Hodnotiaca komisia 13. ročníka súťaže vyberala víťazov v desiatich súťažných kategóriách z prijatých 260 literárnych, výtvarných a elektronických diel.

Zaujali práce s originálnym prístupom k téme s prihliadaním na štýl písania, výber jazykových prostriedkov, osobitosť výtvarného stvárnenia, myšlienku diela a jej podanie, autenticitu, originalitu rukopisu, silu výpovede diela, celkový výraz práce, kvalitu technického spracovania, využitie animačných prvkov, prácu s rečou a prejavom.

Postupová súťaž registrovaná na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má tri časti, a to literárnu, výtvarnú a elektronickú, pričom vyhlasovateľ tento rok prijal najviac výtvarných diel. 13. ročník ocenil spolu 38 výherných prác.

Vo výbere výtvarných predlôh dominovali tri témy - Bol Svätopluk kráľ?, Cyril a Metod a ich nasledovníci a Svätopluk a Nitra. Podľa členky hodnotiacej komisie Evy Lehoťákovej je zrejmé, že školy venujú pozornosť odkazu Svätopluka a cyrilo-metodskej tradícii: „Žiaci sa snažili nakresliť portréty osobností a príbehy z ich života, a zachytili aj rôzne výjavy zo života ľudí tej doby. Viditeľný bol posun od tradície k prítomnosti, historické udalosti sa stali zdrojom a inšpiráciou na vyjadrenie súčasného života.“ Z výtvarných techník dominovala maľba vodovými a temperovými farbami, kresba ceruzkou a kolorovaná kresba. Zaujímavé boli kompozície s využitím staroslovienskeho písma, spracované ako lettrizmus a papierové koláže. V literárnej časti súťažiaci najčastejšie siahli po téme Tri prúty Svätopluka ako symbol dnešnej doby. Opäť sa potvrdilo, že súťaž má svoj zmysel, že tvorivé písanie je pre žiačky a žiakov prirodzené a dokážu spracovať aj historické témy. Tradične sa viac súťažiacich zapojilo s prozaickými prácami, čo im dávalo väčší priestor na spracovanie znalostí z dejín a tiež priestor na tvorivé písanie. Pomerne časté bolo však až schematické opisovanie najznámejšieho príbehu o lámaní prútov bez jeho ďalšieho rozvinutia alebo zapracovania do pútavejšieho príbehu. Úplne nová téma Cyril a Metod a ich nasledovníci oslovila aj žiakov, ktorí sa rozhodli pre jej elektronické spracovanie. „Žiaci okrem prezentácií zasielali aj videá alebo videá, ktoré boli natočené a interpretované žiakmi. Zaujímavé boli aj vytvorené elektronické hry, elektronický kvíz či precízne vypracovaná webová stránka,“ hodnotí za svoju kategóriu Dominika Zajarošová.

Slávnostné udelenie ocenení sa bude konať 29. apríla 2022 v Dome Matice slovenskej v Nitre. Výhercov čakajú nielen vecné ceny, ale aj kultúrny program ZUŠ Rosinského v Nitre, predstavenie vybraných víťazných prác a samostatná výstava z ich prác. Sponzor podujatia Diecézne múzeum vNitre zase pozvaným výhercom otvorí brány svojich expozícií. Návštevníci, najmä zo vzdialenejších kútov Slovenska, tak aj priamo spoznajú veľkomoravskú históriu, ktorá vmeste Nitra na nich dýcha zkaždého svojho zákutia. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla na svojom zasadnutí hodnotiaca komisia 4.4.2022, z ktorého je dostupná podrobná zápisnica analyzujúca každú časť súťaže.

Zápisnica z rozhodnutia o víťazoch a viac informácií dostupné na: Svätoplukovo kráľovstvo - Organizačný poriadok | Základná škola kráľa Svätopluka - Nitra (edupage.org) https://zszobor.edupage.org/ https://matica.sk/

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Základná škola Kráľa Svätopluka v Nitre
Partner súťaže: Dom Matice slovenskej
Vyhlásenie výsledkov: v Nitre 29.4.2022, 10:00 hod., Dom MS v Nitre

Zoznam výhercov


LITERÁRNA ČASŤ

I. kategória/poézia

1. miesto: Dean Tomas/ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá 2. miesto: Damián Rimóci/ZŠ Tlmače
3. miesto: Ester Faustína/ZŠ s MŠ Margecany


II. kategória/poézia

1. miesto: Oliver Alexander Ptáček/ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Komjatice 2. miesto: Klára Gajarská/ZŠ J.Palárika, Majcichov
3. miesto: Nikol Drlíková/ZŠ s MŠ Rišňovce

III. kategória/poézia

1. miesto: Matej Nagy/ZŠ Medzilaborecká, Bratislava
2. miesto: Ninka Šmátralová/ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra
3. miesto: Adam Hlupík/ZŠ Palešovo námestie, Spišské Podhradie

IV. kategória/poézia

1. miesto: Mgr. Jana Ruščáková, PhD./Špeciálna ZŠ, Vtáčkovce
2. miesto: Mgr. Tibor Kováč/ZŠ Krčméryho, Nitra
3. miesto: Mgr. Stanislava Štulajterová/ZŠ Výčapy-Opatovce

I. kategória/próza
1. miesto: neudelené
2. miesto: neudelené
3. miesto: neudelené

II. kategória/próza

1. miesto: Stelka Ferencziová/ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra
2. miesto: Rebeka Kuželová/ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Komjatice
3. miesto: Daniel Vaniš/ZŠ Záhorská Ves

III. kategória/próza

1. miesto: Nina Nerádová/ZŠ Záhorská Ves
2. miesto: Mária Krajmerová/ZŠ Vinodol
3. miesto: Nikol Lévaiová/ZŠ Belehradská, Košice

IV. kategória/próza

1. miesto: PhDr. Alena Vítová/Špeciálna ZŠ, Vtáčkovce
2. miesto: Mgr. Darina Dzurilová/ZŠ Komenského, Spišské Vlachy
3. miesto: neudelené


VÝTVARNÁ ČASŤ

I. kategória

1. miesto: Nellka Petríková/ZŠ Pri Podlužianke, Levice
2. miesto: Mariola Krajčovič/Súkromná ZŠ UNES, Nitra
3. miesto: Alex Bartal/ZŠ Bešeňov

II. kategória

1. miesto: Natália Knapová/Súkromná ZŠ UNES, Nitra
2. miesto: Nela Boledovičová/ZŠ s MŠ Jarok
3. miesto: Sandra Valášková/ZŠ Martinská, Žilina

III. kategória

1. miesto: Janka Paľová/ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce
2. miesto: Alexandra Turzová/ZŠ Vinodol
3. miesto: Džesika Biháryová/ZŠ Veľký Ďur

IV. kategória

1. miesto: Miroslav Janičo/ŠZŠ Vtáčkovce
2. miesto: Peter Turták/ŠZŠ Vtáčkovce
3. miesto: Nikolas Takács/ Spojená škola internátna – ŠZŠ, Levice


ELEKTRONICKÁ ČASŤ

I. kategória

1. miesto: Radovan Javorský/Gymnázium Alejová, Košice
2. miesto: Laura Šimko/ Gymnázium P.J.Šafárika, Rožňava
3. miesto: Kristína Kulichová/ZŠ Kráľa Svätopluka, Nitra

II. kategória

1. miesto: Michaela Daňková/ZŠ Belehradská, Košice
2. miesto: Frederika Madzsóová/ZŠ Belehradská, Košice
3. miesto: Veronika Kuglová/Gymnázium Alejová, Košice