V období január až apríl 2016 Komisia kultúry, cestovného ruchu a zahraničných vzťahov zasadala štyrikrát a zaoberala sa nasledovnými úlohami: Členovia komisie prerokovali návrh na doplnenie (zmenu) Štatútu mesta Nitry o pamätný deň 2. septembra (1248) - udelenie kráľovských výsad Nitre, kedy sa bude každoročne uskutočňovať slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva a udeľovanie ocenení. Komisia sa na podnet odboru kultúry zaoberala umiestnením sôch významných osobností, ktoré dalo zhotoviť o.z. ŠOK. Aktuálne k nim pribudla socha Karola Spišáka umiestnená momentálne v Starom divadle Karola Spišáka. Z podnetu útvaru propagácie a CR bola vydaná nová brožúra o partnerských mestách, ktorú spracovala referentka pre partnerské mestá a bude sa prezentovať na stretnutí so Študentským parlamentom. Na podnet vedenia komisie jej členovia zorganizovali cyklus prednášok na základných školách, v Domine a v DOS na Zobore o partnerských mestách Nitry.

Nakoľko mesto Nitra je spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie Esperanta, ktorá bude v termíne 23.–30. júla 2016, útvar propagácie a cestovného ruchu prezentoval komisii sumár aktivít medzinárodnej konferencie. Za hlavné pozitívum organizovania konferencie v našom meste je možné považovať okrem propagácie mesta i zvýšený počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach. Ďalej sme prerokovali materiály odboru kultúry a odporučili MZ návrhy na udelenie ocenenia Cena mesta Nitry pánovi prof. RNDr. Ondrejovi Šedivému, CSc. a pánovi prof. Ing. Imrichovi Točkovi, CSc. za prínosné aktivity pre život a rozvoj nášho mesta. Členovia komisie tiež prerokovali návrh postupu reštaurovania a opráv sôch a umeleckých diel v meste Nitra a odporučili Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť návrh realizácie postupu reštaurovania a opráv sôch a umeleckých diel v meste Nitra v zmysle B alternatívy, reštaurovať sochy a umelecké artefakty v havarijnom stave a spracovať umelecko-historické posudky. Komisia navrhla reštaurovať kamenné sochy podľa schváleného zoznamu v poradí: Pamätník padlých hrdinov; kríž na rohu ulíc Kalvárska a Kasalova; kríž na Párovskej ulici; kríž na Štúrovej ulici pri Hypermarkete; socha sv. Jána Nepomuckého na Chrenovej; kríž na Štúrovej ulici pri bývalej TJ Stavbár. Komisia sa ďalej zaoberala aktivitami za prvý štvrťrok 2016 v rámci projektu Fóra mladých, ktoré boli presunuté do jednotlivých kultúrnych domov. Sumár aktivít vykazuje mierne stúpajúci trend, aj keď väčšina mladých ľudí vyhľadáva vo väčšej miere aktivity v centre mesta. Komisia prerokovala návrh na pomenovanie novovytvorenej ulice v katastrálnom území Veľké Janíkovce, v mestskej časti Janíkovce, názvom „Pri studničke“.

Viackrát sme jednali o problematike propagácie mesta v celoslovenských médiách. V rámci propagácie je prínosom organizácia NOCR, ktorá pripravila tlačovú konferenciu v rámci projektu Víkend v meste. Pripravuje sa mediálna kampaň v denníku Pravda, v prílohe Sme - pre ženy, v Teleráne na TV JOJ, v televíziách Markíza a TA 3. Ďalej sú významnou časťou propagácie mesta online kampane na portáli Cestovanie a na portáli SACR. Komisia konštatovala, že prevažná časť možností propagácie je založená na osobných vzťahoch v jednotlivých médiách a na finančných možnostiach mesta. Predseda komisie a viceprimátor mesta Nitra sa zúčastnili výjazdového zasadnutia komisie pre cestovný ruch NSK v Mojmírovciach, kde bolo prezentovaných viac rozpracovaných projektov - napr. cyklotrasy (jedna z nich povedie do Dražoviec a pod.). Tieto projekty po ich realizácii tiež významnou mierou prispejú k skvalitneniu pobytu návštevníkov mesta Nitry a tým tiež k propagácii mesta ako takého. Prínosným bolo stretnutie členov komisie s predsedom Zoborského skrášľovacieho spolku, ktorý v prezentácii oboznámil členov komisie s postupom prác na sanácii ruín Zoborského kláštora, s činnosťou spolku a s víziou úpravy okolia Svoradovho prameňa, jaskyne, okolia Zoborského kláštora („archeologické nálezisko pre deti“ ap.). Podpredseda komisie informoval o rokovaní s NDS o diaľničných navádzačoch na smer Nitra, čo umožní rýchlejšiu orientáciu návštevníkov nášho historického mesta. Na odbor kultúry a útvar propagácie a CR bola doručená žiadosť spoločnosti Leca production o podporu realizácie filmu o A. Dubčekovi. Komisia žiadosť prerokovala a prijala uznesenie, v ktorom odporúča žiadateľovi o finančný príspevok – firme LECA production a občianskemu združeniu Leca, predložiť projekt na realizáciu uvedeného filmu. Cieľom komisie je v ďalších obdobiach naďalej prispievať k skvalitňovaniu života občanov mesta a podporovať rozvoj kultúry, cestovného ruchu a zahraničných vzťahov nielen v spolupráci s MZ, ale aj s aktívnymi občanmi a inštitúciami nášho mesta.

Jozef Trandžík, predseda KKCRaZVZdroj: Mesto Nitra