Pri spracovaní plánu udržateľnej mobility bol realizovaný prieskum, pri ktorom bolo zistení, že podiel cyklodopravy na deľbe prepravnej práce v Nitre sú 2 %. Moderné mestá sa snažia zvýšiť tento podiel, a preto prijímajú opatrenia, ktoré zvýhodňujú udržateľné formy dopravy. V roku 2017 vznikla iniciatíva, ktorej cieľom bolo povolenie neobmedzeného vjazdu cyklistov na pešiu zónu. Iniciatíva vychádzala z Koncepcie cyklistickej dopravy v meste Nitra, ktorá bola schválená mestským zastupiteľstvom v roku 2016 a z Plánu udržateľnej mobility z roku 2020. Po piatich rokoch boli v uplynulom týždni na nitrianskej pešej zóne zmenené dopravné značky a dodatkové tabuľky, ktoré menia jej dopravný režim a okrem iného umožnia neobmedzený vjazd cyklistov. Týmto opatrením sa pre cyklistov zlepší dopravná obslužnosť centra mesta a zásadným spôsobom sa im skrátia dopravné trasy. Mnohých prekvapilo, že na pešej zóne nebola vyznačená samostatná cestička pre cyklistov. Cestička nebola vyznačená na základe odporúčania odborníkov a skúsenosti z iných miest, v ktorých vyznačenie samostatnej cestičky spôsobilo zvýšenie počtu kolízií medzi cyklistami a chodcami, pretože najmä chodci nerešpektovali priestor určený pre cyklistov. Celková šírka nitrianskej pešej zóny je od 14 do 23 metrov. V strednej časti je opticky oddelený koridor so šírkou od 6 do 9 metrov, v ktorom nie je situovaný mestský mobiliár, a ktorý slúži na prejazd vozidiel. Ak cyklisti budú využívať tento priestor a zároveň budú ohľaduplní, bezpečnosť bude zachovaná. Zároveň na druhej strane si treba uvedomiť, že pešia zóna je komunikácia s upokojeným režimom, nie je detským ihriskom, na ktorom môžu deti behať bez dozoru. Preto aj zo strany chodcov je potrebný rešpekt voči ostatným účastníkom cestnej premávky a držiavanie pravidiel.

Na sociálnych sieťach prebehla búrlivá diskusia k povoleniu jazdy cyklistov na pešej zóne, ale málokto si všimol, že zmenou dopravného značenia bol na pešiu zónu umožnený vjazd širšiemu okruhu motorových vozidiel. Pôvodne bol na pešiu zónu povolený vjazd vozidlám zásobovania do 7 t v čase 05.00 – 08.30 hod. V súčasnosti dopravným značením je na pešiu zónu povolený vjazd dopravnej obsluhe bez časového obmedzenia a zásobovanie je obmedzené na vozidlá do 3,5 t v čase od 05.00 – 09.00 hod.. Súčasné značenie oproti predchádzajúcemu navyše umožňuje vjazd vozidlám, ktorých vodiči alebo prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku, a to bez časového alebo hmotnostného obmedzenia. Táto zmena zvýši počet prejazdov vozidiel po pešej zóne, môže spôsobiť poškodenie komunikácie ťažkými vozidlami a pravdepodobne negatívne ovplyvní bezpečnosť premávky. Ďalším z nedostatkov zmeny, sú chýbajúce dopravné značky na vstupe do pešej zóny od Mostnej ulice, kde chýba dopravná značka označujúca vjazd do pešej zóny s povolením vjazdu cyklistov. Vjazd cyklistov bol povolený dočasne do konca roka. V prípade, že nebudú zaznamenané zásadné problémy, vjazd bude povolený natrvalo. V minulosti mesto vydávalo v rozpore so zákonom povolenia na vjazd do pešej zóny. Dúfajme, že po rozšírením okruhu vozidiel, ktoré majú povolený vjazd do pešej zóny s týmto nezákonným postupom skončí. Zároveň očakávam, že sa upraví trasa vláčika, ktorý jazdí po pešej zóne v rozpore so zákonom.

Na záver pripájam dôležité ustanovenia zákona o cestnej premávke, ktoré sa dotýkajú pešej zóny:
- v pešej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke.
- do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.
- v pešej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km h-1. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo.
- v pešej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak.
- v pešej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu.

V zmysle vyhlášky o dopravnom značení pojem „zásobovanie“ znamená vozidlá, ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru, poštové, opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby a vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb.
Pojem „dopravná obsluha“ znamená okrem zásobovania aj a) vozidlá s parkovacím preukazom, autobusy prepravujúce deti, vozidlá, ktorých vodiči alebo prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku, vozidlá, ktorých jazda alebo preprava sa vykonáva z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto.

Popis Popis Popis Popis PopisZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk