• JLR vybudovala stanovištia pre vzácne vtáky a hmyz, odborne manažuje svoje retenčné nádrže, pripravuje „hadie domčeky“
• Hniezdiská cíbika chochlatého v závode patria medzi najvýznamnejšie v nitrianskom kraji

Spoločnosť JLR Slovakia Nitra spolu so zástupcami Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dnes svojim zamestnancom zdieľala na špeciálnych seminároch výsledky päťročného monitoringu biodiverzity v areáli jej závodu, ktorý realizuje s odborníkmi z UKF už od roku 2019. Biomonitoring areálu JLR sledoval vývoj populácií vybraných skupín živočíchov a vegetácie na vybraných monitorovacích plochách - napríklad pri vsakovacích (retenčných) nádržiach, ale aj na zarastených či trávnatých plochách závodu. Súčasťou spolupráce sú od začiatku aktivít aj environmentálne iniciatívy závodu realizované v spolupráci alebo pod dozorom ekológov. Už viac rokov medzi ne patria:

Podpora lovu dravých vtákov, keď JLR umiestňuje tzv. téčka, bidlá, do voľnej krajiny, aby dravce mohli pozorovať svoju korisť.
Budovanie hmyzích hotelov pre vzácne a užitočné druhy včiel, pavúkov a ďalších zástupcov tejto druhovo najbohatšej triedy živočíšnej ríše.
Ekologicky správny manažment retenčných nádrží, aby neprišlo k obmedzeniu vývoja a života chránených druhov.

„Jaguar Land Rover nás oslovil na spoluprácu už pred piatimi rokmi. Vplyv veľkých investícií na prírodu a jej druhovú pestrosť je akademicky veľmi zaujímavý. O to viac, že výsledky monitoringu a našich praktických poznatkov z iných lokalít bol investor pripravení pretaviť do úpravy svojich aktivít tak, aby došlo k maximálnej symbióze medzi jeho potrebami a potrebami tých najvzácnejších druhových spoločenstiev,“ konštatuje prof. Mgr. Ivan Baláž, z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Doterajším monitoringom bolo zistené, že na monitorovacích plochách prebieha sekundárna sukcesia a proces postupnej revitalizácie. Napríklad na dne retenčných nádrží a ich svahoch bolo zistených až 125 druhov vyšších rastlín. Spomedzi rastlín je ochranársky cenná napríklad pálka Laxmannova (Typha laxmannii), ktorá je na Slovensku zriedkavá.

Okrem toho tu bolo zaznamenaných 25 skupín pôdnych bezstavovcov a 37 druhov vtákov, pričom viaceré z nich patria medzi chránené druhy. Medzi hniezdiace druhy závodu patrí napr. vzácna strnádka lúčna (Miliaria calandra). V areáli sa pravidelne vyskytujú druhy hniezdiace ako škovránok poľný (Alauda arvensis) či prhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola). Zvlášť významná v areáli závodu je hniezdna populácia cíbika chochlatého (Vanellus vanellus), ktorá patrí k najvyšším v okrese Nitra. K zaujímavým hniezdičom patrí kaňa močiarna (Circus aeruginosus).

„Uvedomujeme si, že stavba tak veľkej fabriky je nezvratným zásahom do životného prostredia a životov rastlín a živočíchov. Preto sme pripravení spolu s odborníkmi pracovať na tom, aby sme aspoň čiastočne prírode pomohli obnoviť prostredie na miestach, ktoré síce potrebujeme, no nie sú priamo zastavané výrobnými halami. So záujmom sme si preto zaznamenali výsledky päťročného monitorovacieho programu, ktorý nám pomáha lepšie porozumieť zvieratám a rastlinám v našom areáli,“ konštatoval Martin Drozd, manažér JLR zodpovedný za environmentálne otázky. „Filozofia našej spoločnosti nás zaväzuje prírodu chrániť a preto spolu s ekológmi a zoológmi z UKF ďalej rozmýšľame ako podporiť tzv. rewilding vybraných plôch a ako vylepšiť ekologický manažment miest, ktoré využívame spoločne my, i prírodné spoločenstvá.“

V najbližšom období pripravuje JLR spolu s UKF stanovištia pre plazy a obojživelníky, napríklad hadie "skalné domčeky“, ktoré môžu slúžiť ako úkryt pre viaceré druhy jašteríc či stanovištia vhodné pre ich vajíčka.Zdroj: JLR