Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Piešťany zverejnil zámer, ktorého účelom je rekonštrukcia ľavostrannej ochrannej hrádze rieky Nitra v úseku Mlynárce - Čakajovce. Ide o územie, ktoré ohraničuje PP Sever a budúci závod Jaguar Land Rover, od mosta na R1A po most pred Čakajovcami v dĺžke 5980m.

Začiatok prác je stanovený na marec 2016, ukončenie je plánované do decembra 2016. Predpokladané náklady sú 2 334 420,11€ bez DPH.

Cieľom rekonštrukcie je odstránenie sedimentov, nánosov a zeminy, ktoré boli naplavené počas predchádzajúcich rokov kedy bola zvýšená povodňová aktivita. Úpravou sa dosiahne lepší prietok a zabezpečí sa lepšia protipovodňová ochrana priemyselného parku.

Pri rekonštrukcii hrádze budú zrušené všetky pôvodné prejazdy v počte 9 kusov, na ich miestach sa vybudujú nové. Na pôvodných prejazdoch budú osadené závory. Vyrúbané dreviny a krovie nahradí 1200 kusov stromov, zámer uvádza tieto druhy: lipa veľkolistá, lipa malolistá, jaseň štíhly, topoľ čierny, topoľ biely, dub letný, javor poľný, čerešňa vtáčia.


Fotogaléria - začiatok prác, 3. apríl 2016

Rieka Nitra - ochranná hrádza Rieka Nitra - ochranná hrádza Rieka Nitra - ochranná hrádza Rieka Nitra - ochranná hrádza

Znázornenie na mape
Zdroj: Nitralive.sk, EIA: Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia ĽOH rieky Nitra v rkm 61,710 - 68,550