Autori František Studený, Andrej Kolenčík
Spolupráca Ľubica Fandl Drangová, Matej Fandl (Mladý pes)
Kurátorky Renáta Niczová, Ľudmila Kasaj Poláčková
Online spustenie expozície 21. máj 2020
www.studeny.nitrianskagaleria.sk

Prvá online expozícia Františka Studeného

Pilotný projekt online expozície Františka Studeného chce reagovať na jednu zo v súčasnosti možných prezentácií umeleckých diel v čase a virtuálnom priestore. Cieľom expozície je priblížiť tvorbu Františka Studeného súčasnou vizualitou v spolupráci s mladým umelcom Andrejom Kolenčíkom a kreatívnym tímom Mladý pes. Projekt je zameraný na žánrový rozmer maliarstva Františka Studeného.

Za rozhodnutím urobiť prvú virtuálnu expozíciu venovanú práve tomuto umelcovi stojí viacero faktorov: Jedným z nich je pomerne početné zastúpenie diel z pozostalosti tohto autora v depozitároch Nitrianskej galérie. Takisto prepojenie tvorby a života Františka Studeného s regiónom Nitry. V rokoch 1982 – 1990 niesla Nitrianska galéria názov Galéria Františka Studeného v Nitre a tiež v rokoch 1982 – 1988 mal autor v galérii stálu expozíciu.

Súčasným vizuálnym jazykom, s ktorým autori expozície pracujú, máme ambíciu osloviť aj mladého diváka a novým formátom predstaviť klasického autora, o ktorom vieme pomerne veľa, z iného uhla pohľadu. Cez žánrový aspekt maliarstva sa sústreďujeme na inú (ľudskú) rovinu príbehu tohto umelca. Vychádzame najmä zo spomienok jeho dcéry Kataríny Kišovej. V uvažovaní o projekte čerpáme práve z jej textov o otcovi, v ktorých popisuje maliarov život. Ide tak o prvú online expozíciu Nitrianskej galérie, ktorá neoddeľuje osobný život autora od života profesionálneho. Nás zaujal rozmer spoločného trávenia voľného času otca s deťmi.

Ako sa postaviť k tvorbe tohto umelca súčasne? Dokáže aj dnešného návštevníka zaujať výtvarný motív/spracovanie žánrovej tematiky – zobrazenia rýb? To sú otázky, na ktoré si budeme chcieť zodpovedať v jeho online expozícii. V dobrej viere sme o tom presvedčení. Vybranú kolekciu diel Františka Studeného sa pokúsime opäť (aj vizuálne) uchopiť/zinterpretovať nanovo v toku plynúceho času.


MOTTO expozície:

Nová platforma expozície sa stáva prestupným bodom medzi sociálnym rozmerom rybky na tanieri „z minulosti“ a jej naliehavosťou vrátiť sa k nej „v prítomnosti a oživiť ju“.

Umelca ako predstaviteľa žánrového maliarstva a sociálnych tém sme zasadili do osobného fiktívneho prostredia (krajiny) spomienok súvisiacich so stanom a životom v stane. Cez súčasný interpretačný jazyk sa pokúsime ponúknuť nový vizuálny zážitok z diel Františka Studeného. Priestor expozície je nami vnímaný ako komunikačný bod medzi životom a dielom umelca a návštevníkom webstránky expozície, čím sa (ne)konečný príbeh umenia autora nanovo dotvára a pripomína verejnosti. Pomocou jednoduchého prvku – STANU. Stan v tomto kontexte môžeme interpretovať ako priestor, kde trávila rodina maliara svoj voľný čas. Stan ako miesto spojení, miesto súdržnosti, miesto oddychu. Stan ako jedna z výrazných spomienok na minulosť rodiny.

Práve pripomenutím obyčajnosti zobrazovaných tém Františka Studeného chceme návštevníkovi expozície pripomenúť, že čaro a krása života je často ukrytá v subtílnych, osobných momentoch žitia.

Online expozíciu symbolicky sprístupňujeme koncom mája 2020, keď mala byť sprístupnená aj stála expozícia autora v priestore Salónu Nitrianskej galérie. (Jej realizácia sa pre Covid-19 presúva na jeseň 2020.) Online expozícia je novou platformou odbornej práce so zbierkovým fondom inštitúcie. Týmto krokom sa približujeme ešte adresnejšie k (online) návštevníkovi galérie.Zdroj: Nitrianska Galéria