Aj v tomto roku sa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zapája do celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2019, ktoré každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Celkovo až 66 zaujímavých aktivít – prednášok, workshopov, besied, prezentácií, súťaží, kvízov... - pripravuje univerzita v dňoch 4. – 10. novembra 2019 prostredníctvom svojich piatich fakúlt.


Najvýznamnejšie podujatia organizované fakultami UKF v Nitre v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre

Najvýznamnejšie podujatia

1. Názov podujatia: Embryotechnológie pre nevedcov

Typ podujatia: prezentácia, cvičenie
Cieľová skupina: študenti, verejnosť
Termín podujatia: 5.11.2019
Čas podujatia: 09:00 – 11:00; 12:00 – 14:00
Miesto konania: Výskumné laboratóriá Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra

Stručný popis: Každý blok (rovnaká náplň) začína úvodnou prednáškou s tematikou zameranou na produkciu embryí v podmienkach in vitro. Následne účastníkom budú prezentované laboratóriá a prístroje potrebné pre danú problematiku s možnosťou praktickej mikromanipulácie s oocytmi/embryami (prenášanie oocytov/embryí, hodnotenie kvality oocytov/embryí). Organizátor: Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre, doc. RNDr. František Strejček, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


2. Názov podujatia: Stredoškolské termolaboratórium

Typ podujatia: workshop
Cieľová skupina: žiaci strednej školy (je nutné sa prihlásiť)
Termín podujatia: 7.11.2019
Čas podujatia: 09:00 – 13:00
Miesto konania: Termofyzikálne laboratórium Katedry fyziky (miestnosť A-115), Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra

Stručný popis: Prihlásení žiaci stredných škôl si môžu prísť vyskúšať prácu vedca v termofyzikálnom laboratóriu. Pre žiakov budú pripravené možnosti rôznych meraní termofyzikálnych vlastností látok.
Organizátor: Katedra fyziky FPV UKF v Nitre, RNDr. Tomáš Húlan, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Mgr. Ján Ondruška, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webová stránka podujatia: www.kf.fpv.ukf.sk


Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre

Najvýznamnejšie podujatia

1. Názov podujatia: Veda v psychológii alebo psychológia vedou

Typ podujatia: odborný seminár
Cieľová skupina: študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia
Termín podujatia: 5.11.2019
Čas podujatia: 09:15 – 12:30
Miesto konania: FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, Nitra, miestnosti č. KRA 03180, KRA 05080

Stručný popis: Zámerom podujatia je prezentovanie projektov výskumných bakalárskych prác študentov 3. ročníka odboru Psychológia. Obsahovým zameraním vedeckého záujmu sú oblasti aplikovanej psychológie ako kariérne poradenstvo, experimentálny výskum, pracovná a organizačná psychológia, klinická a poradenská psychológia. Formálna podoba podujatia má ustálenú štruktúru, študent v priebehu prezentácie predstaví: výskumný problém, výskumné hypotézy, výskumnú vzorku a metódy. Po prezentácii nasleduje stanovisko odbornej komisie, ktorého cieľom je poskytnúť študentom efektívnu spätnú väzbu o aktuálnom stave výskumnej práce.
Organizátori: Katedra psychologických vied, Ústav aplikovanej psychológie FSVaZ UKF v Nitre, Mgr. PaedDr. Erika Jurišová, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webová stránka podujatia: www.kpsv.fsvaz.ukf.sk


2. Názov podujatia: Analýza stavu zdravia seniorov a zamestnancov ZSS

Typ podujatia: návšteva a prezentácia
Cieľová skupina: verejnosť, odborná verejnosť
Termín podujatia: 7.11.2019
Čas podujatia: 09:30 – 11:30
Miesto konania: Zariadenie sociálnych služieb Viničky, Považská 14, Nitra

Stručný popis podujatia: Hodnotenie stavu zdravia prostredníctvom štandardizovaných testov a vyhodnotenie nameraných hodnôt – krvný tlak, telesný tuk, BMI, krvné tuky.
Organizátor: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre, PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webová stránka podujatia: http://www.ko.fsvaz.ukf.sk


Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Najvýznamnejšie podujatia

1. Názov podujatia: Svet chutí a vôní Nitrianskeho regiónu 2019

Typ podujatia: workshop
Cieľová skupina: mládež, odborná verejnosť
Termín podujatia: 4.11.2019
Čas podujatia: 15:00 – 17:00
Miesto konania: Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská 4, Nitra, miestnosť G-1
Stručný popis: Hlavným cieľom podujatia je podpora rozvoja gastronomickej kultúry študentov UKF v Nitre. Dôraz je kladený na Nitriansky kraj, popularizáciu poznatkov o vinárstve a tradičných jedlách regiónov Nitrianskeho kraja.
Organizátor: Katedra cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre, Ing. Ľudmila Mazúchová, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Spoluorganizátori: Katedra hudby PF UKF, Nitra


2. Názov podujatia: Beseda s Antonom Balážom a Monikou Adamickou

Typ podujatia: beseda
Cieľová skupina: mládež, odborná verejnosť, verejnosť
Termín podujatia: 5.11.2019
Čas podujatia: 13:00 – 14:30
Miesto konania: Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, Dražovská 4, Nitra, miestnosť A-112

Stručný popis: Na literárnej besede predstaví slovenský spisovateľ Anton Baláž svoju novú knihu s názvom Dva slovenské osudy a literárna vedkyňa Monika Adamická predstaví monografiu s názvom Slovenské židovstvo v tvorbe Antona Baláža.
Organizátor: Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, FSŠ UKF v Nitre, PhDr. Monika Adamická, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Spoluorganizátori: Klub nezávislých spisovateľov, Bratislava


Filozofická fakulta UKF v Nitre

Najvýznamnejšie podujatia

1. Názov podujatia: Mgr. Elizabeta Volková, Anastázia Šerstnevová: «По стопам предков: от Дуная до Волги» (Po stopách predkov – od Dunaja k Volge)

Typ podujatia: workshop
Cieľová skupina: mládež, študenti
Termín podujatia: 6.11.2019
Čas podujatia: 11:00 – 12:30
Miesto konania: UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, miestnosť P-9

Stručný popis: Interaktívny kvíz určený predovšetkým mládeži a študentom so znalosťou (aspoň základov) ruského jazyka. Stážistky z Bieloruska zábavno-súťažnou formou nachádzajú a pripomínajú jednotiace momenty slovanských národov v histórii, kultúre, literatúre, umení... Podujatie sa zameriava na popularizáciu východoslovanských kultúrnych reálií.
Organizátor: Katedra rusistiky FF UKF v Nitre, garanti: Mgr. Vlastimil Pulčár, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Mgr. Mária Bačová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Spoluorganizátor: Bieloruská štátna pedagogická univerzita M. Tanka, Minsk, Bielorusko


2. Názov podujatia: Mladý prekladateľ 2019

Typ podujatia: súťaž
Cieľová skupina: mládež
Termín podujatia: 8.11.2019
Čas podujatia: 09:00 - 11:00
Miesto konania: Filozofická fakulta UKF v Nitre, Akropola, Hodžova ul.1, Nitra

Stručný popis: Mladý prekladateľ 2019 je siedmym ročníkom populárnej súťaže určenej pre študentov stredných škôl a gymnázií Nitrianskeho, Trnavského a Trenčianskeho kraja. Študenti si tento rok môžu vybrať z nasledujúcich kategórií: preklad textu z anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho, španielskeho jazyka do slovenského, preklad titulkov z anglického jazyka do slovenského a strojový preklad z anglického jazyka do slovenského.
Ceny za najlepší preklad írskej poviedky (kategória preklad textu z AJ do SJ) odovzdá osobne veľvyslankyňa Írska H.E. Hilda Ó Riain.
Organizátor: Katedra translatológie FF UKF v Nitre, Mgr. Katarína Welnitzová, PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., doc. RNDr. Daša Munková, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Spoluorganizátor: Veľvyslanectvo Írska, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Webová stránka podujatia: http://www.ktr.ff.ukf.sk/index.php/sk/podujatia


Pedagogická fakulta UKF v Nitre

Najvýznamnejšie podujatie

1. Názov podujatia: Elektropneumatické systémy a ich využitie v učiteľskej praxi

Typ podujatia: workshop
Cieľová skupina: študenti BOZP a učiteľstva techniky
Termín podujatia: 6.11.2019
Čas podujatia: od 09:00
Miesto konania: Katedra techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Dražovská 4, Nitra, miestnosť DRD01120

Stručný popis: Prezentácia výsledkov riešenia projektu KEGA č. 011UKF-4/2017 „Vzdialené laboratóriá v dištančných formách vzdelávania“. Cieľom workshopu je prezentovať e-learningové kurzy určené na vzdelávanie z elektropneumatických systémov a prezentovať výsledky a názory študentov z ich používania.
Organizátor: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre, doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webová stránka podujatia: http://www.ktit.pf.ukf.sk/Zdroj: TS UKF Nitra