Zoborský skrášľovací spolok sa pripravuje na pokračovanie archeologického výskumu, reštaurátorských, umeleckoremeselných prác a na úpravu areálu kultúrnej pamiatky – Zoborský kláštor.

Prečítajte si tlačovú správu občianskeho združenia Zoborský spolok

Len čo jarné počasie dovolí a nebudú nočné mrazy v druhej polovici marca, začiatkom apríla nastúpia umeleckí remeselníci na ukončenie statického zaistenia ruiny kláštorného Kostola sv. Jozefa. V roku 2015 sa vykonal archeologický výskum po obvode hlavnej a severnej bočnej lode. Tým sa získali poznatky o podlahe kostola a stave základov. Následne statik určil postup murovania a statického zaistenia murív tak, aby v budúcnosti neprišlo k ich zrúteniu. V tomto roku budú práce zamerané na konzerváciu a stabilizáciu nadzemného muriva, hlavne venca stavby. Reštaurátori sa pustia do podchytenia barokových omietok, ich prichytenia k murivu. Ďalšou ich úlohou je opraviť, jeden z pilastrov (pylónov), aby si návštevník vedel spraviť predstavu o výzdobe barokovej stavby kostola. Pred príchodom zimy bude potrebné na časti obvodového muriva osadiť striešku, aby voda nestekala na reštaurované časti omietky. V roku 2016 začneme práce i na záchrane príbytku kamaldulského mnícha – eremitky číslo 3, ktorá bola v roku 2008 archeológmi skúmaná. Po vyčistení eremitky od náletových drevín, kríkov a buriny archeológovia vykonajú revízny výskum. Na jeho základe odborníci navrhnú konzerváciu zachovaného obvodového muriva, jednotlivých miestností a podlahy stavby. V tejto eremitke, ktorá bola postavená v 17. storočí pre kamaldulského mnícha, bolo objavené murivo z 11. Storočia z benediktínskeho Kláštora sv. Hypolita.

Odborní pracovníci Slovenskej vysokej školy technickej spracúvajú štúdiu a návrhy, ako postupovať pri záchrane ruín nachádzajúcich sa nad zemou i pod ňou a vytvoriť tak postupne archeologický skanzen venovaný životu a dielu mníchov spod Zobora.

V roku 2015 bol vybudovaný nový prístupový chodník ku kláštoru, je vedený mimo areál nemocnice. V roku 2016 v spolupráci s CHKO Ponitrie popri chodníku budú osadené informácie o horninách, ktoré budujú Zoborské vrchy. Na lesnom chodníku budú stromy označené jeho názvom, v poraste budú stopy zvierat žijúcich pod Zoborom. Chodník končí pri vstupe do areálu kláštora. Tam sa nachádza novo vybudované archeologické nálezisko, kde sú umiestnené hlinené črepiny rôznych kultúr žijúcich v minulosti v Nitre. Návštevník má možnosť nájsť črep a na jeho základe stanoviť jeho pôvod, vek a kultúru, ktorá v ktorej bol zhotovený. Nálezisko bolo vybudované za finančnej podpory Nadácie Tesco. S výrobou črepov nám pomohli študenti ZUŠ Jozefa Rosinského. Veríme, že keramika sa nestane suvenírom. Prosíme návštevníkov, aby ju späť zahrabali, a tak umožnili i ďalším záujemcom zahrať sa na archeológa.

Animácia ruín kláštora, na ktorej je vidieť rozsah prác reštaurovania – statického zaistenia muriva umeleckými remeselníkmi v roku 2015.

Zoborský kláštor animácia

Priestor, kde sa v minulosti nachádzal tenisový kurt, podľa návrhu architektov plánujeme využiť na ciele interaktívneho poznávania dospelých i detských návštevníkov so životom obyvateľov a mníchov v stredoveku. Priestor a na ňom umiestnené hry, prezentácie, obrazy zo života našich predkov prispejú k poznaniu života, ale i významu tohto jedinečného miesta, kde sa budovali základy nášho terajšieho národa a našich národných dejín. V roku 2016 začneme s úpravou plochy po stránke estetickej a postupne sa tu budú objavovať jednotlivé atrakcie.

V nasledujúcej turistickej sezóne v spolupráci s Nisysom, NOCR, Mestom Nitra, Farnosťou Zobor , Biskupským úradom a Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada, pripravujeme viaceré akcie pre verejnosť priamo v areáli ruín kláštora:

Plán podujatí v roku 2016

1.5. Prehliadka areálu s reštaurátorom – dozviete sa, ako sa reštauruje ruina
10.6. Noc kostolov: Svätoplukov meč – scénka, prehliadka ruín
3. – 5.7. Nitra, milá Nitra... – prehliadka areálu so sprievodcom, hry pre deti, ukážka remesiel, život mníchov
15.7. Slávnostná sv. omša ku cti sv. Svorada – agapé, prednáška Benediktíni na Zobore
September: Dni európskeho kultúrneho dedičstva - ako sme pokročili v záchrane ruín, čo nás čaká v nasledujúcej sezóne, prehliadka areálu so sprievodcom.


"Sme radi, že sme získali dôveru a podporu vládnych inštitúcií, samosprávy aj občianskych. Ďakujeme za ich finančnú pomoc, ktorá nám umožní v roku 2016 ukončiť statické zaistenie Kostola sv. Jozefa a začať práce na záchrane príbytku mnícha. Veľká vďaka patrí vedeniu Strednej odbornej školy Nábrežie mládeže, ktorá poskytla študentov v rámci praxe na odborné práce. Bez ich pomoci by sme nevykonali taký rozsah prác. Pomáhali umeleckým remeselníkom, archeológom, opravili lavičky, postavili mostíky na prístupovom chodníku. V tomto roku by sme ich radi využili na opravu schátraného tenisového kurtu na interaktívnu prezentáciu," píše sa v tlačovej správe občianskeho združenia Zoborský skrášľovací spolok.

V roku 2015 preinvestovaných takmer 17 tis. Eur

V roku 2015 bolo na záchrane ruiny kláštorného Kostola sv. Jozefa preinvestovaných takmer 17 tis. Eur. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada dostala dotáciu od Mesta Nitra vo výške 7 tis. Eur a Ministerstva kultúry SR 6 tis. Eur. Prostriedky boli využité na umelecko- remeselné práce, ktoré vykonala spoločnosť Castrum s.r.o., Považská Bystrica. Zoborský skrášľovací spolok z vlastných zdrojov - pochádzajúcich z darov, uhradil čiastku 3 660 Eur za triedenie a nakládku lomového kameňa, kopanie archeologických sond, dovoz lomového kameňa, dozor reštaurátora, podchytenie omietok reštaurátorom, odborno-metodický dozor kunsthistorika a odborný dozor statika.

PoďakovanieĎakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú na čele s pani riaditeľkou nemocnice Ing. Erikou Chudou, ktorá umožnila začať so záchranou ruín i areálu. Ďakujeme pánovi riaditeľovi AÚ SAV Doc. Matejovi Ruttkayovi za realizovanie výskumu bez nároku na odmenu. Tak sme mohli využiť finančné prostriedky na záchranu ruín. Ďakujem pracovníkom Krajského pamiatkového úradu s vybavovaním administratívnych záležitostí. Poďakovanie patrí pani riaditeľke Ing. Anne Valekovej, ktorá svojím odborným prístupom a radami správne nasmerovala nás nadšencov. Ďakujeme jeho excelencii biskupovi Viliamovi Judákovi, ktorý nás poučil ako historik o význame benediktínskeho kláštora po stránke duchovnej i spoločenskej pri vytváraní a budovaní nášho národa v minulosti i dnes. Ďakujeme pánovi primátorovi Jozefovi Dvončovi, ktorý sa podujal zvolať a moderovať prvé stretnutia zainteresovaných, a tak vyslať signál o potrebe venovať sa tomuto projektu s plnou vážnosťou, i keď v jeho čele sú nadšenci z občianskeho združenia. Ďakujeme všetkým inštitúciám a ich zamestnancom, ktorí nás usmerňujú a pomáhajú pri príprave a realizácii prác. Veľké poďakovanie patrí nadšencom a dobrodincom, bez ich pomoci či finančnej, odbornej, ale i pracovnej by sa dielo nerealizovalo.Zdroj: Zoborský skrášľovací spolok, animácia Ing. Arch. Ivan Málek