Mamička nedávno uverejnila na sociálnej sieti status, v ktorom opísala ako ju na križovatke ulíc Hviezdoslavova a Kmeťova na sídlisku Klokočina spolu s manželom a dieťaťom v kočíku na priechode pre chodcov takmer zrazilo auto. Zároveň v príspevku žiadala kompetentných, aby upravili nastavenie cestnej svetelnej signalizácie. Pod príspevkom sa rozprúdila búrlivá diskusia k bezpečnému nastaveniu semaforov v meste, dokonca jeden z diskutujúcich ponúkol, že prepočíta nastavenie križovatky. Tieto zmeny však nie je možné urobiť šmahom ruky, alebo stlačením zázračného gombíka. Pre pochopenie jeho zložitosti, sa ho pokúsim stručne vysvetliť.

Cestná svetelná signalizácia má dve časti hardvér a softvér. Hardvér tvoria návestidlá, stožiare a radič – výkonný počítač. Softvér tvoria signálne plány – programy, ktoré riadia križovatku. Cestnú svetelnú signalizáciu navrhujú autorizovaní projektanti. Riadia sa legislatívou, ktorá upravuje pravidlá cestnej premávky, použitie dopravných zariadení, normami a technickými podmienkami. Sú garantami bezpečnosti. Pri navrhovaní vychádzajú zo stavebného usporiadania križovatky (počet, dĺžka a šírka jazdných pruhov, vybavenie križovatky ostrovčekmi, počet ramien križovatky a pod.) a intenzity cestnej premávky na križovatke (zisťuje sa dopravným prieskumom). Zároveň vychádzajú z požiadaviek jednotlivých účastníkov cestnej premávky, ktoré sú v mnohých prípadoch protichodné. Každá križovatka je tak jedinečná. Ak sú v blízkosti viaceré križovatky, tieto sa musia z dôvodu zachovania plynulosti cestnej premávky vzájomne koordinovať. Koordinovať križovatky je zložité, pretože každá križovatka je jedinečná a vzdialenosť medzi križovatkami je spravidla iná.


? Čo je signálny plán

Tvorba softvéru- signálnych plánov je veľmi sofistikovaná činnosť. Vypracovávajú sa na základe stavebného usporiadania križovatky a dopravného prieskumu na nej. Plány môžu byť pevné alebo závislé na doprave. Pevné signálne plány sa do činnosti zaraďujú v pevne stanovenom dni a čase. Pri použití signálnych plánov závislých na doprave sa križovatka riadi podľa aktuálneho vývoja cestnej premávky. Práve dopravne závislá voľba signálnych plánov tzn. dynamické riadenie sa využíva na križovatkách v Nitre. Napríklad každá križovatka na Štúrovej ulici má spracovaných 12 signálnych plánov.

V signálnych plánoch sú uvedené dĺžky a postupnosť jednotlivých signálov (stoj, čakaj, voľno) pre účastníkov cestnej premávky (najčastejšie chodcov a vozidlá). Nevyhnutné dĺžky zelenej a časové intervaly medzi dvomi kolíznymi signálmi zelenej (tzv. medzičasy) tvoria cyklus. Zjednodušene možno povedať, že cyklus je čas, v rámci ktorého sa na križovatke vystriedajú všetky signály rôznych smerov a účastníkov premávky. Pri voľbe dĺžky cyklu sa snažíme maximálne využiť kapacitu križovatky a minimalizovať straty času jednotlivých účastníkov na križovatke.


? Zmena dĺžky zelenej

Účastníci cestnej premávky sa často dožadujú predĺženia zelenej. Dopady predĺženia sa pokúsim veľmi zjednodušene vysvetliť na príklade pizze. Jednotlivým účastníkom a smerom pridelíme na základe intenzity premávky (počtu vozidiel a chodcov) náležitý kúsok pizze. Ak chceme pridať čas v našom prípade kúsok pizze napríklad chodcovi, musíme inému účastníkovi napríklad vodičovi rovnaký kúsok vziať. Následkom môže byť, že v smere s kratšou zelenou, sa začnú tvoriť kolóny. Naopak v smere s predĺženou zelenou, na začiatku prejde potrebný počet vozidiel alebo chodcov a následne niekoľko sekúnd márne svieti zelená. Prenášame alebo vozíme vzduch a jednoducho správame sa neefektívne. Zároveň ak zmeníme dĺžku zelenej na jednej križovatke, ktoré je zapojená do koordinácie, táto zmena spravidla vyvolá zmeny aj na susedných križovatkách.


? Predĺženie zelenej na priechode pre chodcov

Čas zelenej na priechode sa určuje na základe intenzity chodcov, dĺžky priechodu a prípadne šírky stredového ostrovčeka. Minimálna dĺžka signálu voľno nemá byť kratšia, ako je potrebné, aby chodec, ktorý vkročil na začiatku zelenej na prechod, pohodlne prešiel aspoň 2/3, najmenej však 1/2 šírky vozovky. Chodci však žiadajú, aby počas zelenej prešli celý priechod.

Predĺženie zelenej na priechode pre chodcov nemusí automaticky zvýšiť bezpečnosť chodcov. Bez ohľadu na dĺžku zelenej sa pomerne často stáva, že chodec vstúpi na priechod na konci zelenej a ihneď po vstupe na vozovku mu zasvieti červená. Podľa zákona môže bezpečne prejsť.


Predĺženie zelenej na priechode pre chodcov nemusí automaticky zvýšiť bezpečnosť chodcov. Bez ohľadu na dĺžku zelenej sa pomerne často stáva, že chodec vstúpi na priechod na konci zelenej a ihneď po vstupe na vozovku mu zasvieti červená. Podľa zákona môže bezpečne prejsť. Mnohokrát však príde ku kolízii s vodičom, ktorý súčasne odbočuje vpravo. Ten sa venuje semaforu pre chodcov, namiesto toho, aby venoval pozornosť prechádzajúcim chodcom. Neuvedomuje si, že zákon ustanovuje vodičovi povinnosť, dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov a nie venovať sa signálom určeným pre chodcov. Ak by sme napríklad nepovolili súčasné odbočenie vozidiel vpravo a prechádzania chodcov cez priechod, môžeme zásadne znížiť priepustnosť križovatky.


Záver

Zmeniť riadenie cestnej signalizácie nie je jednoduché. Na druhej strane súčasné riadenie križovatiek na Hviezdoslavej ulici bolo zavedené pred niekoľkými rokmi, a preto by bolo vhodné na jednotlivých križovatkách vykonať dopravný prieskum, na jeho základe aktualizovať programy a modernizovať technické vybavenie križovatiek. Jednou z príležitostí na zmenu, je pripravovaný projekt cyklotrasy Dubíkova – Dolnočermánska, v rámci ktorého je plánovaná modernizácia cestnej svetelnej signalizácie na Hviezdoslavovej ulici.

Niekoľko rád pre chodcov:

- pred vstupom na vozovku sa vždy rozhliadnite.
- nevstupujte na vozovku, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôžete cez vozovku bezpečne prejsť.
- pri prechádzaní vozovky neustále sledujte premávku.
- zvýšenú pozornosť venujte prechádzaniu komunikácie s viacerými pruhmi v jednom smere.
Vodiči buďte ohľaduplní, rešpektujte slabších účastníkov cestnej premávky.Andrej Sitkey pre Nitralive.sk