Nitra má schválený rozpočet na rok 2017. Oproti roku 2016 je o vyše 9 miliónov vyšší. Pôvodný návrh pritom počítal so sumou 53,4 milióna eur, konečné číslo je 59 miliónov eur. Dôvodom pre navýšenie je optimistický odhad výberu daní. Súbežne sa však zvýšili aj výdavky.

Dôležité investície, ktoré zatiaľ nie sú kryté finančnými prostriedkami:

- výstavba MŠ Dobšinského – Kasárne, Zobor
- Cintorín Chrenová (II. etapa)
- SO MK Wilsonova (II. etapa)
- SO MK Chmeľová dolina (II. etapa)
- BD nižšieho štandardu Súľovská ul.


PRÍJMY (+ 5 313 500 €)
VÝDAVKY (+ 5 313 500 €)

Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+ 3 636 820 €)

Projektová dokumentácia – dostavba kúpaliska Sihoť 250 000
Projektová dokumentácia - dobudovanie ihriska CVČ 15 000
Bezpečné priechody 65 000
MŠ okružná – rozšírenie 375 000
BD Hlboká 650 000
Autobusové prístrešky 65 000
Investičné akcie podľa MČ 2 700 000
Investičné akcie MČ 1 250 000
Investičné akcie MČ 2 450 000
Investičné akcie MČ 3 200 000
Investičné akcie MČ 4 500 000
Investičné akcie MČ 5 500 000
Investičné akcie MČ 6 300 000
Investičné akcie MČ 7 500 000


Mestská polícia (+ 50 000 €)

Kamerový systém – MsP 50 000

Odbor majetku (+ 30 000 €)

Kamerový systém – Tržnica 30 000

Útvar propagácie a cestovného ruchu (+ 3 500 €)

Propagačné materiály a predmety 58 500

Odbor komunálnych činností a životného prostredia (+ 560 000 €)

Nákup techniky SMsS 200 000
Mobiliár 300 000
Dopravné značenie v obytných súboroch 60 000

Odbor školstva mládeže a športu (+ 50 000 €)

Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 82 000

Splátky úverov a úrokov (+ 983 180 €)

Z dodávateľských úverov – neúročené odkupy pohľadávok 983 180


Financovanie nerealizovaných a neukončených investičných akcií schválených v rozpočte Mesta Nitry v roku 2016, ako aj financovanie prenesenej daňovej povinnosti s dátumom dodania v 12/2016, do schválenia Záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2016 z rezervného fondu Mesta Nitry, nevyčerpanej sumy schválených úverov z roku 2016 a nevyčerpanej čiastky dotácií nasledovne:

Chodník od Dolnočermánskej po Cabajský cintorín - presun
MK J. Mrvu
Parkovisko Braneckého 1-3-5 - prístupová cesta - úver II. 2016
Parkovisko Bizetova 25-35 - úver II.2016
MK Bellova - úver II.2016
Telocvičňa ZŠ Tulipánová - úver II 2016 + dofinancovanie
Nový Chrenovský cintorín - oplotenie - úver II 2016
Nový Chrenovský cintorín - úver II 2016
Rekonštrukcia KD Kynek - úver II 2016
Parkovisko Škultétyho 36-42 - úver II 2016
Parkovisko ul. Partizánska - úver II 2016
Vybočiská pre MHD Dlhá-Slamková – úver II 2016
PD Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku
Rolfesova baňa – sanácia - úver II 2016
Kanalizácia Dolné Krškany - dobudovanie kanalizačných odbočení
MK Červeňova od Dolnočermánskej po Hatalovu
Oprava chodníkov Novozámocká ul.
Rekonštrukcia náhradných nájomných bytov: Hollého 2, Benického 12, Jarmočná 14 - ŠFRB
Vikárska (revitalizácia Pároviec) SO35, SO36 - úver II 2016
Parkovisko oproti objektom Mikovíniho 2-4
Misionárska 17-25 - oprava prístupovej komunikácie
Misionárska 17-25 - oprava prístupovej komunikácie - dofinancovanie
Chodník Novozámocká ul. Zlievarenská-pod Katrušou - presun
Chodník Novozámocká ul. Zlievarenská-pod Katrušou - dofinancovanie
Chodník Novozámocká ul. č. d. 89-125
ZŠ Kniežaťa Pribinu
PD schodisko Podzámska (od Biskupskej pivnice po Horný Palánok)
Bezpečné priechody pre chodcov - dotácia
SO chodníka Štiavnická - Dlhá č. 60 – VMČ7
Prepojovací chodník Vihorlatská Tríbečská - VMČ7
Chodník Bajkalská 1-3 - VMČ7
Chodník Ždiarska 5
Chodník Petzwalova
Chodník Golianova 50-54
Chodník Beethovenova 14
Chodníky Zvolenská - párne č.
Aktualizácia ortofotomapy
ÚPNZ Šindolka, Nitra
ÚPN mesta Nitry - zmeny a doplnky č. 6Návrh rozpočtu Mesta Nitry na roky 2017-2019 by Michal Šimonek on ScribdZdroj: Nitralive.sk, rozpočet www.nitra.sk