Tím Hattas, ktorého členom je primátor Nitry Marek Hattas a jeho poslanci, členovia Mestského zastupiteľstva v Nitre, bilancujú svoje prvé volebné obdobie. Na webstránke https://hattasprimatorom.sk/odpocet-nasej-prace zverejnili odpočet volebného programu z roku 2018.

Nakoľko je množstvo bodov programu vyhodnotených nesprávne a toto sa nezakladá na pravde, zverejňujeme body, s ktorými nesúhlasíme.


I. Mesto 21. storočia

4. Budeme presadzovať hodnotu za peniaze a patričné odmeňovanie úradníkov, ktorí vlastnou aktivitou prispievajú k rozvoju mesta.
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: za volebné obdobie zamestnalo mesto množstvo nových ľudí, ktorých platy a odmeny zostávajú tajomstvom aj napriek žiadostiam o ich zverejnenie zo strany médií. A o potrebe prijať toľko nových zamestnancov na nové pozície môžeme tiež polemizovať. Toto určite nie je v súlade s "Hodnota za peniaze". Nesúhlasíme so statusom "Plníme".

5. Vytvoríme jednoznačné pravidlá na predaj a prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta tak, aby nedochádzalo k ekonomicky neefektívnym a netransparentným machináciám.
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: o predaji nehnuteľností rozhodujú poslanci na zastupiteľstve, neviem ako vyhodnotili tento bod ako "Plníme", nie je merateľný.

8. Zavedieme transparentný bankový účet pre mesto Nitra, aby bolo možné ľahko kontrolovať nakladanie s mestskými financiami.
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: mesto odmieta odpovedať na otázku ohľadom platov niektorých zamestnancov. Mesto Nitra určite nie je tak transparentné, aby sa tým mohlo chváliť. Nesúhlasíme s týmto bodom odpočtu.

9. Zmluvy budeme zverejňovať v digitálne čitateľnej forme tak, aby bolo jednoduchšie v nich elektronicky vyhľadávať údaje a tým mesto kontrolovať.
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: zmluvy boli zverejňované na webstránke mesta už pred nástupom Tímu Hattas, nie je nám jasné, čo sa teda zmenilo a prečo je tento bod označený ako "Plníme".

10. Budeme presadzovať otvorenú samosprávu podľa metodiky Transparency International, ktorá má garantovať čo najväčšiu otvorenosť a možnosť kontroly samospráv.
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: tak ako pri niektorých bodoch vyššie, musíme skonštatovať, že utajovanie platov zamestnancov sa nerovná transparentnosť. Časť výdavkov mesta je teda netransparentná.

11. Chceme, aby každý obyvateľ mesta vedel, kam idú jeho dane a akú protihodnotu za to dostane.
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: to isté ako predchádzajúci bod. Nesúhlasíme.

22. Našou snahou bude zatraktívnenie povolania mestského policajta a zvýšenie počtov príslušníkov Mestskej polície.
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: tento bod je nemerateľný, mestská polícia má v Nitre dlhodobo povesť "papučkárov" a nebadať zmenu.

25. Budeme lídri v pokrokovom myslení a v inováciách
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: opäť nemerateľný bod, aký pokrok nastal v Nitre za posledné 4 roky? Kompostovanie, kýbliky na kuchynský odpad?


II. Územný rozvoj mesta

33. Zasadíme sa o to, aby bol rozvoj jednotlivých mestských častí v súlade s verejnými záujmami.
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: mestské časti ako Janíkovce, Dražovce, Krškany zostávajú v nezáujme radnice. Do Janíkoviec vedie jeden úzky chodník, ktorý prechádza na druhú stranu cesty bez priechodu pre chodcov, bez osvetlenia, cesta je v zlom stave. Žiadna zmena. Do Dražoviec vedie nová cyklotrasa avšak bez osvetlenia, iné zmeny nenastali. Krškany dlhodobo trápi hustá premávka, tiež bez zmeny. Status "Plníme" nie je správny. Nesúhlasíme.

37. Chceme docieliť stav, kedy budú ulice mesta ucelené, s kvalitnými verejnými priestormi, so systémom mestskej zelene a s rekreačnými plochami.
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: nevieme, prečo je tento bod označený ako "Plníme", v Nitre nenastala zmena. Nové satelity sú budované bez riadnych chodníkov, osvetlenia, o pásoch zelene a cyklotrasách môžeme snívať. Nesúhlasíme s týmto bodom.

40. Zasadíme sa o spracovanie záväzného manuálu verejných priestranstiev a systému údržby a opráv.
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: k dnešnému dňu stále platí, že sa opravujú ulice štýlom vylejeme asfalt, kanálové poklopy zostávajú prepadnuté, prípadne ich oprava je odfláknutá, v Nitre nefuguje žiadny systém údržby a opráv. Dôkazom je napríklad množstvo podnetov na odkazprestarostu.sk, ktoré sú nahlasované dokola každý rok.

43. Zasadíme sa o sprístupnenie nábreží
✓ Plníme 

Hodnotenie Nitralive: tento bod je označený ako "Plníme", nevieme ako sa k tomuto statusu autor dopracoval. Nábrežie rieky je prístupné bez zmeny.


III. Doprava

49. Podporíme zriadenie inteligentných zastávok v centre mesta a na vyťažených miestach (Mikovíniho ulica, Výstavná ulica a pod.). Zrealizujeme do konca roka 2022.
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: inteligentné zastávky v Nitre nie sú, v príprave je osadenie elektronických tabúľ, ich osadenie do konca roka 2022 nie je isté.

51. Znížime zaťaženie Mestského parku autami posilnením spojov MHD
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: S týmto bodom nesúhlasíme, mestský park / parkovisko pri parku je preťažené, cez víkendy a počas športových podujatí je okrem parkoviska plný aj priľahlý priestor = chodník, kde mesto Nitra/MsP toleruje porušovanie predpisov. Parkuje sa v okolí cyklogaráže. Počas hokejových zápasov je tolerované parkovanie aj na cyklotrase a chodníkoch. Nie je viditeľná snaha vytlačiť vozidlá z tejto oblasti.

54. Budeme presadzovať vytvorenie grafikonu a častejších spojov MHD do Parku Sever a Parku Juh.
- Čiastočne realizované

Hodnotenie Nitralive: tento bod je veľmi kritizovaný v očiach verejnosti, obsluhovanie PP Sever je do dnešného dňa nedoriešené, je potrebné pridať spoje smerujúce cez Šindolku cez nový nadjazd.

56. Budeme presadzovať vybudovanie vonkajšieho obchvatu mesta
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: tento bod je asi najviac "absurdný/nereálny". Vonkajším obchvatom je asi myslené prepojenie Krškán s Dlhou ulicou tzv. Malý južný obchvat. K jeho vybudovaniu je najprv potrebné vysporiadať pozemky, následná realizácia bude veľmi nákladná. Nevieme čo sa skrýva za statusom "Plníme", isté však je, že plnenie neprebieha. Presadzovať môžeme aj metro a električku, reálne plnenie je však niečo iné. Obchvat mesta je vzdialený minimálne 5 a viac rokov.

57. Budeme apelovať na Národnú diaľničnú spoločnosť o obchvate R1 Pribina, aby prejazd medzi zjazdmi Nitra-východ a Nitra-Sever bol zadarmo.
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: nie je presne jasné, čo hovorí tento bod. Zjazd Nitra - východ je Levická, Nitra - Sever neexistuje. Ide asi o Nitra - západ / Lehota. NDS vníma južný obchvat R1 ako tranzitnú cestu okolo mesta, nie ako miestnu komunikáciu pre občanov mesta. Z tohto dôvodu je úsek spoplatnený. Občania však majú možnosť použiť zjazd Východ cez Levickú a "Severný obchvat" pod Zoborom je nespoplatnený.

58. Budeme sa venovať prepojeniu Krškán s križovatkou Jakuba Haška - Orechov dvor, čo by malo za následok odklonenie nákladnej dopravy z Krškán.
✓ Plníme 

Hodnotenie Nitralive: opäť ďalší bod, ktorý bol vyhodnotený ako "Plníme", nie je však jasné prečo. Spomínaným prepojením Krškán sa asi myslí obchvat Krškán z križovatky Cabajská cez J. Haška až na I/64. Tento zámer kedysi prezentoval štát ako štvorprúdovú komunikáciu Nitra Cabajská - Komjatice. Tento zámer je však už roky neaktuálny. Mesto Nitra nerealizuje v tejto oblasti nič. Nesúhlasíme so statusom "Plníme". Realizácia tohto zámeru je vzdialená minimálne 5+ rokov.

59. Budeme trvať na bezplatnom využívaní vyhradených odstavných parkovísk
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: Nesúhlasíme so statusom "Plníme". Tím Hattas avizoval vybudovanie záchytných parkovísk. V tomto smere nebolo vybudované ani jedno. Všetky parkoviská, ktoré sa využívajú sú bez zmeny. Nepribudlo ani jedno. A stále sú bezplatné. Nerozumieme formulácii "Budeme trvať…" Veď predsa o tom rozhoduje aj samotný Tím Hattas.

60. Vytvoríme parkovacie miesta pri Hlavnej pošte s možnosťou krátkodobého parkovania zdarma.
- Čiastočne realizované

Hodnotenie Nitralive: "Čiastočne realizované" nedáva zmysel. V okolí pošty sa parkuje bez zmeny = žiadne parkovanie zdarma tu nie je.
Nenastala žiadna zmena.

61. Zabezpečíme, aby obyvatelia a návštevníci mali pri autobusovej a vlakovej stanici priestor na zaparkovanie auta a čas na vyzdvihnutie rodiny a priateľov.
X Nerealizované

Hodnotenie Nitralive: toto mala byť jedna z priorít, parkovanie pri autobusovej a vlakovej stanici je zúfalé, parkoviská obsadené aj cez víkend.

* 64. Stanovíme presné množstvo vydaných predplatených parkovacích kariet na jednotlivé ulice.
✓ Plníme

* 65. Časť parkovacích miest bude vyčlenená na krátkodobé parkovanie.
✓ Plníme

* 66. Zriadime parkovaciu aplikáciu.
✓ Plníme 

Hodnotenie Nitralive: parkovacia politika zostáva bez zmeny, jediná zmena = zrušenie parkovacích kariet zamestnancov. Ani jeden uvedený bod nemá dopad na lepšie parkovanie v meste.

67. Budeme presadzovať expresnú a súvislú opravu povrchu vozovky na uliciach, ktoré to najviac potrebujú
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: rekonštrukcie ciest meškajú, za 4 roky sa opravilo len minimálne množstvo ulíc, takýmto tempom budeme mať cesty v dobrom stave o 30 rokov za predpokladu, že vyslovíme čarovnú formulku a cesty sa prestanú rozpadať.

71. Budeme volať po oprave prepadnutých kanalizačných poklopov a dažďových vpustí.
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: s týmto striktne nesúhlasíme, aj na konci volebného obdobia zostáva veľké množstvo poklopov bez opráv. Legandárne známe poklopy, opakovane nahlasované na odkazprestarostu.sk sú bez povšimnutia = ulica ČSA, kruhový objazd Štúrova, Štefánikova pri parklete, Farská na konci ulice, Palárikova…

72. Vytvoríme opatrenia na upokojenie motorizovanej dopravy v centre mesta.
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: tu nenastala žiadna zmena, nerozumieme na základe čoho autor hodnotí tento bod ako "Plníme". Parklet na Štefánikovej dopravu neupokojil, po ulici jazdí rovnaké množstvé vozidiel, parkovanie sa presunulo na Palárikovu. Navyše mesto nerieši problém vozidlá na chodníkoch.

74. Vybudujeme výsuvný stĺpik na Radlinského ul. a v mestskom parku na Sihoti
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: stĺpik na Sihoti osadený bol, často však zostáva zasunutý. Dôvod nepoznáme. Stĺpik na Radlinského neexistuje.

76. Budeme trvať na rekonštrukcii lávky pre peších nad železničnou stanicou
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: lávka je v rekonštrukcii, financuje ju mesto.

77. Začneme s výstavbou cyklodopravných pruhov v centre mesta.
✓ Plníme 

Hodnotenie Nitralive: nevieme presne čo je myslené týmto bodom, pruhy pre cyklistov na ceste v Nitre neexistujú. Výstavba cyklotrás mešká. Status "Plníme" je nesprávny.

79. Opravíme prepadnuté kanalizačných poklopy na cestách a cyklochodníkoch.
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: duplicitný bod s 71. Nesúhlasíme s hodnotením "Plníme". Roky tie isté poklopy bez opráv. Opakovane nahlasované.

80. Rozšírime počet stanovísk bikesharingu a osadíme cyklomobiliár pozdĺž cyklochodníkov.
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: bike sharing v Nitre nefunguje, Arriva prevádzkovala službu za podmienky doplatku zo strany mesta, bicykle túto sezónu vonku neboli. Status "Plníme" teda nie je pravdivý v prvej časti bodu.

83. Budeme pracovať na realizácii priameho železničného prepojenia Nitra-Bratislava.
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: tento bod je absurdný. Mesto Nitra nemá žiadny dosah na realizáciu spojenia. Môže rokovať so štátom, žiadať, ale určite nie ako je to naformulované vyššie. Realizácia trate je tak ďaleko ako realizácia metra v Nitre.


IV. Lokálna ekonomika a rozvoj

90. Spropagujeme mesto ako dovolenkovú destináciu
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: Nitra ako dovolenková destinácia je oxymoron. Nitra jednoduche nevie ako budovať cestovný ruch. Nepomohol k tomu ani nový dokument Stratégia rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra 2021-2031. Mesto vynakladá ročne 40-tisíc eur na Nitriansku organizáciu cestovného ruchu, ktorej prínos je nulový. Na základe čoho je tu stav "Plníme" je záhadou.


VI. Kultúra a kreatívny priemysel

124. Budeme podporovať organizátorov podujatí v Nitre
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: dôkazom, že toto nie je pravda je nedávne nepovolenie Októberfestu na Svätoplukovom námestí a to lokálnemu organizátorovi, uprednostnené bolo podujatie, ktorého organizátorom boli ľudia nie z Nitry a ktorého názov bol originálny prevzatý ako Októberfest.


IIX. Šport

137. Viac športových možností pre všetky skupiny obyvateľov v meste
✓ Plníme

Hodnotenie Nitralive: V Nitre chýba infraštruktúra pre šport na verejných priestranstvách. Chýbajú basketbalové ihriská. V priestore pod Kalváriou sa nachádza ihrisko jedine v areáli SPU a ten je zamknutý pre verejnosť. V iných častiach sú dostupné aspoň multifunkčné ihriská.

138. Vybudovanie modernej plavárne
- Čiastočne realizované

Hodnotenie Nitralive: status "Čiastočne realizované" je asi dosť klamlivý obraz o pripravenosti na vybudovanie plavárne. Realizácia je vzdialená na roky.Zdroj: Nitralive.sk