Po rokoch čakania sa Univerzitný most v Nitre dočká rekonštrukcie. Posledným bodom bol podpis zmluvy, ktorá nadobudla účinnosť 21. februára 2019. Slovenská správa ciest musí odovzdať stanovisko do 30 dní od podpisu zmluvy. Zhotoviteľom je skupina dodávateľov Strabag PaIS, Strabag a INPEK Holding. Zakázka má hodnotu 2 244 405,79€ s DPH. Práce majú podľa zmluvy trvať 18 mesiacov.

Minulý rok bol na moste vymenený asfalt - výmena prebehla od 7. do 9. septembra. V priebehu roka som informoval o tom, že rekonštrukcia bude možná až na jar 2019.

Chcel by som upozorniť aj na zámer vybudovania podjazdu pod mostom. Mestské zastupiteľstvo v Nitre zatiaľ vyčlenilo len peniaze na zhotovenie projektovej dokumentácie. Na potrebu jeho výstavby sme upozornili zorganizovaním petície. Podľa mojich informácií sa táto téma bude v najbližšom čase znovu otvárať.


Obchádzkové trasy

Obchádzkovým trasám sa budem venovať bližšie v samostatnom článku. Nižšie informácie sú aktuálne platné, o uzávierke sa však ešte bude rokovať na úrovni mesta, môže prísť k drobným zmenám.

Počas rekonštrukcie bude prebiehať čiastočná a úplná uzávierka mosta. Tá úplná potrvá 2 týždne. Podľa oficiálnych dokumentov by mali chodníky zostať otvorené pre peších. Je však viac než isté, že v niektorých fázach budú chodníky úplne uzatvorené.

Tranzitná doprava nákladných vozidiel bude odklonená počas čiastočnej aj úplnej uzávierky a to na vonkajšie obchvaty ciest I.triedy a rýchlostných komunikácií a to konkrétne II/562 (Cabajská ulica), I/51, I/64 (od Cabajskej smer Nové Zámky), rýchlostná cesty R1 (južný obchvat), R1A (severný obchvat).

Ostatná doprava vrátane dopravnej obsluhy a MHD bude počas úplnej uzávierky pre oba smery vedená po uliciach Boženy Slančíkovej a Wilsonovo nábrežie po jednom jazdnom pruhu. Obchádzková trasa v smere z Chrenovej do centra bude vedená len pre miestnu dopravu vrátane MHD a dopravnej obsluhy nákladných vozidiel, s vylúčením tranzitujúcich nákladných vozidiel nasledujúcou trasou: križovatka tr. Andreja Hlinku - Slančíkovej - Akademická. Tr. A Hlinku bude v úseku k mostu na I/64 zaslepená.

Na ulici B. Slančíkovej bude jeden jazdný pruh smerom na Wilsonovo nábrežie a do centra, so zrušením pozdĺžneho parkovania zo strany OD Progres pre potreby premiestnenia 3 autobusových zastávok z Tr. A. Hlinku, opačne jeden pruh z centra od Wilsonovho nábrežia s ponechaním pozdĺžneho parkovania.

Na križovatke B. Slančíkovej s ul. Nábrežie mládeže príde k zmene prednosti v jazde (hlavná cesta bude ulica B. Slančíkovej cez Chrenovský most na Wilsonovo nábrežie). Ostrovček bude dočasne odstránený.

Počas čiastočnej uzávierky bude z centra na sídlisko Chrenová umožnená jednosmerná premávka vozidiel a to dvoma jazdnými pruhmi. Táto premávka bude vedená vždy po tej polovici mosta, ktorá sa aktuálne nebude rekonštruovať. Obojsmerná premávka chodcov bude tiež premiestnená na aktuálne nerekonštruovaný chodník. V smere od Chrenovej do centra zostáva obchádzková trasa po uliciach B. Slančíkovej a Wilsonovo nábrežie.


Most po modernizácii

Šírka jazdných pruhov sa rozšíri z dnešných 2,90m na 3,10m. Súčasťou modernizácie je aj zvýšenie zaťažiteľnosti mosta.

V rámci modernizácie budú zrekonštruované:

- nadväzujúce časti komunikácie v dĺžke približne 11m pred a za mostom,
- realizovaná preložka plynovodu,
- preložka verejného osvetlenia,
- preložka signalizačného kábla CSS,
- preložka silnoprúdových vedení spol. ZSE,
- preložky slaboprúdových vedení niekoľkých spoločností a organizácií,
- pribudne meteo stanica s hlásičom námrazy
- osvetlenie


Prehľad histórie zámeru

Zámer rekonštruovať most trvá od roku 2012. Jedno verejné obstarávanie už prebiehalo, ale bolo v roku 2016 zrušené. Dôvodom bolo zhoršenie stavu niektorých mostov. Súťaž bola vyhlásená vo februári 2015. Lehota na predkladanie ponúk bola posúvaná osemkrát. Pôvodný termín bol 3. apríl 2015, posledný 15. januára 2016. Verejné obstarávanie bolo následne zrušené. V máji 2017 bolo vyhlásené nové verejné obstarávanie. Lehota viazanosti ponúk bola opäť posúvaná a to v decembri 2017, v roku 2018 predĺžená do 30. apríla, neskôr do 31. júla. Dňa 1. októbra bola zverejnená informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a vybraný zhotoviteľ. Následne sa čakalo na podpis zmluvy. Ten mal prísť do 31.12.2018. Zmluva však bola podpísaná 20. februára 2019.


Články, ktoré sme priniesli k téme

Univerzitný most uzavrú kvôli dočasnej oprave (7. až 9.9.2018)
Univerzitný most neopravia ani tento rok, počkáme si do jari
Sme bližšie k víťazstvu - poslanci schválili 20-tisíc eur na podjazd pod Univerzitný most
Petícia za realizáciu podjazdu pod Univerzitným mostom
Petíciu za realizáciu podjazdu pod Univerzitným mostom sme odovzdali na Mestskom úrade v Nitre
Univerzitný most musí na rekonštrukciu počkať, verejné obstarávanie zrušili
Cyklolávka prepojí Wilsonovo nábrežie s Chrenovou + nová cyklotrasa
Cyklojazdou dnes poukážeme na chýbajúci podjazd a na nedostatky cyklotrás v Nitre
V piatok 30.9. spoločná cyklojazda s Critical Mass na podporu výstavby podjazdu pod Univerzitným mostom


Univerzitný most NitraZdroj: Nitralive.sk