Pripravili sme pre Vás výber najzaujímavejších položiek z návrhu rozpočtu Nitry na rok 2016. Je na občanoch, aby zhodnotili ako je rozpočet zostavený. K jednotlivým položkám vyjadrujeme náš subjektívny názor.

Predložený návrh rozpočtu je vyrovnaný, pričom celková výška príjmov aj výdavkov je 49 787 300 €.

Vybrané položky

Základné školy: 11 851 990€
Materské školy: 5 678 220€
Neštátne školy: 1 530 000€
Šport: 1 648 500 z toho športové zariadenia 1 146 000€
Najväčšie sumy idú na hokej a futbal. Hokejový štadión je roky čierna diera, kde miznú peniaze. Za všetko hovorí jeho vzhľad a najnovšie vykonané rekonštrukcie.
NISYS: 154 100€
Mestská polícia: 1 682 490€
Reprezentačné výdavky: 32 600€ z toho posedenia s občanmi VMČ 9 400€, organizačné výdavky VMČ 2 100€
Nie sú to síce veľké položky, sú to však peniaze použité na neverejné zasadnutia Výborov Mestských Častí.

PROJEKTY pre regionálny rozvoj: 463 420€
Mestské služby: príjmy 3 578 500€, výdavky 3 578 500€

Kultúra: 396 210€ - program predstavuje organizovanie a podporu širokého spektra druhov a žánrov kultúry v meste, podporu a organizovanie tradičných podujatí medzinárodného, regionálneho i miestneho významu, zabezpečovanie tradičných mestských jarmokov, prevádzkovanie kultúrnych zariadení mesta /Synagógy, Fóra mladých, kultúrnych domov v mestských častiach a amfiteátra/, ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností vo vlastníctve mesta, podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.
Mŕtva pešia zóna a centrum Nitry, okrem podujatí ako Mikuláš, Divadelná Nitra sa v meste dokopy nič nekoná. Prevažná väčšina podujatí je pre majoritnú časť obyvateľov Nitry nezaujímavá. Taká veľká suma by sa mala pretaviť do reality oveľa výraznejšie.

Propagácia a marketing: 159 100

Zámer: Nitra - mesto, ktoré na mape Európskeho spoločenstva nikto neprehliadne.

Propagácia a marketing sú hlavnými nástrojmi mesta na jeho zviditeľnenie a vytváranie pozitívneho imidžu vo verejnosti doma i v zahraničí. V rámci Programu sú financované nástroje mesta na mediálnu a marketingovú komunikáciu mesta, propagáciu zdravia a zdravého životného štýlu. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizácie internetovej stránky a portálov mesta s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité udalosti v meste, aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia Mestského zastupiteľstva, Všeobecne záväzné nariadenia mesta, strategické a koncepčné materiály a pod.), informácie o poskytovaných službách v meste. Mesto aktívne podporuje rozvoj cestovného ruchu, priťahuje turistov svojou bohatou a výnimočnou históriou i súčasnou tvárou moderného a rozvíjajúceho sa mesta.

z toho:

- propagačné materiály: 42 000
- inzercia, reklama v médiách: 46 000 - Financuje sa inzercia a reklama v printových médiách, príloha v týždenníku Nitrianske ECHO a reportáže v televízii - podpora cestovného ruchu: 45 500 - Nitra – lákavá destinácia pre turistov zo všetkých kútov sveta

Mestské weby: www.nitra.sk, www.nitra.eu, www.nisys.sk, www.mspnitra.sk. Financuje sa prenájom domén, grafické služby, programovanie, zaškoľovanie. Okrem toho prináša Mesto Nitra aktuálne správy na sociálnej sieti www.facebook.com/nitramesto.
Nitra nie je pre turistov zaujímavá - nie sú tu vybudované služby, rozpočet na propagáciu mesta je podvýživený. Webstránky mesta sú neprehľadné, z hľadiska cestovného ruchu nepoužiteľné. Propagačné materiály v NISYSe majú slabý efekt. Suma 45 500€ je smiešna a zbytočná - peniaze by sa mohli použiť na problémy, ktoré Nitra potrebuje akútne riešiť - parkovanie, infraštruktúra, centru mesta.

Reklama v médiách - roky sa dotujú vybrané médiá ako sú Nitrianske noviny, Echo, TV Central - efekt je minimálny. Médiá by mali prinášať informácie z Nitry bezplatne - je to ich pracovná náplň. Médiá sa využívajú ako propaganda - prezentácia primátora a vybraných poslancov.

Slogan "Nitra - mesto, ktoré na mape Európy nikto neprehliadne" vyznieva ako vtip.


Odbor komunálnych činností

Oprava stojísk na KO a SZ 8 310 €
Výcvik psov - osveta pre chovateľov 2 000 €
Lavičky na sídliská 5 000 €
Lavičky do mestského parku 20 000 €
Doplnenie hracích prvkov na jestvujúcich DI 5 000 €
Doplnenie hracích prvkov - detské ihrisko Jedlíkova 5 - 7 2 000 €
Doplnenie hracích prvkov - detské ihrisko Štefánikova 108 - 112 2 000 €
Doplnenie hracích prvkov - detské ihrisko Partizánska - Beethovenova 2 000 €
Smetné koše k DI (centrálne) 3 000 €
Malé odpadové nádoby - nákup a montáž 5 000 €
Malé odpadové nádoby k cyklotrasám 5 000 €
Doplnenie verejného osvetlenia - Chrenová, Biringerova, Dlhá 1 - 3 10 000 €
Prekládka a doplnenie VO v meste 5 000 €
Modernizácia, rekonštrukcia VO na území mesta, výmena oceľových stožiarov, výložníkov a rozvádzačov, etapovite 185 000 €
Verejné osvetlenie - spojovací chodník Novomeského - Škultétyho pri detskom ihrisku 3 750 €
Verejné osvetlenie - Novomeského 6 (vežiak) – Dolnočermánska , spojovací chodník 4 128 €
Verejné osvetlenie - Hviezdna, spojovacie chodníky na Párovsku 3 960 €
Verejné osvetlenie - križovatka Kláštorná – Narcisova vrátane parkoviska od zastávky MHD na Ľaliovú, doplniť 2 ks VO 7 740 €
Verejné osvetlenie - chodník Lesná číslo 1 OD CENTRO 3 000 €
Verejné osvetlenie - Nábrežie mládeže 73, 1 ks na novovybudované parkovisko 1 650 €
Kremnická 19, 1 ks doplnenie lampy VO pred dom pri čísle 19 780 €
LIPA nasvietenie plochy pred objekt., zastávka MHD dopln. 2- 3 výložníkov na jestvujúce VO 975 €
Pri Strelnici 30, doplnenie 1 ks lampy VO - demontovaný stĺp 900 €
Mestský park - prípojka, riešiť etapovite 5 000 €
Výmena drevených stĺpov a vedenia na Jeleneckej ulici 17 520 €
Výmena drevených stĺpov a vedenia na Červenovej ulici 12 480 €
Verejné osvetlenie - Tr.A.Hlinku 37, spojov. chodn. cez zelenú plochu na Tr. A. Hlinku (Košťál) 4 500 €
Verejné osvetlenie - Kúpeľná ulica 10, chodník vedľa kúpeľa 1 000 €
D.Krškany, Holotka – Nezábudkova, k rieke doplniť lampy VO 5 000 €
Doplnenie lampy VO Bizetova 14 1 000 €
Doplnenie prenosných lavičiek 1 000 €
Transfer botanická záhrada 5 000 €
Nákup pivných súprav a zábran pre trhové akcie 6 500 €


Návrh rozpočtu Nitra 2016
Zdroj: Nitralive.sk, Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2016 - 2018