Akademická obec Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa 31. mája 2024 dozvedela smutnú správu, že vo veku 88 rokov zomrel jej dlhoročný člen, uznávaný vysokoškolský pedagóg, vedec a výnimočná osobnosť slovenského vysokého školstva Dr. h. c. prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc.

Profesor Ondrej Šedivý sa narodil 20. októbra 1935 v Mankovciach. Úspešne absolvoval vysokoškolské štúdium na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, čo mu predurčilo výnimočnú životnú dráhu učiteľa matematiky, vedca a jedného zo zakladateľov slovenskej vedeckej školy v didaktike matematiky a teórie vyučovania matematiky. Tým, že práve teórii vyučovania matematiky zasvätil podstatnú časť svojej vedeckej kariéry, naplnil svoj životný cieľ z mladosti – stať sa dobrým učiteľom.

Obetavosť, taká príznačná pre pána profesora, zanietenosť pre dobrú vec a osobný vklad k rozvoju vedy a vzdelávania celých generácií budúcich učiteľov boli právom ocenené viacerými poctami a vyznamenaniami. Patria k nim napríklad Veľká medaila sv. Gorazda (najvyššie rezortné ocenenie udelené ministrom školstva), Zlatá medaila FMFI UK v Bratislave, Zlatá medaila Pedagogickej fakulty v Nitre, Zlatá medaila UKF v Nitre, ocenenie Zaslúžilý člen JČSMF, Medaila J. A. Komenského, Cena Petra Pavla Bartoša, ako aj Cena Mesta Nitra za šírenie dobrého mena mesta Nitry doma i v zahraničí. Pán profesor Ondrej Šedivý prežil život plný výziev, úspechov i náročných zápasov o existenciu našej alma mater a jej fakúlt. Venoval univerzite 55 rokov intenzívnej práce, ktoré boli naplnené skutočným záujmom o akademické prostredie, vedeckovýskumné dianie a pedagogické pôsobenie na celé generácie mladších kolegov, spolupracovníkov a študentov. Viackrát zastával post vedúceho katedry matematiky (1977 – 1988, 1996 – 1999, 2002 – 2012), bol prodekanom (1970 – 1988) i dekanom Pedagogickej fakulty v Nitre (1988 – 1989), dekanom Fakulty prírodných vied UKF v Nitre (1992 – 2002), významným členom akademických senátov a tiež podpredsedom Správnej rady UKF v Nitre.

Dr. h. c. prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc., bol osobnosťou, ktorá vždy dokázala povzbudiť a inšpirovať. Všetci, ktorí sme ho poznali, vieme, že sme v živote stretli človeka milujúceho svoje povolanie, spravodlivého, dobroprajného a nápomocného vo všetkých situáciách. Taký navždy zostane v našich spomienkach. Posledná rozlúčka s pánom profesorom Šedivým bude v stredu 5. júna 2024 od 15. h na Cabajskom cintoríne v Nitre.Zdroj: Ing. Jana Černáková, Oddelenie médií UKF, foto portrét: archív UKFm Spoločné foto: Profesor Ondrej Šedivý (vpravo) na snímke z roku 1983 - spolu s ostatnými pedagógmi Katedry matematiky na stretnutí s čerstvými absolventmi učiteľstva matematiky a fyziky. Zdroj: archív PaedDr. Janky Ďurechovej