Mesto Nitra zaviedlo v roku 2019 daň za rozvoj. Takto vybraté peniaze by mali byť investované do rozvoja infraštruktúry v okolí konkrétnej investície v danej mestskej časti, ale aj v rámci celého mesta. Pod rozvojom infraštruktúry sa rozumie: miestne komunikácie, parkoviská, verejné osvetlenie, drobná architektúra, športové plochy, zaradenia pre sociálne služby a podobne.

V roku 2020 mesto vyrubilo sumu 956 760 €, zaplatených však bolo len 306 050 €. Nedoplatok bol 325 530 €. Tieto peniaze mesto vymáha cez exekúcie. Zvyšná suma 325 180 € predstavuje k 31.12.2020 ešte neprávoplatné rozhodnutia.

Poplatok za rozvoj predstavuje na jednej strane pre mestskú pokladňu príjem, na druhej strane v prípade bežných občanov ide o nepríjemné výdavky v prípade stavieb na bývanie. Rozhodne nejde o motiváciu pre možných nových obyvateľov Nitry. V posledných rokoch Nitre počet obyvateľov klesá, ľudia si stavajú svoje domy v obciach okolo mesta. Mesto Nitra by malo ľudí motivovať, aby mali dôvod prísť bývať do Nitry a tým by mesto získalo príjem.

Poplatok sa platí za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby na celom území mesta Nitry a to nasledovne:

1. stavby na bývanie = 20 €
2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu = 20 €
3. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu = 20 €
4. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou = 20 €
5. ostatné stavby = 20 €

Informatívna správa o miestnom poplatku za rozvoj 2020 by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Nitralive.sk, VZN - poplatok za rozvoj