Na Štefánikovej triede pri križovatke so Staničnou ulicou stojí stará budova, ktorá momentálne prechádza rekonštrukciou. Vizuálne zapadá do zástavby areálu bývalého pivovaru Corgoň. Málokto však vie, že ide o objekt bývalej plynárne.

Pouličné osvetlenie Nitry bolo pred elektrifikáciou plynové. Prvá plynáreň bola založená v roku 1889. Plynové osvetlenie bolo dobudované v roku 1892. Prevádzkovala ho Ústredná plynárenská a elektrárenská akciová spoločnosť (Központi Gáz és Villamossági Részvénytársaság) so sídlom v Budapešti, ktorá bola filiálkou veľkej medzinárodnej plynárenskej spoločnosti Imperial Continental Gas Association so sídlom v Londýne. Tá sa neskôr presadila aj pri ďalších plynárňach na Slovensku.

Ako prvá bola postavená výrobňa svietiplynu, ktorá začala slúžiť v druhej polovici roka 1891. V roku 1893 dodávala plyn pre 669 horákov v súkromných domoch, pre 172 horákov v hostincoch a kaviarňach, pre 92 horákov v továrňach a na železničnej stanici a pre 144 horákov v divadle a v školách. V roku 1927 bola v prenájme JES, úč.spol., v roku 1932 vznikla samostatná firma Plynáreň a elektráren, úč.spol. v Nitre, v roku 1944 prevzal plynáreň do správy Mestskú úrad v Nitre a od 1. januára 1946 bola začlenená do novovzniknutého národného podniku SLP ako jeden zo závodov. Plynáreň zanikla v roku 1969.

Vlastníkom areálu, v ktorom sa nachádza aj objekt "Starej plynárne", je od roku 1998 spoločnosť INPEK, s.r.o. Tá aj napriek odporúčaniam statikov budovu zachovala a budova v novom šate pôsobí príjemným dojmom.

Krajský pamiatkový úrad Nitra plynáreň neeviduje v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku.Priebeh rekonštrukcie a plány do búducnosti

Prvým krokom bola ochrana objektu pred poveternostnými vplyvmi a najmä dažďovými vodami, kedy sa zrealizoval nový krov a konštrukcia bola pokrytá novou, ale historizujúcou krytinou. V zámere obnovy bol oslovený Krajský pamiatkový úrad Nitra, ktorého odborní pracovníci vykonali prieskum architektonického a materiálového riešenia nehnuteľnosti a preverenie farebnosti a stratigrafie náterov a na základe zistení poskytli odborno metodické usmernenie pre úpravu fasád.

V súčasnosti prebieha prvá etapa rekonštrukcie objektu Starej plynárne a to na dvoch z trojice stavieb komplexu. Realizujú sa nielen úpravy exterieru, ale práce prebiehajú aj v interierových priestoroch, kde do stavby bola vložená kovová konštrukcia navrhnutá v industriálnom štýle, umožňujúca jeho využitie na administratívne účely. Po ukončení a kolaudácii prvej etapy budú priestory slúžiť ako sídlo spoločnosti INPEK HOLDING, a.s. Následne bude zahájená druhá etapa obnovy tak, aby komplex troch vzájomne previazaných historických budov vytváral výrazovo jeden celok.

Budova plynárne - historická fotografia

Stará plynáreň Nitra, historická fotografia

Budova plynárne - pred rekonštrukciou

Stará plynáreň Nitra, pred rekonštrukciou Stará plynáreň Nitra, pred rekonštrukciou Stará plynáreň Nitra, pred rekonštrukciou Stará plynáreň Nitra, pred rekonštrukciou Stará plynáreň Nitra, pred rekonštrukciou

Budova plynárne - počas rekonštrukcie

Stará plynáreň Nitra, po rekonštrukcii Stará plynáreň Nitra, po rekonštrukcii Stará plynáreň Nitra, po rekonštrukcii Stará plynáreň Nitra, po rekonštrukcii Stará plynáreň Nitra, po rekonštrukcii Stará plynáreň Nitra, po rekonštrukciiZdroj: Nitralive.sk / Michal Šimonek