Na základe zaradenia okresu Nitra medzi čierne a teda preradeniu z 3. do horšej 4. kategórie a s tým súvisiacimi otázkami nielen u nás v redakcii, ale aj v diskusiách na našej FB stránke, som požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre o vyjadrenie. Nižšie zverejňujem moje otázky a následne odpoveď.

Nitralive: Zaujímalo by ma, ako momentálne RÚVZ NR vyhodnocuje situáciu v okrese Nitra – podľa akých kritérií a z akého dôvodu je okres Nitra po novom čierny? Je dôvodom britská mutácia? Zlá situácia v nemocnici? Pozeral som si automat, je tam množstvo faktorov, podľa dostupných dát, ktoré je pracné dohľadávať, ukazovatele v Nitre klesajú. Naopak BA a KE majú horšiu situáciu a predsa nie sú v čiernom. Ďakujem pekne za odpoveď a vysvetlenie.

RÚVZ Nitra:

Aktuálne je nepriaznivá situácia vo výskyte nákazy spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2 a ochorení covid nielen na území okresu Nitra, ale na celom území Slovenskej republiky. 14 dňová incidencia na Slovensku je 498/1302 prípadov na 100 000 osôb, čo predstavuje nárast v porovnaní s predchádzajúcim týždňom (473/1274), 7 dňový priemer je 5252 prípadov, čo je tiež nárast v porovnaní s predchádzajúcim týždňom (4901 prípadov). Počet hospitalizovaných je stále vysoký - 3652, rovnako je zvýšený počet ľudí, ktorí si vyžadujú UPV 316 (v minulom týždni 307). A situácia je nepriaznivá aj v priemernom počte úmrtí – 102. V aktuálnom premietnutí s celonárodným limitom sa celé Slovensko nachádza v čiernej farbe.

Okres Nitra sa na základe údajov spracovaných Inštitútom zdravotníckych analýz MZ SR nachádza ku dňu 09.02.2021 v najvyššom IV. stupni varovania, tzv. čierny okres. Pri tomto hodnotení sa používa viacero indikátorov, pričom incidencia ako počet nových prípadov nákazy bola len jedným z nich. Pri hodnotení epidemiologickej situácie sa berú do úvahy aj mnohé ďalšie faktory, najmä situácia v nemocniciach, počet infikovaných zdravotníckych pracovníkov, počet hospitalizovaných a ventilovaných pacientov, počet infikovaných vo vekovej skupine 65+, počet úmrtí, reprodukčné číslo, výskyt britského variantu v danom okrese atď.

Dňa 08.02.2021 vstúpil do platnosti COVID-AUTOMAT, ktorého cieľom je poskytnúť včasné varovanie pred nekontrolovateľným šírením nákazy, tak aby mohol zdravotnícky systém podniknúť preventívne kroky a nekontrolovateľnému šíreniu nákazy vopred zabrániť, rovnako ako počas prebiehajúcej kritickej situácie prispieť k stabilizácii a postupnému zlepšeniu.

Regionálne je situácia veľmi odlišná v rámci SR, a teda aj opatrenia odzrkadlujú odlišné ciele a potreby na regionálnej úrovni. Nakoľko je ale nemocničný systém previazaný na celom SK a pacienti sa prevážajú medzi zariadeniami je nevyhnutné nastaviť nielen celonárodné ale aj regionálne kritériá, aby sa predišlo kolapsu zdravotníctva.

Epidemiologická situácia na úrovni regiónu (okresu) vyjadruje dynamiku ochorenia v danom regióne (okrese). Štandardné ukazovatele, ktoré sa používajú na tento účel s[: kumulatívna vekovo vážená denná incidencia za 14 dní, dynamika v 7 dňovej incidencie z týždňa na týždeň, celkový počet hospitalizovaných na 100 000 obyvateľov z daného okresu. Ak 2 z 3 indikátorov dosiahnu stanovený limit na okresnej úrovni, tak sa riadime opatreniami na okresnej úrovni a prechádzame do vyššieho stupňa varovania. V okrese Nitra boli hraničné pásma prekročené v 2 ukazovateľoch (počet hospitalizovaných na 100 000 obyvateľov je 89,1 (hranica 60), trend 7 dňovej incidencie je 3 (hranica 2). Pri prechode do nižšieho stupňa je uvoľňovanie možné až po 13 dňoch od prehodnotenia.

Dodatočne k epidemiologickým indikátorom sa sledujú aj ďalšie indikátory na komplexné zhodnotenie celej situácie a včasnú identifikáciu problémov (napr. charakter ohnísk, super- šírenie v populácii, vekovo špecifická dynamika a pod...)

Epidemiologická situácia v okrese Nitra je síce stabilizovaná, ale stále vážna. Dva najzávažnejšie faktory, ktoré ovplyvňujú situáciu v okrese sú: vážna situácia vo všetkých nemocniciach v Nitrianskom kraji, vysoký počet výjazdov ZSS, vysoký počet hospitalizovaných pacientov. Druhým závažným faktorom je vysoké zastúpenie tzv. britského variantu B117 v okrese Nitra, ktoré bolo zistené na základe výsledkov celoslovenského skríningu, v ktorom bolo vyšetrených 1962 vzoriek a zistená bola pozitivita 74 %. Vysoké premorenie týmto variantom bolo zistené aj u detí a mladých ľudí.

Britský variant je oveľa nákazlivejší ako pôvodný vírus (má o 70% vyššiu schopnosť šírenia a reprodukčné číslo vyššie ako 48 % ako pôvodný vírus). Pravdepodobne sa stáva rýchlo dominantný v populácii. Vzhľadom na vysokú infekciozitu niektoré štáty pristúpili k prísnym protiepidemickým opatreniam. Zvýšená nákazlivosť môže totiž viesť k rýchlemu nárastu nových prípadov, nárastu hospitalizácií a preťaženiu zdravotníckeho systému. Rovnako aj Juhoafrický variant je oveľa infekčnejší ako pôvodný.

Momentálne je v nemocnici v NR hospitalizovaný pacient s cestovateľskou anamnézou z Egypta. Pozitívne testovaný na SARS-CoV-2 bol dňa 5.2.2021. Vyšetrením vzorky zo dňa 9.2.2021 nebol potvrdený britský variant vírusu (B.1.1.7.). Dňa 10.2.2021 bola časť tejto vzorky prevezená na UVZ SR, kde bude podrobená ďalšej PCR analýze na bližšiu identifikáciu variantu vírusu a následne zaslaná na sekvenovanie.

Pre výraznejšie zlepšenie epidemiologickej situácie je nevyhnutné dôsledné dodržiavanie všetkých prijatých protiepidemických opatrení, či už na úrovni celoslovenskej, ale aj regionálnej, okresnej úrovni, pričom je nevyhnutné, aby sa uvedené opatrenia dodržiavali určitý čas, po uplynutí ktorého sa efekt prejaví výraznejším znížením počtu nových prípadoch nákazy ochorení COVID-19, vrátane hospitalizácií a úmrtí.Zdroj: Nitralive.sk