Aktualizované 9. februára 2024

Dňa 17. januára 2024 podal stavebník návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Po získaní povolenia bude nasledovať žiadosť o stavebné povolenie.

Ako uvádzame nižšie v článku, ide o I. etapu výstavby v ktorej je zahrnutá výstavba spolu 5 bytových domov, materskej školy, parkovacieho domu, čističky odpadových vôd, parčíkov. V budúcnosti bude výstavba pokračovať západným a severným smerom, počíta sa tu celkom so 7000 obyvateľmi na ploche 23 hektárov. Počíta sa s kompletnou vybavenosťou.

Zamrzí len absencia výstavby nového mosta cez rieku Nitra na mieste toho aktuálneho, ktorý je len jednosmerný a v zlom stave. Vjazd do novej štvrte tak bude cez už existujúci kruhový objazd z R1a. S mostom sa počíta až pri ďalších fázach výstavby.

Aktualizované 30. novembra 2022

Dňa 2. novembra 2022 bolo vydané záverečné stanovisko v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA, ktoré odsúhlasilo variantné riešenie čislo 2.

Variant č.2 (zdroj: záverečné stanovisko EIA)

Predstavuje I. etapu výstavby novej obytnej a polyfunkčnej mestskej štvrte s vlastným zázemím v lokalite Párovské lúky – Mlynárce I. za účelom reprofilácie riešeného územia s využitím jeho funkčného potenciálu v zmysle regulatívov územného plánu. Realizáciou obytnej a polyfunkčnej mestskej štvrte dôjde k územnému rozvoju dotknutého sídla. V mestskej štvrti sú navrhované objekty bytových domov s polyfunkciou v parteri, objekt parkovacieho domu, materskej školy a objekt ČOV s rozšírením kapacity v ďalších etapách výstavby. Na ploche riešeného územia sa navrhuje realizácia extenzívnych vegetačných striech na strechách navrhovaných objektov bytových domov (SO 101, SO 102, SO 103, SO 104) a pre objekt materskej školy (SO 107) o celkovej výmere 14 400 m2. Zároveň sa navrhuje realizácia intenzívnych vegetačných striech na streche objektu parkovacieho domu (SO 105) a objektu bytového domu (SO 106) s min. hĺbkou substrátu 20 cm s celkovou výmerou 5 500 m2. Celková plocha zelene vo variante č. 2 predstavuje 40 190 m2, pričom oproti variantu č. 1 dôjde k zvýšeniu plochy zelene o 19 900 m2. Obvodový plášť bude riešený s použitím minerálnej omietky spĺňajúci vyššie tepelnotechnické vlastnosti s tepelným odporom RN = 4,4 - 6,5 m2.K/W, resp. podľa príslušných požiadaviek STN v čase realizácie stavby za účelom zníženia nákladov na kúrenie, menšieho úniku tepla z objektu a zlepšenia hospodárnosti prevádzky stavby.


Pôvodný článok z 13.2.2021

V Nitre v časti Párovské lúky (plocha medzi parkom a R1a - "severný obchvat Nitry") pripravuje investor Párovské lúky a.s. obytnú a polyfunkčnú mestskú štvrť. Navrhovateľ predložil 12. februára 2021 zámer na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

? Názov: Obytná a polyfunkčná mestská štvrť Párovské lúky Nitra, lokalita Párovské lúky - Mlynárce I., 1.etapa

? Lokalizácia: Párovské lúky, územie ohraničené Bratislavskou ulicou, R1a a zástavbou z juhu
? Rozloha územia: 90 820 m2
? Celková výmera podlahovej plochy: 51 144 m2
? Počet parkovacích miest: 1212, z toho 361 na prízemí bytových domov, 572 v parkovacom dome a 279 na povrchu
? Iné: čistička odpadových vôd pre 2000 až 2500 obyvateľov v prvej etape, 7000 až 7500 v druhej etape až do 10 000 v tretej etape
? Zloženie: 5 bytových domov s polyfunkciou, 1x materská škola, 1x parkovací dom

? Začiatok výstavby: 2023
? Ukončenie I. etapy: 2027
? Predpokladané náklady: 75-mil. eur


? Doprava

V prvej etape je napojenie naplánované z rýchlostnej cesty R1a, v ďalšej etape aj z Bratislavskej ulice a to premostením rieky Nitra. Súčasťou sú 2 okružné križovatky. Počíta sa aj s rezervou pre vybudovanie liniek mestskej hromadnej dopravy a zástavkových pruhov.


? Cyklotrasy

Dobrou správou je, že v zámere sa spomínajú obojstranné cyklistické cestičky oddelené od vozoviek a chodníkov pásmi zelene a parkovania.

Vizualizácie

Obytná a polyfunkčná mestská štvrť Párovské lúky Nitra, lokalita Párovské lúky - Mlynárce I., 1.etapa Obytná a polyfunkčná mestská štvrť Párovské lúky Nitra, lokalita Párovské lúky - Mlynárce I., 1.etapa


Obytná a polyfunkčná mestská štvrť Párovské Lúky Nitra by Nitralive.sk on Scribd


Záverečné stanovisko EIA z 2.11.2022

Záverečné stanovisko EIA, Párovské lúky I. etapa by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Nitralive.sk, enviroportal.sk