Výdatné sneženie začiatkom januára, následné topenie snehu a silné mrazy spravili z Nitry jedno veľké klzisko. Každý občan, ktorý vychádza z domu a používa či už nohy, alebo auto na presun po meste zistil, že niekde pri čistení mesta nastal problém. Dni plynú a okrem hlavných ciest a väčšinou aj chodníkov sú vnútrobloky v centre a hlavne na sídliskách nedotknuté.

O nahnevanosti ľudí svedčí aj množstvo sťažností a fotografií na sociálnych sieťach. Pár fotiek sme pridali v priebehu aj my. Požiadal som preto o vyjadrenie a vysvetlenie pána prednostu Igora Kršiaka, ktorý je uvedený v Operačnom pláne zimnej údržby ako vedúci. Operačný plán obsahuje podrobný opis činností pri udržiavaní mesta vo funkčnom stave počas zimných mesiacov.

Zimná údržba v Nitre: ako prebieha, posýpanie, technika

Zimnú údržbu vykonáva prioritne Stredisko mestských služieb. Údržbu zabezpečujú 4 zmeny pracovníkov, ktoré sa striedajú nonstop v 12 hodinových službách. Po nasnežení stredisko vyrazilo so všetkými kapacitami a zásobami posypových materiálov.

Myslím, že priebeh klimatických podmienok všetci vedia logicky posúdiť, pokiaľ po dlhšom snežení a následnom odmäku prišlo okamžite k mínusovým teplotám, došlo k vytvoreniu súvislých ľadových vrstiev.

Prioritne sa riešilo zabezpečenie zjazdnosti komunikácií, aby bola plnohodnotne zabezpečená obslužnosť ciest, a to aj z pohľadu verejnej dopravy, zvozu odpadu a pracovnej dochádzky obyvateľov.

Následne až došlo k zabezpečovaniu schodnosti chodníkov. Treba jednoznačne konštatovať fakt, že nebolo v našich silách ukončiť práce hlavne na chodníkoch skôr, ako prišli silné mrazy, ktoré zamedzili pôsobeniu soli (zaberá iba do -6 až -7°C). V tomto období, kedy sú silné mrazy cez deň a aj v noci je ušliapaná a zľadovatená vrstva spojená s podkladom chodníkov a jej ručné odstraňovanie je takmer nemožné. Napriek tomu sa cez Stredisko mestských služieb ako aj za pomoci aktivačných zamestnancov snažíme postupne kritické úseky očisťovať od ľadovej vrstvy.

Súčasne v tomto štádiu prebieha posyp s hlavne kamienkovou drvou a situácia by sa mala aj pri postupnom oteplení výrazne zlepšiť účinkami už aplikovanej a momentálne zamrznutej soli. Do dnešného dňa bolo aplikovaných už 300 ton posypového materiálu.

Samotné podnety a aj sťažnosti obyvateľov nám nie sú ľahostajné, ale uvedené problémy vzhľadom na vyššie uvedené dôvody musia byť aj z pohľadu verejnosti pochopené a akceptovateľné.


Fotogaléria

Pred atletickým štadiónom a Olympiou je jedno obrovské klzisko

Ľad pred Olymiou

Takto vyzerajú chodníky v Nitre už niekoľko dní

Ľad pred Olymiou


A na záver trochu pobavenia

Ľad pred Olymiou

Operačný plán zimnej údržby Nitra 2016/2017

+ zmeny schválené na zastupiteľstve:

- v bode 3.1 Zloženie mestského operačného štábu: sa za znením: „Ing. Vlastimil Musil Lemus Nitra Látečkovej 15 člen 6510298 0905655807“ vkladá nové znenie: „Mjr. Mgr. Juraj Tlacháč ODI ORPZ Nitra Rišňovce 649 člen 0961301111 0911 649 649“ a na konci textu bodu 3.1 sa pripája znenie: „Ing. Karol Slávik Okresný úrad Nitra, odbor CDaPK člen 6549367 0917937383“

- pôvodný text v bode 4.4 Zmluvní partneri sa nahrádza novým znením: „Na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií budú do II. poradia výkonov zaradení zmluvný partneri, s ktorými OKČaŽP-SMS uzatvoria rámcovú zmluvu:

1. Zelené mesto s. r. o., IČO: 45 651 973
2. RS - Holding Nitra s. r. o., IČO: 36 772 062
3. Maksi Viliam SHR, IČO: 37966278
4. Otakar Šabík, IČO: 17 558 638
5. Juraj Bakács – Acer, IČO: 35 338 202

V prípade havarijného stavu /vysokého spádu snehu, poľadovice .../ budú objednané práce resp. mechanizmy u ďalších dodávateľov na základe objednávky, ktoré budú zaradené do II. poradia výkonov, a s ktorými bola spolupráca predrokovaná.

Dohodnutí sú nasledovní dodávatelia:

- Monstav Nitra, s. r. o., IČO: 35 911 913
- Megaspol, spol. s. r. o., IČO: 35 940 506
- Ekomont Nitra, s. r. o., IČO: 34 116 583
- Stavby Nitra s. r. o., IČO: 36 763 977
- Stamex Nitra s. r. o., IČO: 36 362 743


- v bode 7.1 Rozdelenie miestnych komunikácií do I. kategórie, Rajón č. 1, Zobor, Chrenová, Janíkovce sa konci textu pripája znenie: „22.Vašinova“
- v bode 7.2 Rozdelenie miestnych komunikácií II. kategória, v časti Zobor sa na konci textu pripája znenie: „Platanova“
- v bode 7.2 Rozdelenie miestnych komunikácií II. kategória sa za znením: „Mlynárce, Kynek: Remeselnícka, Fraňa Kráľa, Bolečkova, Chotárna, Krompašská, Telgarska, Ovocinárska, Hájska, Potočná, Antona Točíka.“ vkladá znenie: „Diely:Jarabinová“
- v bode 7.2 Rozdelenie miestnych komunikácií II. kategória, v časti Klokočina sa na konci textu pripája znenie: „,Na Čerešňovom vrchu“
- v bode 7.3 Rozdelenie miestnych komunikácií III. kategória sa za znením: „Párovské Háje: Lukov Dvor“ pripája znenie: „,stará Jarocká (medzi ul. Čakanková a Pri lese)


Zimná údržba Nitra 2017 by Michal Šimonek on Scribd
Zdroj: Nitralive.sk