Od 1. mája 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 zbierky zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 zbierky zákona o cestnej premávke. Pokuty za parkovanie tak bude môcť udeliť aj mesto, obec.

V § 139f odsek 3 znie: „(3) Orgán Policajného zboru alebo obec, ktorí rozhodli o uložení pokuty za správny delikt držiteľa vozidla, bezodkladne evidujú údaje a úkony podľa odseku 1 v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel.“

Doteraz bolo možné udeliť pokutu držitelovi vozidla len v prípade, ak bol priestupok zaznamenaný technickými prostriedkami, ktorými disponuje Policajný zbor SR. Obce takého právomoci doteraz nemali, naopak polícia nemala na riešenie priestupkov dostatočné personálne kapacity. Obce/mestá môžu kontrolovať porušenie predpisov prostredníctvom objektívnej zodpovednosti a to prostredníctvom obecnej/mestskej polície.


Čo je to tá objektívna zodpovednosť?

Pri priestupkoch ako porušenie zákazu zastavenia a státia bude zodpovedný držiteľ vozidla, pri subjektívnej je to vodič. Priestupok nie je riešený na mieste. V prípade ak previnilec zaplatí pokutu do 15. dní od doručenia rozkazu, zaplatí len 2/3 z pokuty. Sadzobník pokút je nemenný.


Sadzobník pokút

§ 139a ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (7) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. e), orgán Policajného zboru alebo obec uloží pokutu

a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím,

b) 78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), ako je uvedené v písmene a).Zdroj: Nitralive.sk, www.minv.sk