Spoločnosť 2+2 s.r.o. má zámer prestavať bývalú kotolňu - energoblok 226 na bytový dom. Dňa 21. januára 2019 bolo na webstránke mesta zverejnené oznámenie o začatí územného konania.

Jednopodlažný objekt bývalej kotolne sa nachádza na Párovciach za predajňou LIDL. Objekt plánuje staviteľ prestavať na šesťpodlažnú bytovku s ustúpeným šiestym podlažím. Prvé a druhé podlažie obsadia garáže s dokopy 32 parkovacími miestami. Na treťom až piatom podlaží sa počíta s piatimi bytovými jednotkami, na ustúpenom šiestom podlaží rovnako s piatimi.

Prístup k objektu je z Párovskej a Ďurkovej ulice.

Výbor mestskej časti Staré mesto v roku 2018 vydal zamietavé stanovisko k výstavbe bytovky, požadoval upraviť výšku bytovky na 3 nadzemné podlažia a priložiť súhlasné stanovisko občanov dotknutých bytoviek.

Na Ďurkovej ulici chcú prestavať kotolňu na bytový dom, občania spísali petíciu Na Ďurkovej ulici chcú prestavať kotolňu na bytový dom, občania spísali petíciu

PETÍCIA

Mgr. art. Štefan Timko, PhD., Ďurková 22, 949 01 Nitra, tel. č.: 0949 591 373

Vec: Otvorená výzva k poslancom VMČ č. 2 Staré mesto týkajúca sa územného konania prestavby energobloku na Párovciach, Ďurková 1180/20, Nitra

Vážení poslanci,

obraciam sa na Vás v mene petičného výboru a občanov, ktorí sa v zmysle petičného práva podpísali pod petíciu, v ktorej vyslovujú svoj nesúhlas s plánovanou výstavbou viacpodlažnej budovy na mieste niekdajšej kotolne na Ďurkovej 1180/20 (energoblok 226) v Nitre. Petícia, ktorú podpísalo 217 obyvateľov Nitry, bola doručená v podateľni Mestského úradu dňa 18.6.2018.

Minulý týždeň sme sa z médií dozvedeli o začatí územného konania zo dňa 22.1.2019 v súvislosti s prestavbou energobloku 226. Prekvapilo nás, že konanie sa začalo v súvislosti s projektom šesťpodlažnej obytnej budovy, napriek zamietavému stanovisku VMČ č.2 zo dňa 23.4.2018, ktoré navrhlo projekt prepracovať, dodržať výšku stavby max. 3 NP a predložiť súhlasné stanovisko dotknutých občanov. Dodnes neprebehla žiadna diskusia investora s obyvateľmi mesta, developer nemá záujem o medializáciu. Čas na pripomienky k projektu majú občania len do 12.2.2019, pritom do 4.2.2019 nebol projekt prístupný verejnosti (aj kvôli dovolenke zodpovedného pracovníka Stavebného úradu MsÚ).

Hlavné dôvody minuloročnej petície boli dňa 18.6.2018 doručené poslancom VMČ č.2 aj v sprievodnom liste k petícii. Tieto dôvody boli aj medializované, ale dovoľte nám ich ešte raz stručne priblížiť:

1/ V pôvodnom návrhu revitalizácie sídliska Párovce z januára 2008, ktorý vypracovali Ing. arch. Miroslav Hrušovský a Ing. arch. Juraj Turányi a ktorého objednávateľom bolo Mesto Nitra, bola doporučená podlažnosť predmetného objektu Ďurková 1180/20 vzhľadom na situáciu okolitej zástavby stanovená na 1/1. Objekt bol vtedy podľa komplexného urbanistického návrhu zaradený v kategórii Existujúca technická vybavenosť.

2/ Už v súčasnosti je v predmetnej zóne kritický stav s parkovacími miestami. V okolí 11-poschodového bytového domu na Ďurkovej 22, ktorý má 48 bytových jednotiek, sú oficiálne dostupné 4 parkovacie miesta, ďalších asi desať parkovacích miest si ľudia vytvorili na chodníkoch a trávnatých plochách. Podobná situácia je aj v okolí obytných domov na Schurmanovej 3-9 i Párovskej 4-8, ktoré sú tiež v bezprostrednej blízkosti energobloku 226. Denne tu dochádza ku konfliktom kvôli parkovaniu. Je evidentné, že spomínaný developerský projekt zhorší predovšetkým obyvateľom spomínaných bytových domov dostupnosť k bývaniu nielen autom, ale sťaží aj bezpečný peší pohyb v lokalite.

3/ Rozumieme, že takáto investícia, ktorej cieľom je profitovať na výstavbe a predaji bytov, je pre investora v tejto situácii veľmi zaujímavá, ale absolútne nepatrí do asi najviac preťaženej časti Starého mesta a ešte viac by obyvateľom znížila kvalitu ich života (znečistené ovzdušie, hlučnosť, zhoršenie prístupu k dennému svetlu), nehovoriac o ďalších, sociálnych dôsledkoch zámeru. Investícia zmení charakter celej lokality a tá sa stane neatraktívna pre rodiny s deťmi či dôchodcov.

V súčasnosti sa množia obavy, že tento komerčný developerský projekt na prehustenom sídlisku vznikne práve vďaka politickej podpore súčasného vedenia mesta. Splnomocneným zástupcom stavebníka projektu je spoločnosť moravcik-schroner s. r. o., ktorej štatutárom je aj Ing. Dávid Moravčík, aktuálny poslanec Tímu Hattas za VMČ č.5. Napriek petícii obyvateľov i výhradám predchádzajúcich mestských poslancov, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby prišiel krátko po komunálnych voľbách takmer v nezmenenej podobe. Nečinnosť súčasných poslancov VMČ 2 vo vzťahu k tejto problémovej prestavbe vyvoláva špekulácie, že majú väčšie pochopenie pre zástupcu developera (a kolegu), než pre stovky nespokojných obyvateľov Pároviec. Pochybnosti o objektivite a nestrannosti posudzovania tohto projektu by mohlo zahnať vytvorenie nezávislej komisie urbanistov a architektov bez väzieb na Tím Hattas.

Chceme apelovať na morálnu integritu poslancov i ďalších predstaviteľov mesta a pripomenúť im ich predvolebné sľuby, vďaka ktorým sa dostali do svojich pozícií. Väčšina z Vás si získala priazeň voličov vďaka odmietaniu ďalšieho prehusťovania rušných mestských častí, deklarovanej snahe zlepšiť parkovaciu politiku či ekologickú situáciu mesta.

V zmysle uvedeného vyzývame preto poslancov VMČ č. 2 Staré mesto Nitra, aby sa zamietavo vyjadrili k projektu šesťpodlažnej budovy na Ďurkovej 1180/20, ktorá susedí aj s mestskými pozemkami. Pripomíname, že podporiť nesúhlasné stanovisko obyvateľov Pároviec a ich pripomienky je možné najneskôr 12. 2. 2019 o 10.00 na Stavebnom úrade MsÚ v Nitre.

S úctou a pozdravom

Mgr. art. Štefan Timko, PhD.
zástupca signatárov petície a petičného výboru