V súčasnosti je to kolabujúca doprava (dlhé kolóny vozidiel v čase dopravných špičiek) na Dobšinského ulici, ktorá je hlavným „zberačom vozidiel“ zo Zobora, Nitrianskych Hrnčiaroviec a Štitár v smere ku kruhovému objazdu a odtiaľ či už do centra alebo von z mesta. Jednoducho – kruhový objazd, križovatka, ktorá si svojou organizačnou štruktúrou privlastnila ďalšie negatívne hodnotenie. V hre je teda riešenie – vybudovanie cesty, ktorá by mala spojiť Jeleneckú ulicu s Vašinovou – odkiaľ by sa vozidlá mohli presunúť na Zlatomoraveckú. Lenže – plánované zabratie dotknutých pozemkov treba majetkovoprávne vysporiadať, ďalšie povolenia a rozhodnutia a potom – kto to všetko zaplatí Podľa vyjadrenia župy by situáciu definitívne vyriešila len mimoúrovňová križovatka... Státisíce, milióny, mesiace, možno roky! Situácia si však vyžaduje okamžité riešenie. I keď nie definitívne – ale okamžité!

To, čo sa deje každý deň na príjazdovom ramene ku kruháču na Dobšinského ulici je zapríčinené najmä pravidlami cestnej premávky – konkrétne ust. § 20, ods.(5) Zákona o cestnej premávke – „Jazda cez križovatku“: „Ak je kruhový objazd označený dopravnou značkou „Kruhový objazd“ spolu s dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“, vodič v kruhovom objazde má prednosť“. V praxi to potom vyznieva tak, že vodiči smerujúci ku kruhovému objazdu z Dobšinského musia akceptovať všetky vozidlá smerujúce k priemyselnému parku – a to ako v smere od centra (Napervilskej), tak i po Chrenovskej (od Levíc, Vrábel i Zlatých Moraviec).

Ak by sa existujúce dopravné značenie (o dávaní prednosti v jazde pri vchádzaní do kruhového objazdu) zrušilo nastal by opačný efekt – začalo by platiť pravidlo o prednosti sprava a potom skôr spomínaní vodiči z Napervilskej by museli dávať prednosť vozidlám z Chrenovskej a tí zas všetci by zas museli dávať prednosť sprava – vodičom vchádzajúcim do objazdu prichádzajúcim po Dobšinského. Reálne by však takáto radikálna zmena priniesla viac škody ako úžitku...

Je všeobecne známy a nepopierateľný fakt, že už 13 rokov je táto križovatka vrcholom dezorganizácie (alebo omylu v organizácii) dopravy a učebnicovým príkladom ako kruhový objazd nemá vyzerať. Nič, žiaden z požadovaných atribútov na križovatku s kruhovým objazdom táto križovatka nespĺňa! To je jedna vec. Ďalšia vec je výrazná dopravná nehodovosť zapríčinená úplne chaotickým a protizákonným odbočovaním vpravo – von z tejto križovatky. Vodiči odbočujú vpravo i z ľavého (vnútorného) jazdného pruhu – čo je jednak v rozpore s ust.§ 19, ods.3 Zákona o cestnej premávke a jednak nebezpečné, nakoľko vodičom idúcim v pravom jazdnom pruhu je dovolené pokračovať i priamo – k ďalšiemu výjazdu, čím dochádza k nebezpečným prepletom vozidiel a už spomínaným kolíziám, konfliktom, ale i škodovým udalostiam, či dopr. nehodám! To je nepopierateľný fakt!

Stále sa pýtam – prečo táto križovatka je ešte stále okružnou, prečo ju nemožno vrátiť do pôvodného režimu – priesečnej križovatky riadenej svetelnou signalizáciou časovanou tak, aby časovací režim bol kompatibilný s aktuálnou situáciou na príjazdových ramenách do tejto križovatky?? Alebo aj ináč - aby bol preferovaný smer s aktuálnym najväčším počtom vozidiel. Nie je to, samozrejme, definitívne riešenie tohto problému, ale momentálne už naozaj výrazne naliehavé a najreálnejšie riešenie. Áno – ideálne riešenie – mimoúrovňová križovatka, nové príjazdové komunikácie, nové prepojenia... Ak sú vôbec reálne – kedy sa tak stane? A ďalej - prečo spomínaný konfliktný výjazd z tejto križovatky nie je uvedený do bezkonfliktnosti – a to klasickým spôsobom - adekvátnym zvislým a vodorovným dopravným značením, ktoré by úplne zrozumiteľne a bezkonfliktne vyviedlo vodiča križovatkou - presne takým, ako je vybavená každá riadená križovatka v meste s viacpruhovými komunikáciami? To je jednoducho nepochopiteľné!Zdroj: Ivan Čerešňák pre Nitralive.sk