Mestské zastupiteľstvo v Nitre dnes malo v pláne schvaľovať aj žiadosť Miroslava Kepáka a Petry Kepákovej o zámenu pozemku na Podzámskej ulici za pozemok na Wilsonovom nábreží, ktoré slúži ako parkovisko.

Materiál bol hneď ráno stiahnutý zo zastupiteľstva jeho predkladateľom, ktorým bol primátor Jozef Dvonč.

Zámerom žiadateľov je postaviť na dnešnom parkovisku Bytový dom. Proti výstavbe sa však postavili občania. Rovnako reagovali aj v prípade zámeru postaviť bytový dom aj na Podzámskej ulici. V prípade Podzámskej bola spísaná aj petícia. Od zámeru sa nakoniec upustilo.

Dôvodom podania žiadosti o zámenu pozemkov je situácia, ktorá vznikla okolo plánovanej výstavby bytového domu na pozemku na Podzámskej ulici. Žiadatelia uvádzajú, že výstavbu plánovali v súlade s územným plánom Mesta Nitra a na základe záväzku Mesta, ktorý deklarovalo pri predaji pozemku vo vlastníctve Mesta Nitra v kúpnej zmluve, že predáva pozemok na ďalšiu výstavbu.

Plánovaný objekt bol podľa tvrdení žiadateľov plne v súlade s požiadavkami pamiatkového úradu. Po začatí prípravných prác pre výstavbu predmetného bytového domu však obyvatelia okolitých domov a bytových domov prejavili svoj negatívny postoj k predmetnej výstavbe a spísali petíciu. Na základe uvedenej petície, ako aj rokovaniam s vedením Mesta a za účelom predísť ďalším sporom medzi žiadateľmi, Mestom a obyvateľmi okolitých nehnuteľností, navrhujú žiadatelia predmetnú zámenu.

Z vyššie uvedených dôvodov žiadatelia zároveň žiadajú od Mesta Nitra zohľadniť v cene zamieňaných nehnuteľností aj hodnotu vypracovanej dokumentácie na výstavbu v sume 60 000 €.


Čo hovorí o pozemku na Wilsonovom nábreží Územný plán Nitry?

Pozemok sa nachádza v lokalite funkčne určenej pre polyfunkčnú zástavbu bývanie a doplnkovo vybavenosť. Z ÚPN CMZ vyplývajú ďalšie záväzné regulatívy:

- zámer dostavby pozemku je podmienený riešením normovej potreby parkovania pre jednotlivé funkčné prevádzky a byty integrované do objektu,
- koeficient zastavanosti stavebného pozemku vytvoreného z parcely č. 1875 v k.ú. Nitra je 0,8,
- podiel zelene na pozemku 15%,
- prípustná maximálna výška zástavby je v polohe Štúrovej ul., nábrežia rieky Nitra je stanovená do 4 NP. Čiastočne je prípustná max. výška zástavby v polohe od komunikácie Wilsonovo nábrežie stanovená do 3 NP. Maximálna výška zástavby vyjadrená podlažnosťou stanovuje výškový limit korunnej rýmsy nad úrovňou prislúchajúceho upraveného terénu verejného priestoru (chodník).
- dodržať stanovenú stavebnú čiaru z grafickej časti ÚPN CMZ Nitry,
- funkciu bývanie orientovať do vnútrobloku zástavby a k rieke Nitra. Pri riešení funkcie bývania bude potrebné úpravami stavby eliminovať dopravný hluk z priestoru nábrežnej komunikácie a Štúrovej ulice.


Letecký pohľad na riešený pozemok

Wilsonovo nábrežíe Nitra - letecký pohľad na SPU a parkovisko


Pozemok na Podzámskej ulici a pozemok - parkovisko na Wilsonovom nábreží + pás zelene

Podzámska pozemok Kepák Wilsonovo nábrežíe pozemok KepákZdroj: Nitralive.sk