Zasadnutia VMČ (výborov mestských častí) v Nitre zostávajú aj naďalej neverejné, Okresná prokuratúra v Nitre nebude skúmať zákonnosť rokovacieho poriadku. Podnet na prokuratúru podala verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, ktorá tak vykonala na základne sťažnosti od občana.

Ako uviedol hovorca Krajskej prokuratúry v Nitre pán Jaroslav Maček, "Výbory v mestských častiach v zmysle zákona o prokuratúre nemožno považovať za orgány verejnej správy, v dôsledku čoho prokurátor nie je oprávnený preskúmavať ich činnosť, respektíve ich akty, vrátane postupu pri ich vydávaní."

Rokovania VMČ sú neverejné od jari 2015 na základe návrhu mestských poslancov za SMER a KDH v Nitre. Schválený bol na zasadnutí zastupiteľstva dňa 30. apríla 2015.

Primátor Nitry Jozef Dvonč sa na zastupiteľstve vyjadril, že rokovania VMČ by mali byť verejné, uznesenie však podpísal.

Podľa prednostu Igora Kršiaka by mala iniciatíva na zmenu prísť z výboru mestských častí.

Rad je teda na samotných poslancoch, aby ukázali svojim voličom a občanom mesta Nitry, že nemajú čo skrývať. Aj keď zákon a prokuratúra nepovažuje výbory mestských častí za orgány verejnej správy, rozhodujú za občanov a používajú na to verejné financie. Verejnosť má právo zúčastňovať sa na všetkom čo je platené z daní občanov. Ak to niekto z radov poslancov/členov VMČ nevie zniesť, mal by zvážiť svoje pôsobenie vo verejnom sektore.

Vypočujte si zvukový záznam z diskusie na RTVS o neverejných zasadnutia VMČ v Nitre

Od času: 09:56

Peter Kresák - vedúci právneho odboru Kancelárie verejného ochrancu práv
Štefan Štefek - poslanec a predseda VMČ Nitra - Janíkovce
Igor Kršiak - kvôli pracovnej vyťaženosti sa nezúčastnil

Link na zvukovú nahrávku


Výber z rokovacieho poriadku

Celé znenie si môžete prečítať na webstránke mesta

- Zasadnutia výboru sú neverejné. Na zasadnutiach výboru sa okrem členov výboru môžu zúčastniť: primátor mesta, prednosta MsÚ, hlavný kontrolór, náčelník MsP alebo nimi poverené osoby. Ďalej na zasadnutia výboru môžu byť prizývaní členovia orgánov mestského zastupiteľstva (rady, komisií), vedúci odborov, ďalší odborní zamestnanci MsÚ, ako aj zástupcovia mestom založených, alebo zriadených právnických osôb. Uvedené subjekty sú povinné zúčastniť sa na zasadnutí výboru, ak sú naň prizvaní.

- VMČ môže prizvať na zasadnutia výboru aj obyvateľov alebo zástupcov inštitúcií, a to najmä v takom prípade, ak je na programe výboru zaradená žiadosť, ktorá sa ich bezprostredne dotýka a chcú k nej predniesť svoje pripomienky a návrhy. Písomnú žiadosť o vystúpenie na zasadnutí výboru zasielajú tieto subjekty predsedovi výboru najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia, ak sa chcú zúčastniť bez prizvania VMČ. Na návrh ktoréhokoľvek člena VMČ môže výbor schváliť dĺžku vystúpenia rečníka.

- VMČ zorganizuje minimálne 1-krát v roku stretnutie s obyvateľmi z daného obvodu.Kto z poslancov sa podpísal pod návrh na základe ktorého sú zasadnutia VMČ neverejné?

Návrh dodatku č.1 k rokovaciemu poriadku výborov mestských častí v Nitre

Rokovací Poriadok VMČ Nitra
Zdroj: Nitralive.sk