Pripravili sme pre Vás výber najzaujímavejších položiek z návrhu rozpočtu Nitry na rok 2017. Je na Vás občanoch, aby ste zhodnotili ako je rozpočet zostavený. K jednotlivým položkám vyjadrujem svoj subjektívny názor.

Osobne si myslím, že Nitra nikam nesmeruje, nemá víziu, v rozpočte nevidím žiadne výdavky na rozvoj mesta. Nitra potrebuje súrne bytovú výstavbu, súvislú opravu ciest, chodníkov, cestné prepojenia, minimálne opravu jedného mosta, výstavbu nových, prepojiť Krškany s Chrenovou/Janíkovcami, doriešiť dopravu na Kyneku, budovať športoviská, riešiť parkovanie a veľa iného.

Predložený návrh rozpočtu je vyrovnaný, pričom celková výška príjmov aj výdavkov je 58 712 400 €.

Vybrané položky

Základné školy: 12 829 760€
Materské školy: 5 069 760€
Neštátne školy: 1 530 000€ z toho cirkevné 380 000€
Šport: 2 050 000 z toho športové zariadenia 1 096 000€

NISYS: 155 100€ - z toho Mediálna spolupráca 10 000€, printové médiá 25 000€
Lokálne médiá by mali informovať o dianí v meste - to je ich podstata a činnosť. Viacero médií v Nitre má dohodnutú mediálnu spoluprácu, prečo teda platíme 10 000€ na spoluprácu? Náš portál nedostáva od mesta ani euro a predsa informujeme už vyše 10 rokov. Položka printové médiá 25 000€ je Nitrianske Echo - rozpočet to však neuvádza. Roky kritizujem túto aktivitu - 25 000€ za stranu v schránkových novinách ECHO plných reklamy považujem za mrhanie prostriedkami. Mesto má predsa svoju webovú stránku, stránku na FB, NISYS má svoju stránku - prečo ich mesto nevyužíva? Hlavne na stránke mesta je minimum informácií. Ak chceme vynakladať 35 000€ ročne na informovanie verejnosti, rozdelme tieto peniaze medzi všetky médiá a spravodlivo. Ináč to nepovažujem za fér a za vhodne vynaložené prostriedky. Echo a mesačník Nitra navyše vykazujú znaky propagandy primátorovho úradu.

Mestská polícia: 1 807 430€ - oproti roku 2016 navýšenie (1 690 160€)
Mestská polícia je podľa môjho názoru dlhodobo podvýživená. Počet mestských policajtov je niečo vyše 60, ideálny stav by bolo okolo 100 príslušníkov a samozrejme k tomu adekvátna technika - vozidlá, bicykle. Pokiaľ viem tak máme spolu 3 bicykle čo je smiešne číslo. Moderné "Smart City" mesto by malo mať aspoň 5 cyklohliadok v letných mesiacoch.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja: 5 304 460€ Splátka úverov: 6 116 550€ - z toho splátka úrokov 295 990€
Na splátku úverov dáme viac prostriedkov ako na NISYS, ktorý zabezpečuje propagáciu Nitry? Nebolo by lepšie rozumne hospodáriť DLHODOBO a potom by nebolo potrebné brať úvery? Viď kafiléria ako príklad. Prípadne ak už berieme úver tak nie na lepenie ciest, chodníkov. To sú bežné výdavky miest vo vyspelom svete. Úvery by mali slúžiť na rozvojové projekty, veľké stavby ako sú mosty, cesty, nové štvrte...

Reprezentačné výdavky: 32 600€ z toho posedenia s občanmi VMČ 9 400€, organizačné výdavky VMČ 2 100€, reprezentačné výdavky primátor: 12 000€
Transfer pre Energetickú agentúru: 25 000€
Má Energetická agentúra svoje opodstatnenie? Nemyslím si... nie je pre mesto potrebná. Pripočítajme 25 tisíc k iným zbytočným výdavkom mesta.

PROJEKTY pre regionálny rozvoj: 463 420€
Odbor komunálnych činností a životného prostredia: 11 178 760€ - z toho Cestná doprava: 4 462 060 - z toho údržba parkovacích automatov 65 000€, dopravné značenie parkovacích miest 60 000€, správa a údržba ciest 323 200€, dopravné značenie 193 300€, MHD 3 300 000€, verejná zeleň 619 000€, detské ihriská a pieskoviská 20 900€, fontány 11 300€, verejné osvetlenie 939 500€ - z toho energie 660 000€.
Spoplatnili sme celé centrum, parkovacie miesta nevytvárame a vlastne neriešime parkovanie ako celok avšak údržba automatov nás stojí 65 000€ ročne. K tomu všetkému si treba uvedomiť, že máme chodníky plné áut, ktoré tam parkujú beztrestne a zadarmo. Aký zmysel má potom celá parkovacia politika mesta? Máme teda všetci občania parkovať na chodníkoch a parkoviskám sa vyhýbať? A kedy konečne začne Mesto Nitra riešiť parkovanie v meste? Doteraz sa nič neudialo a zjavne sa ani do volieb neudeje. Neodpustím si opakovanú kritiku na automaty, ktoré nevydávajú peniaze. Jediným pozitívom je SMS parkovanie, ktoré je ale predražené. Mesto malo znášať náklady na túto službu, nie ich hodiť na plecia občanov.

Kultúrne služby 78 450€ - rozumej výdavky na trhové mestečká - vianočné, jarmoky.
Presný rozpis položiek nájdete dole pod článkom v rozpočte, patria sem však všetky výdavky na chod a údržbu mestečka, jarmokov na námestí. K tejto položke si vyžiadam presný rozpis - koľko nás stojí ktoré podujatie a koľko mesto zarobí na trhoch. Táto suma sa mi zdá príliš vysoká. V mestečku predsa podnikatelia zarábajú, nemali by sme ich výrazne dotovať. Problémom je ale zle riešené námestie, pri rovnom námestí a rozšírení vianočného mestečka by sme vedeli mať rádovo viac stánkov a nadväzne mať väčší príjem.

Parkovanie príjem sa očakáva v hodnote 645 000€ + parkovacie karty 15 000€. Výdavky nie sú presne stanovené.
Za rok 2015 malo mesto tržby z parkovného 538 796€. Výdavky išli na servis automatov - 55 700€. Zaujímalo by ma, kam teda ide zisk z parkovného? Okrem spomínané servisu sa ešte značia čiary na parkoviskách a čo zvyšok? Nové parkoviská nevznikajú, o parkovacích domoch môžeme len snívať, parkoviská sa neudržiavajú vo vhodnom stave - ako príklad uvediem parkovisko na Wilsonovom nábreží pri Univerzitnom moste. Večne plné dier, nevyznačené, chodník z parkoviska nevedie - len vyšlapaná tráva. Peniaze v roku 2016 išli napríklad na značenie čiar na časti Klokočiny a na Chrenovej. Aj to bolo koncom roka a zvyšok mesta čo?

Kedy začne mesto reálne riešiť parkovanie? Do volieb to určite nebude, po voľbách neviem pretože skutočné riešenie by bolo bolestivé pre občanov. Ľudia si zvykli na nečinnosť mesta a tak sa parkuje hlavne na sídliskách štýlom "kde je voľné, tam zaparkujem." V roku 2016 sa napríklad zakázalo parkovanie nákladných áut na sídliskách - médiá o tom písali ako o veľkej zmene, čo sa reálne zmenilo? Neviem o tom, že by nákladné autá parkovali na sídliskách. Problémom sú dodávky a tie sa neriešia. Viem, že sa pripravuje ich vyčlenenie zo sídlisk v istých hodinách. To určite pomôže. Faktom však ostáva, že veľká časť áut napríklad na Klokočine porušuje vyhlášku a polícia to toleruje.

Kultúra: 372 500€ - program predstavuje organizovanie a podporu širokého spektra druhov a žánrov kultúry v meste, podporu a organizovanie tradičných podujatí medzinárodného, regionálneho i miestneho významu, zabezpečovanie tradičných mestských jarmokov, prevádzkovanie kultúrnych zariadení mesta /Synagógy, Fóra mladých, kultúrnych domov v mestských častiach a amfiteátra/, ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností vo vlastníctve mesta, podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.
Mŕtva pešia zóna a centrum Nitry, okrem podujatí ako Mikuláš, Divadelná Nitra sa v meste dokopy nič nekoná. Prevažná väčšina podujatí je pre majoritnú časť obyvateľov Nitry nezaujímavá. Nitra potrebuje rekonštrukciu Svätoplukovho námestia, následne výrazne väčšiu investíciu do kultúrnych podujatí - súvisí s cestovným ruchom. Nitra prakticky cestovný ruch nemá, pritom príjem z cestovného ruchu tvorí v zahraničných mestských destináciách výraznú položku.


Investičné akcie

Zoznam investičných akcií v jednotlivých mestských častiach nájdete v sekcii INFRAŠTRUKTÚRA.

výstavba MŠ Dobšinského – Kasárne, Zobor
Cintorín Chrenová (II. etapa)
SO MK Wilsonova (II. etapa)
SO MK Chmeľová dolina (II. etapa)
BD nižšieho štandardu Súľovská ul. Projektová dokumentácia – dostavba kúpaliska Sihoť 250 000
Projektová dokumentácia - dobudovanie ihriska CVČ 15 000
Bezpečné priechody 65 000
MŠ okružná – rozšírenie 375 000
BD Hlboká 650 000
Autobusové prístrešky 65 000
Investičné akcie podľa MČ 2 700 000
Investičné akcie MČ 1 250 000
Investičné akcie MČ 2 450 000
Investičné akcie MČ 3 200 000
Investičné akcie MČ 4 500 000
Investičné akcie MČ 5 500 000
Investičné akcie MČ 6 300 000
Investičné akcie MČ 7 500 000


Financovanie nerealizovaných a neukončených investičných akcií schválených v rozpočte Mesta Nitry v roku 2016, ako aj financovanie prenesenej daňovej povinnosti s dátumom dodania v 12/2016, do schválenia Záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2016 z rezervného fondu Mesta Nitry, nevyčerpanej sumy schválených úverov z roku 2016 a nevyčerpanej čiastky dotácií nasledovne:

Chodník od Dolnočermánskej po Cabajský cintorín - presun
MK J. Mrvu
Parkovisko Braneckého 1-3-5 - prístupová cesta - úver II. 2016
Parkovisko Bizetova 25-35 - úver II.2016
MK Bellova - úver II.2016
Telocvičňa ZŠ Tulipánová - úver II 2016 + dofinancovanie
Nový Chrenovský cintorín - oplotenie - úver II 2016
Nový Chrenovský cintorín - úver II 2016
Rekonštrukcia KD Kynek - úver II 2016
Parkovisko Škultétyho 36-42 - úver II 2016
Parkovisko ul. Partizánska - úver II 2016
Vybočiská pre MHD Dlhá-Slamková – úver II 2016
PD Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku
Rolfesova baňa – sanácia - úver II 2016
Kanalizácia Dolné Krškany - dobudovanie kanalizačných odbočení
MK Červeňova od Dolnočermánskej po Hatalovu
Oprava chodníkov Novozámocká ul.
Rekonštrukcia náhradných nájomných bytov: Hollého 2, Benického 12, Jarmočná 14 - ŠFRB
Vikárska (revitalizácia Pároviec) SO35, SO36 - úver II 2016
Parkovisko oproti objektom Mikovíniho 2-4
Misionárska 17-25 - oprava prístupovej komunikácie
Misionárska 17-25 - oprava prístupovej komunikácie - dofinancovanie
Chodník Novozámocká ul. Zlievarenská-pod Katrušou - presun
Chodník Novozámocká ul. Zlievarenská-pod Katrušou - dofinancovanie
Chodník Novozámocká ul. č. d. 89-125
ZŠ Kniežaťa Pribinu
PD schodisko Podzámska (od Biskupskej pivnice po Horný Palánok)
Bezpečné priechody pre chodcov - dotácia
SO chodníka Štiavnická - Dlhá č. 60 – VMČ7
Prepojovací chodník Vihorlatská Tríbečská - VMČ7
Chodník Bajkalská 1-3 - VMČ7
Chodník Ždiarska 5
Chodník Petzwalova
Chodník Golianova 50-54
Chodník Beethovenova 14
Chodníky Zvolenská - párne č.
Aktualizácia ortofotomapy
ÚPNZ Šindolka, Nitra
ÚPN mesta Nitry - zmeny a doplnky č. 6


Rozpočet Mesta Nitry na rok 2017 by Michal Šimonek on Scribd
Zdroj: Nitralive.sk, www.nitra.sk