Konzorcium Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa úspešne zapojilo do grantovej výzvy z Plánu obnovy a získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 24 909 959,95 eur na realizáciu spoločného projektu „Strategický rozvoj infraštruktúry konzorcia UMB a UKF“.

Cieľom grantovej výzvy s kódom 08I01-20-V05, vyhlásenej Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, bolo motivovať slovenské univerzity, aby založili strategické partnerstvá a tak posilnili strategický rozvoj infraštruktúry, ako aj zvýšili kvalitu vzdelávania a zdieľali príklady dobrej praxe.

Do grantovej výzvy rezortu školstva sa celkovo zapojili 4 konzorciá vytvorené z 8 univerzít SR. Z celkovej alokovanej sumy 120 miliónov eur je 12 miliónov určených na aktivity súvisiace s integráciou jednotlivých škôl do konzorcia, ostatných 108 miliónov eur by malo smerovať na aktivity na podporu integrovanej infraštruktúry.

Integračné aktivity projektu konzorcia UMB a UKF

Ako zdôraznil minister školstva Tomáš Drucker, projekty na vytvorenie konzorcií vysokých škôl sú jedným z kľúčových krokov v posilňovaní spolupráce a excelentnosti vo vzdelávaní a vede. Konzorcium UMB Banská Bystrica a UKF v Nitre pripravilo spoločný projekt „Strategický rozvoj infraštruktúry konzorcia UMB a UKF“, ktorý pozostáva z viacerých integračných aktivít. Tie sú zamerané na zosúladenie vnútorných systémov kvality na základe spoločne definovaných postupov a oblastí, na vytváranie spoločných študijných programov v rámci viacerých študijných odborov, na vytváranie podmienok pre absolvovanie predmetov z ponuky oboch univerzít združených do konzorcia, na združovanie a prepájanie výskumných a inovačných kapacít, na zdieľanie priestorov, laboratórií, špecializovaných učební a vybavenia škôl, na integráciu na úrovni knižničných, publikačných a IT systémov, na harmonizáciu a integráciu v oblasti poradenstva a podpory študentov a na posilnenie zdieľania ubytovacích, stravovacích, voľnočasových a iných priestorov, vybavenia a služieb.

Hlavnou investičnou bude akciou rekonštrukcia ŠD Nitra

Realizácia vyššie uvedených aktivít prinesie študentom oboch univerzít kvalitnejšie štúdium tak prostredníctvom zlepšenej infraštruktúry, ako aj kvalitnejšej a flexibilnejšej výučby. V rámci projektu sa univerzity okrem iného zamerajú na komplexnú rekonštrukciu vybraných objektov a na modernizáciu a dobudovanie integrovanej ubytovacej infraštruktúry. Jednou z prvých a hlavných investičných akcií v rámci spoločného projektu konzorcia UMB a UKF bude pre UKF rekonštrukcia Študentského domova UKF Nitra. V najbližších mesiacoch by mal prebehnúť proces vysúťaženia dodávateľa rekonštrukčných prác, v lete tohto roka by sa mala začať samotná rekonštrukcia, pričom jej ukončenie sa predpokladá v lete 2025.

Posledná rekonštrukcia budovy ŠD UKF prebehla v roku 2015, kedy bola zateplená fasáda aj časť strechy

Pohľad do histórie - už neexistujúca lávka a v pozadí ŠD UKF

ŠD UKF NitraZdroj: UKF, foto Nitralive.sk