Mestské zastupiteľstvo v Nitre dnes schválilo návrh dodatku č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dodatkom sa mení daň za komunálny odpad a to z 0,081973 € na 0,10137 € za osobu a kalendárny deň. Na osobu a mesiac to po novom teda vychádza 37 € za rok.

Dôvodom je zvýšenie nákladov pre mesto zo strany štátu. Od 1.1.2021 budú mať všetky mestá a obce povinnosť zaviesť triedený zber a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Tiež sa zvyšuje poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládky odpadov.

Celú dôvodovú správu aj s vysvetlením nákladov, porovnaním poplatkov za komunálny odpad nájdete nižšie.

Poplatok za komunálny odpad naposledy zvýšilo mesto Nitra koncom roka 2019. Daň sa vtedy zvýšila z 0,0685€ za osobu a kalendárny deň na 0,081973€, sadzba poplatku 0,012€ za 1 liter komunálnych odpadov sa zvyšila na 0,02€. Ročne sa teda suma zvýšila z 25 na 30 €, po novom bude teda suma ako spomínam vyššie 37 €.

Mesto Nitra má podľa tohto článku najväčšiu produkciu odpadu na obyvateľa spomedzi krajských miest.

Poplatok za komunálny odpad Nitra 2020 by Nitralive.sk on ScribdVideo zo zastupiteľstvaZdroj: Nitralive.sk