatka kapacitne vyhovovala dopravnému zaťaženiu výhľadovo na 20 rokov. Posúdenie ukázalo, že okružná križovatka už v súčasnosti kapacitne nevyhovuje a nebude vyhovovať ani v prípade, ak by na križovatke boli doplnené spojovacie vetvy tzv. bypassy. Preto bolo navrhnuté, aby sa križovatka prestavala na dvojpruhovú okružnú križovatku s priemerom 40 m, pričom na Napervilskej a Mostnej ulici by boli na vstupe a výstupe zriadené dva jazdné pruhy. Napriek kapacitnému posúdeniu sa navrhované riešenie pravdepodobne realizovať nebude. V súčasnosti je v rámci povoľovacieho procesu posudzovaná alternatíva jednopruhovej okružnej križovatky, ktorá má byť na všetkých ramenách doplnená spojovacími vetvami a zároveň na ramenách Mostná a Napervillská majú byť zrušené priechody pre chodcov. Pre zlepšenie plynulosti dopravy bola na okružnej križovatke Mostná – Wilsonovo nábrežie – Parkové nábrežie navrhnutá spojovacia vetva v smere od Wilsnovho nábrežia na most.

Parkovací dom a zásobovacie dvory majú byť s okružnou križovatkou spojené obojsmernou účelovou komunikáciou dlhou cca. 250 m. Napojenie od Zobora je plánované zjednosmerniť v smere Zobor – centrum. Do parkovacieho domu je plánovaný jeden vjazd a dva výjazdy. Pri obchodnom centre majú viesť dve cyklotrasy. Prvá má viesť po nábreží pred obchodným centrom. Pôvodne mala viesť tesne pri protipovodňovom múriku, ale po dohode s cyklistami má byť vedená samostatne, pričom od chodníka bude oddelená pásom zelene. Druhá cyklotrasa má viesť poza obchodné centrum a prepojiť podjazd s nábrežnou cyklotrasou.


V rámci povoľovacieho procesu som k predloženému návrhu dal nasledovné pripomienky:

- zachovať obojsmernú premávku v podjazde pod rýchlostnou cestou R1A, pričom premávka by bola riadená dopravným zariadením napríklad semaformi. Navrhované riešenie zachová rozptyl dopravy. Vozidlá idúce z centra mesta resp. z obchodného centra nebudú musieť zaťažovať prieťah Mostná – Napervillská – Chrenovská a zároveň sa odľahčí križovatka pod Zoborom.
- na okružnej križovatke je plánované zrušiť priechody pre chodcov na Mostnej a Napervillskej, čo spôsobí zvýšenie zaťaženia podjazdu pod Zoborským mostom. Z uvedeného dôvodu som navrhol, aby boli upravené výškové a šírkové parametre podjazdu a sklon nájazdových rám, tak aby vyhovovali normám.
- v súčasnosti sa realizuje výstavba cyklotrasy na brehu, ktorý je bližšie k centru mesta. Preto som navrhol, aby bolo na Zoborskom moste zriadené priečne prepojenie týchto cyklotrás. Okrem toho bolo navrhnuté prepojiť cyklotrasu, ktorá končí pri umývačke áut s cyklotrasou vedúcou popri rieke.
- parkovací dom, ktorý bude súčasťou obchodného centra bude zároveň slúžiť ako "záchytné" parkovisko podobne ako Mlyny. Preto je vhodné aby bolo vybavené navigačným systémom.

K samotnému riešeniu okružnej križovatky je ťažké zaujať jednoznačné stanovisko. Jednopruhová križovatka má jednoduchšiu organizáciu dopravy, ale menšiu priepustnosť. Dvojpruhová križovatka má väčšiu kapacitu, ale zložitejšiu organizáciu dopravy najmä krátke priepletové úseky. Možným riešením ako zmierniť dopravné zaťeženie, bolo priame napojenie obchodného centra na privádzač, avšak toto riešenie sa podľa mne dostupných informácii neposudzovalo. Povoľovací proces je na začiatku, takže určité zmeny sú stále možné.

Návrh dopravy + cyklotrasy

* Nákresy poskytlo OZ Rozbicyklujme Nitru
* Podľa informácií od developera nejde o finálnu verziu (poznámka redakcie)

Promenada Living Park Nitra, nákres dopravy Promenada Living Park Nitra, nákres dopravy

Aktuálne foto Promenada Living Park

Promenada Living Park Nitra, 13.december 2018 Promenada Living Park Nitra, 13.december 2018 Promenada Living Park Nitra, 13.december 2018Zdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto Michal Šimonek/Nitralive.sk