V marci 2019 vyhlásilo mesto Nitra tender na na dopravcu zabezpečujúceho mestskú hromadnú dopravu v Nitre. Do súťaže sa prihlásil len jeden záujemca a tým bola Arriva. Verejné obstarávanie bolo zrušené z dôvodu výrazného presiahnutia predpokladanej vysúťaženej sumy. Arrive skončila zmluva k 31.12.2019. Tá bola predĺžená do 31.12.2021.

Súčasťou nového verejného obstarávania bola kompletná obnova vozového parku, kedy mali v Nitre pribudnúť nové autobusy. Nakoľko nové verejné obstarávanie zatiaľ vyhlásené nebolo a aj v prípade vyhlásenia a úspešného výberu víťaza by sme si na nové autobusy ešte počkali nejaký ten rok, požiadalo mesto Nitra spoločnosť Arriva o predloženie návrhu obnovy vozového parku.

Posledná obnova vozového parku sa konala v roku 2013, v roku 2015 navrhla Arriva nákup 4 veľkokapacitných autobusov, mesto Nitra však toto zamietlo. Aktuálny vek autobusov je 14,77 rokov.

Arriva navrhuje obnovu parku riešiť na 2 etapy. V rámci prvej by išlo o 10 autobusov z toho 8 štandardných o dĺžke 12 metrov a 2 kĺbové dĺžky 18m. Mesto s týmto návrhom predbežne súhlasí. Nepôjde však o nákup nových autobusov.

Druhou etapou sa bude Arriva zaoberať po realizácii prvej etapy. Potrebná bude v prípade rozšírenia obsluhy o nové spoje - rozhodovať o nich má mestské zastupiteľstvo. Jedná sa o zavedenie spojov do závodu Jaguar Land Rover a Strategického parku Nitra. Potrebných bude 7 autobusov - z toho 5 kĺbových a 2 štandardné. V prípade posilnenia dopravy do Párovských Hájov a na Vašinovu ulicu (Chrenová) bude potrebné doplniť vozový park o 2 autobusy.

Autobusy budú jazdené, nie nové, ich vek by nemal presiahnuť hranicu 16 rokov.Zdroj: Nitralive.sk