Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre sa dlhodobo profiluje ako zelená a udržateľná univerzita. V tomto zmysle v súčasnosti realizuje niekoľko veľkých projektov a ďalšie nové rozbieha. SPU je jednou z najúspešnejších slovenských univerzít v oblasti získavania finančných prostriedkov na rôzne projekty, ktoré ju posúvajú vpred.

Nové Envirocentrum

Už v najbližších dňoch otvorí nové Envirocentrum, ktoré sa podarilo vybudovať z financií z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Vytvorí edukačný priestor nielen pre študentov univerzity, ale aj pre stredoškolákov a žiakov základných škôl. „V Botanickej záhrade SPU v rámci tohto projektu vznikne nový priestor určený na osvetu v oblasti dopadov zmeny klímy na životné prostredie,“ informovala rektorka SPU Klaudia Halászová.

Kreatívne centrum SPU

Vo finalizácii je aj veľký projekt Kreatívneho centra SPU, ktorý bol podporený z ministerstva kultúry. Jeho poslaním je vybudovanie priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho myslenia. Ponúka multifunkčný priestor vybavený modernými technológiami, kongresové sály so špičkovou audiovizuálnou technikou, ateliéry pre krajinársku tvorbu a zelený dizajn, laboratóriá virtuálnej a rozšírenej reality, kamerové a 3D štúdiá. „Jedno z troch univerzitných kreatívnych centier na Slovensku bude previazané s poslaním univerzity v oblasti architektúry, dizajnu a marketingu a stane sa miestom, kde budú mať aj naši absolventi možnosť rozšíriť si nové zručnosti pre svoje povolanie. Z môjho pohľadu má tento projekt veľmi významný inovačný potenciál pre mesto Nitru aj celý kraj,“ uviedla rektorka.

„SPU v Nitre by som charakterizovala ako univerzitu, ktorá má jasne zadefinovaný dlhodobý zámer rozvoja - snažíme sa byť univerzitou, ktorá je zelená a udržateľná svojimi aktivitami a takto chceme pôsobiť aj navonok. Uchádzačov oslovujeme kvalitou študijných programov previazaných na prax. Dobré vzdelávanie sa nedá robiť bez kvalitnej vedy, výskumu a inovácií, takže sa snažíme budovať infraštruktúru, ktorá podporuje túto synergiu,“ hovorí rektorka SPU Klaudia Halászová.

SPU sa tiež podarilo získať financie z Plánu obnovy a odolnosti na projekt „Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí“, ktorý je zameraný na zviditeľnenie univerzity v medzinárodnom meradle. Vďaka tomuto projektu má možnosť pôsobiť na rôznych medzinárodných veľtrhoch a konferenciách, získavať tak nové kontakty v zahraničí a vytvárať nové partnerstvá. Slovenská poľnohospodárska univerzita je jednou z najaktívnejších univerzít na Slovensku v oblasti zahraničných vzťahov a svojim študentom otvára dvere do sveta. Zapojená do mnohých medzinárodných programov, ktoré umožňujú výmenné pobyty a stáže pre študentov.

„Veľmi sa tešíme aj z nedávno získaného projektu s názvom AgroForestry. Ide o konzorcium dvoch pôdohospodárskych univerzít, ktoré sú nosné pre rozvoj poľnohospodárstva, lesníctva a drevárstva na Slovensku - SPU v Nitre a Technickej univerzity vo Zvolene,“ uviedla K. Halászová. Projekt je orientovaný na zvýšenie kvality výskumu a vzdelávania prostredníctvom zdieľanej infraštruktúry a ľudských zdrojov. Zahŕňa akreditáciu spoločných inovačných študijných programov a tiež investície do rozvoja infraštruktúry oboch univerzít. „Z našej strany pripravujeme rekonštrukciu Centra univerzitného športu. V minulosti sme získali z Fondu na podporu športu financie na rekonštrukciu bazéna, ktorý už je zmodernizovaný a peniaze z projektu AgroForestry budú teraz riešiť budovu ako celok. Vytvárame tým kvalitnú infraštruktúru nielen pre našich študentov a zamestnancov, ale aj pre mesto Nitru a stredné školy, s ktorými intenzívne spolupracujeme,“ zdôraznila rektorka.

Ďalšou aktivitou projektu bude vznik Inovatívneho laboratória pre poľnohospodársku techniku. Táto myšlienka vznikla v spojitosti s intenzívnou spoluprácou SPU so združením Agrion. „Koncipované bude tak, aby sme spolu s dodávateľmi a predajcami najmodernejšej techniky vytvorili inovatívny priestor pre vzdelávanie, vedu a výskum,“ hovorí K. Halászová. V pláne je tiež vybudovanie moderného inovatívneho skleníka s pracovným názvom Biodom.

SPU pokračuje aj v modernizácii internátov

V súčasnosti pripravuje projektovú dokumentáciu na druhú etapu rekonštrukcie Študentského domova Mladosť a Študentského domova Nová doba. Súčasťou tejto investície bude aj rekonštrukcia stravovacieho zariadenia pre študentov a zamestnancov. „Pripravujeme tiež projekty rekonštrukcie našej hlavnej budovy, čo je veľmi zložitý proces, pretože sme národnou kultúrnou pamiatkou a je potrebné dosiahnuť súhru splnenia požiadaviek na zachovanie pamiatkovo chránených prvkov a zároveň zohľadniť funkčnosť a využívanie budovy,“ podotkla K. Halászová. Okrem toho sa pracuje na projekte Zelená infraštruktúra 3, ktorý nadviaže na už získané projekty zo štrukturálnych fondov, vďaka ktorým už univerzita zrevitalizovala takmer šesť hektárov zelených plôch. Dokončujú sa tiež nabíjacie stanice pre elektromobily v areáli univerzity. Projektuje sa aj pedologické laboratórium. „Tým, že SPU si dlhodobo drží prvenstvo medzi slovenskými univerzitami v udržateľnosti podľa celosvetového rebríčka UI GreenMetric, faktor udržateľnosti a celkovo filozofie zelenej univerzity je pre nás veľmi dôležitý,“ uzavrela rektorka.Zdroj: PhDr. Renáta Chosraviová, Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou