V roku 2015 vykonal v meste Nitra Najvyšší Kontrolný Úrad (ďalej len NKÚ) kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich najmä financovanie regionálneho školstva, rozpočtové pravidlá verejnej správy a územnej samosprávy a ďalšie súvisiace predpisy. Čo sa týka zistenia tejto kontroly z NKÚ samozrejme mesto „nezaťažovalo“ svojich obyvateľov podrobnými výsledkami tejto kontroly v ECHU nakoľko sa nebolo čím chváliť a nebola by to taká dobrá vizitka ako napríklad kandidát na Európske mesto športu. Dovolím si vám v krátkosti zhrnúť čo NKÚ zistil.

Kontrolou bolo zistené porušenie:

- zákona o financovaní škôl, keď kontrolovaný subjekt nedodržal zákonom stanovenú výšku percentuálneho podielu na prevádzkové náklady základnej školy,
- zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, kde mesto nedodržalo zákonom stanovený termín oznámenia o pridelení finančných prostriedkov,
- zákona o verejnom obstarávaní, keď kontrolovaný subjekt neposlal Úradu pre verejné obstarávanie oznámenie o uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom pri zadávaní podlimitnej zákazky, rozdelil zákazku a nevyhotovil referencie na dodávateľov.

Podrobnejšie by som popísal zvýraznenú časť t.j. porušenie zákona o verejnom obstarávaní

Mesto realizovalo rekonštrukciu ZŠ Topoľová, ktorá vychádzala z prijatého investičného plánu mesta z roku 2008 a mala pozostávať zo zateplenia obvodového plášťa, izolácie zatekajúcich striech, výmeny okien a dverí, výmeny rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácie a vykurovania objektov školy. Za účelom financovania rekonštrukcie požiadalo mesto 02.10.2008 o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu na základe výzvy „Pilotná výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci regionálneho operačného programu – opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania“. Mesto uzatvorilo „Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2211012079601“, ku ktorej bolo uzatvorených päť dodatkov. Dodatok číslo päť určil maximálnu výšku nenávratného finančného príspevku vo výške 667 207,22 eur. Pôvodné verejné obstarávanie bolo začaté 17.12.2010. Zmluva s úspešným uchádzačom bola podpísaná 09.05.2011. Táto však bola zo strany mesta 24.08.2012 vypovedaná pre neplnenie podmienok zmluvy dodávateľom.

Nové verejné obstarávanie na realizáciu zákazky „Rekonštrukcia ZŠ Topoľová“ bolo zahájené uverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku č.211/2013 z 29.10.2013. Mesto vykonalo verejné obstarávanie prostredníctvom externého dodávateľa služieb na základe mandátnej zmluvy č.1052/2013/Predn. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 1 142 192,27 eur bez DPH vo výkaze výmer z 27.10.2013. Súťažné podklady k zákazke si vyžiadalo 27 záujemcov. Ponuku predložilo 20 uchádzačov, z ktorých požadované podmienky v súťažných podkladoch nesplnil jeden uchádzač a bol z procesu verejného obstarávania vylúčený. Jediným kritériom vyhodnotenia ponúk bola najnižšia cena a úspešný uchádzač bol určený prostredníctvom elektronickej aukcie. Mesto uzatvorilo s úspešným uchádzačom „ Zmluvu o dielo č.1472/2014/Predn.“ na obstaraný predmet zákazky v zmysle súťažných podmienok a v cene vysúťaženej v elektronickej aukcii verejného obstarávania, t.j. 690 833,33 eur bez DPH, čo bolo o 39,50 % menej ako bola predpokladaná hodnota zákazky. K uvedenej zmluve bol uzatvorený dodatok, ktorý upravoval termín ukončenia diela.

Kontrolou dokumentácie zákazky bolo zistené, že verejný obstarávateľ v termíne do 12 pracovných dní od uzavretia zmluvy neposlal Úradu pre verejné obstarávanie oznámenie o uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom pri zadávaní podlimitnej zákazky, čím nepostupoval v zmysle §22 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Po začatí rekonštrukčných prác dodávateľom diela bolo zistené, že technický stav objektov školy si vyžadoval ďalšie stavebné práce nezahrnuté do pôvodného projektu, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností. Išlo o práce pri rekonštrukcii ZŠ Topoľová, vyvolané konštrukčnými a technickými zmenami, ktoré si vyžiadali zistené statické poruchy, opotrebovanie obvodového plášťa, jeho výškové a smerové deformácie nevynímajúc únavu materiálov. Nakoľko časť týchto prác naviac sa týkala nosnosti trapézových plechov zastrešenia objektu telocviční, výmenníkovej stanice a strechy skladu, mesto požiadalo statika o vypracovanie statického posúdenia nosnosti existujúcej strechy. V statickom posúdení bola konštatovaná znížená nosnosť a nutná výmena trapézových plechov.

Mesto riešilo realizáciu stavebných prác nezahrnutých do pôvodného projektu, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností zadaním troch zákaziek a to:

„Rekonštrukcia ZŠ Topoľová – práce naviac“ priamym rokovacím konaním podľa § 58 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní s dodávateľom pôvodného diela, kde zmluva o dielo na práce naviac bola uzatvorená 05.12.2014 v celkovej sume 137 990,00 eur bez DPH,

„Oprava havarijného stavu povrchov a konštrukcií – ZŠ Topoľová, Nitra“ nachádzajúcich sa v šatniach a telocvičniach školy, zaslaním výzvy na predloženie ponuky trom uchádzačom, pričom mesto s úspešným uchádzačom uzatvorilo 05.12.2014 zmluvu v celkovej sume 23 332,11 eur bez DPH,

„Oprava strechy ZŠ Topoľová“ tzv. zákazkou „in house“ zhotoviteľovi so 100% majetkovým podielom mesta, kde hodnota zákazky bola stanovená vo výkaze výmer v celkovej sume 99 991,66 eur bez DPH a zmluva o dielo bola uzatvorená 09.01.2015.

Mesto v súvislosti s rekonštrukciou ZŠ Topoľová zadalo rôznym súkromným spoločnostiam ďalšie štyri zákazky na stavebné práce a tovary, ktoré ale nevyplývali z nepredvídaných okolností. Vo všetkých štyroch prípadoch išlo o zákazky realizované na základe výzvy trom uchádzačom:

„Dodávka a montáž žalúzií“, zmluva uzatvorená 23.01.2015 na celkovú sumu 15 833,33 eur bez DPH,
„Stavebnotechnické úpravy povrchov“, zmluva uzatvorená 18.02.2015 na celkovú sumu 22 075,00 eur bez DPH,
„Stavebné úpravy a izolácie striech a otvorov“, zmluva uzatvorená 19.02.2015 na celkovú sumu 24 094,00 eur bez DPH,
„Dodávka a montáž rozširovacích plastových profilov“, zmluva uzatvorená 19.02.2015 na celkovú sumu 24 130,00 eur bez DPH.

V uvedených zákazkách sa jednalo o práce naviac, v prvom prípade v sume 261 313,77 eur bez DPH a v druhom prípade v sume 86 132,33 eur bez DPH, ktoré z hľadiska funkčného, časového, miestneho, z hľadiska technických špecifikácií a typu zmlúv spolu súviseli, mesto o nich v rovnakom čase vedelo a rozpočtovým opatrením schváleným 09.10.2014 na 45. zasadnutí mestského zastupiteľstva upravilo výdavky na opravu strechy ZŠ Topoľová a dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Topoľová v celkovej výške 370 000,00 eur.

Tým, že mesto ako verejný obstarávateľ riešilo identifikované práce naviac, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, zadaním troch zákaziek a prác nezahrnutých do pôvodného projektu, ktorých potreba nevyplynula z nepredvídateľných okolností zadaním štyroch zákaziek a pri každej postupovalo samostatne, nedodržalo ustanovenie § 5 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity podľa tohto zákona a tým porušilo základné povinnosti verejného obstarávateľa uvedené v §9 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že mesto nevyhotovilo referencie na dodávateľov vo vzťahu k plneniu zmlúv v zákonom stanovenej lehote a podľa písomného vyjadrenia čakalo na posúdenie z riadiaceho orgánu. Nevyhotovením referencií mesto nedodržalo ustanovenie §9a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že by nastali nové skutočnosti počas záručnej doby k dodaným plneniam zmlúv, mesto malo v zmysle §9a ods. 9 možnosť vykonať zmenu v referenciách na dodávateľov.

Termín ukončenia diela bol prostredníctvom dodatku k pôvodnej zmluve upravený na 15.03.2015. Napriek rozsiahlej rekonštrukcií ZŠ Topoľová v celkovej hodnote 1 038 279,43 eur bez DPH, t.j. 1 245 935,32 eur s DPH sa rekonštruovaná časť školy (dve telocvične, sociálne zariadenia, sklad športových potrieb) z dôvodu nevyhovujúceho stavu nepoužíva vo výchovno-vzdelávacom procese. Stav niektorých priestorov ZŠ je zdokumentovaný v prílohe č.1. Pri obhliadke objektov školy počas výkonu kontroly bolo zistené, že na objektoch školy sú vykonávané práce na základe ďalších zadaných zákaziek.

Celý protokol o kontrole z NKÚ tu: protokol NKÚ zo ZŠ Topoľová

Čo k tomu dodať, ak dochádza k takýmto porušeniam zákona o verejnom obstarávaní v Nitre pravidelne a podpisuje sa pod to prednosta a primátor tak potom je asi načase začať vážne rozmýšľať o výmene doterajšieho vedenia MsÚ v Nitre, ale toto je už len a len v rukách voličov a prečo nekoná Úrad pre verejné obstarávanie ak prišlo k porušeniu, asi preto že ide o ľudí určujúci SMER mesta v podobe v akej Nitru vidíme dnes. Na záver uvediem len citáciu z uznesenia MsZ k zisteniam kontroly NKÚ, kde sa nikto z poslancov ani len nevyjadril k zisteniu porušenia zákona o VO, veď na čo by aj a mesto len sucho skonštatovalo, že ostatné opatrenia považujeme za postačujúce na zabezpečenie nápravy a zamedzeniu ďalšieho porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov, toľko od vedenia mesta Nitry k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.

Foto z kontroly NKÚ

Kontrola NKÚ na ZŠ Topoľová Nitra Kontrola NKÚ na ZŠ Topoľová Nitra Kontrola NKÚ na ZŠ Topoľová NitraZdroj: Nitralive.sk