Poznáte to - po dlhej dobe v Nitre nasneží a ľudia nadávajú na neodhrnuté a neposypané cesty a chodníky - stalo sa tak napríklad 30. januára 2015, kedy Nitru zasiahlo silné sneženie. Pozrime sa na to ako vyzerá operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií v Nitre (aktualizovaný 23.11.2017)

Zodpovedná organizácia za údržbu miestnych komunikácií je Odbor komunálnych činností a životného prostredia – Stredisko mestských služieb, MsÚ Nitra.

Sídlo operatívneho orgánu zimnej údržby: areál Službyt Nitra, Janka Kráľa č.122, 037/7 720 060, 0914 352 806

Stredisko vynaloží všetko úsilie na to, aby boli komunikácie I. kategórie zjazdné. Je nutné pokladať za rozhodujúcu metódu tzv. preventívny posyp.

Odstraňovanie snehu pluhovaním: ak sa vytvára súvislá snehová vrstva vyššia ako 3cm, ktorá sa nerozpúšťa, je potrebné napadnutý sneh z jazdných pruhov odstraňovať pluhovaním najmä v miestach, kde je vylúčený, alebo nebol urobená chemický posyp.

Za normálnych zimných podmienok musia byť práce na obnove zjazdnosti komunikácií 1.kategórie vykonávané priebežne po začatí sneženia. Všetky ostatné komunikácie musia byť udržiavané priebežne po začatí sneženia. Zjazdnosť na komunikácii je obnovená za podmienky, že môžu tadiaľ prejsť všetky kategórie vozidiel pre ktoré je určená, za dodržania primeranej rýchlosti, zvýšenej opatrnosti a použití vyhovujúcich pneumatík. Po dosiahnutí takéhoto stavu je potrebné v prácach pokračovať tak, aby nahromadený sneh nadmerne neobmedzoval vodičov ani chodcov.

Za schodný chodník sa považuje stav pri ktorom chodec môže pri zvýšenej opatrnosti prejsť v zimnej obuvi daný úsek. Pokiaľ chodec utrpí úraz, z dôvodu klzkej vozovky, alebo chodníka je nutné na miesto, kde sa úraz stal okamžite privolať službukonajúceho dispečera, alebo Mestskú políciu.

Pri odstraňovaní snehu z chodníkov treba postupovať tak, aby bol najskôr uvoľnený jeden pás v šírke 1m a potom sa prikročilo k jeho rozšíreniu.


Čo rieši operačný plán?

Nasadenie dopravných prostriedkov a mechanizmov pre bežne klimatické podmienky a pre mimoriadne klimatické podmienky - kalamitné stavy.

Trvanie zimného obdobia

Začína 15. novembra a končí 15. marca. V prípadoch zlého počasia pred a po uvedených termínoch sa pohotovosť vykonáva len so súhlasom mestského operačného štábu.

Ako sa vykonáva kontrola ciest v zimnom období?

Prehliadky vykonáva dispečer, ktorý zisťuje stav zjazdnosti komunikácií a to pravidelne pri bežnom počasí, alebo pri zhoršení počasia.

Čo sa považuje za bežné podmienky?

Teplota vzduchu a vozoviek do max. -7°C, sneženie, dážď a rýchlosť vetra nespôsobujú ohrozenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Kedy sa vyhlasuje mimoriadny stav?

Dlhšie trvajúce sneženie, silný vietor, mrznúci dážď kedy nie je možné zabezpečiť zjazdnosť a plynulosť premávky na komunikáciách. Podľa rozsahu sa vyhlasujú kalamitné stupne.

I. kalamitný stupeň
- v prípade ak nie je možné zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v stanovenom poradí podľa operačného plánu
- vyhlasuje ho vedúci mestského operačného štábu na návrh riaditeľa Mestských služieb Nitra
- nasadzuje sa zmluvná technika

II. kalamitný stupeň
- vyhlasuje sa v prípade, kedy zjazdnosť ciest nie je možné zabezpečiť ani s použitím zmluvnej techniky
- najneskôr do 6. hodín od vyhlásenia I. kalamitného stupňa

III. stav živelnej pohromy
- vyhlasuje ho Okresný úrad, alebo vyššie štátne orgány
- prednosta Okresného úradu je oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy vedúcim štátnych orgánov, starostom obcí i jednotlivým občanom

Technika

- 6 vodičov pracujúcich v 4 zmenách - 1 dispečer + dispečerské vozidlo + technika zmluvých partnerov

Vozidlopočet kusovodhŕňanieposyp
Traktor333
Multicar FUMO444
Mercedes AXOR111
Mercedes ACTROS111
Renault KERAX111

Zabezpečenie dovozu a nakládky posypového materiálu + odvoz snehu

Vozidlopočet kusov
Tatra 8151
Caterpillar1

Ulice, na ktorých sa nesmie vykonávať chemický posyp

- Chalúpkova - od ul. Čsl. armády k rieke
- Riečna
- Mariánska dol. (okrem svahu medzi Kasalovou a Kalvárskou)
- Robotnícka
- Jaskyňova
- Jesenského
- J.Kráľa
- Podzámska
- Parkové nábrežie
- Na predmostí


Kedy sa robí preventívny posyp?

Účelom tohto opatrenia je ochrana komunikácie pred vznikom poľadovice a ujazdenej vrstvy snehu.

Vykonáva sa chemickým posypovými materiálmi:

a) Teplota suchej vozovky poklesne pod 1°C a relatívna vlhkosť vzduchu stúpa nad 85 %
b) Vozovky sú mokré, ich teplota je 2°C a klesá.
c) Teplota povrchu vozovky je 0°C je predpokladaný dážď, alebo sneženie s veľkou pravdepodobnosťou pre naše územie.

Ak sú splnené podmienky bodu a) fúka vietor o sile viac ako 5 m/s preventívny posyp nemožno robiť. Posypový materiál by bol odfúknutý ku krajnici. Na mokrú vozovku, príp. pri začínajúcich zrážkach možno posyp vykonať i pri silnom vetre.

Preventívny posyp sa robí dávkami:
- suchá vozovka 5 - 10 g/m2
- mokrá vozovka 10 - 20 g/m2

Posyp sa robí u komunikácií celkovej šírky 8m a v dobe mimo intenzívnu premávku jednou jazdou v strede vozovky. V dobe veľkej premávky menšou dávkou v každom jazdnom pruhu, čo najbližšie k stredu vozovky.

Mestský operačný štáb

MenoFunkciaZamestnávateľTel.číslo
JUDr. Igor KršiakvedúciMestský úrad Nitra0911 990 097
Ing. Ľubomír MuzikaOdborný referent SMS Mestský úrad Nitra, OKČaŽP-SMS0905 626 096
plk. JUDr. Miroslav MichalčíkčlenKR PZ Nitra0961 301 111
Ing. Milan BartoštajomníkMestský úrad Nitra0904 200 214
Ing. Pavol JakubčinčlenMestský úrad Nitra0902 225 090
Ing. Vlastimil MusilčlenLemus Nitra0905 655 807
Mjr. Mgr. Juraj TlacháččlenODI ORPZ Nitra0911 649 649
Mgr. Erik DuchoňčlenMestská polícia0915 892 822
Margita KršákováčlenZsVS Nitra0911 400 838
Ing Juraj KusýčlenArriva Nitra, a.s.0903 284 935
Ing. Ladislav PeniaškočlenNKS Nitra0902 999 577
Ing. Pavol BielikčlenSlužbyt Nitra0907 741 158
Ing. Karol SlávikčlenOkresný úrad Nitra, odbor CDaPK0917 937 383

Dispečing

Zodpovedné osoby za zjazdnosť ciest:

Sídlom operatívneho orgánu zimnej služby - zmenového dispečera je hospodársky dvor Čermáň, Tehelná ul. č.3, č.t. 7720060, 0914 352 806.

MenoFunkcia
Ing. Ľubomír Muzikavedúci zimnej údržby
Rudolf LátečkaI. zmena
Alexander KošičárII. zmena
Ing. Ján KoprdaIII. zmena
Alexej FiczaIV. zmena


Posypový materiál

4 ks - Bellova schody
1 ks - lávka SD
2 ks - Chrenovský most
2 ks - Hollého most
l ks - Severný obchvat - lávka
1 ks - Poliklinika - Hviezdoslavova schody
1 ks - Viničky - dole zvonička schody
1 ks - Pošta schody - Hviezdoslavova
2 ks - schody Skalná
1 ks - schody - Považská,Dunajská
1 ks - Wolkerova - Škultétyho schody
1 ks - Kmeťova zvonička schody
1 ks - čakárne MAD
1 ks - pred Mestským úradom
1 ks - Petzwalova ul.
2 ks - schody na Novomeského ul.
3 ks - Čajkovského ul.
1 ks - Kláštorská ul. (pri kríži)
1 ks - Garáže – Hviezdoslavova
2 ks - Tržnica
1 ks - Zvolenská ulica (pri kotolni)
1 ks - Družstevná ulica (schody smer autobusová stanica)
1 ks - chodník Petzwalova ulica smer Hviezdoslavova


Na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií budú do II. poradia výkonov zaradení zmluvný partneri, s ktorými OKČaŽP-SMS uzatvoria rámcovú zmluvu:

1. RS - Holding Nitra s. r. o., IČO: 36 772 062
3. Maksi Viliam SHR, IČO: 37966278
4. Otakar Šabík, IČO: 17 558 638
5. Juraj Bakács – Acer, IČO: 35 338 202

V prípade havarijného stavu /vysokého spádu snehu, poľadovice... / budú objednané práce resp. mechanizmy u ďalších dodávateľov na základe objednávky, ktoré budú zaradené do II. poradia výkonov, a s ktorými bola spolupráca predrokovaná.

Dohodnutí sú nasledovní dodávatelia:

- Monstav Nitra, s. r. o., IČO: 35 911 913
- Megaspol, spol. s. r. o., IČO: 35 940 506
- Ekomont Nitra, s. r. o., IČO: 34 116 583
- Stavby Nitra s. r. o., IČO: 36 763 977
- Stamex Nitra s. r. o., IČO: 36 362 743
- Bidelnica s.r.o., IČO: 44 736 169
- Ekostavby s.r.o., IČO: 31 697 348

Operačný plán zimnej údržby Nitra 2016/2017

Operačný plán zimnej údržby Nitra 2017/2018 by Michal Šimonek on Scribd
Zdroj: Nitralive.sk, spracované z dokumentu "Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií 2017/2018"