Prenajímateľov a teda predajcov do stánkov počas vianočných trhov v Nitre bude vyberať po novom komisia. Ruší sa tak elektronický výber, ktorý fungoval od roku 2017.

V elektronickom výbere bola hlavným kritériom cena, od tohto roku to bude viacero kritérii a to: či sú ponúkané jedlá a nápoje spájané s vianočným obdobím alebo sú typickými vianočnými špecialitami reprezentujúcimi nejaký konkrétny región - lokálny ale i medzinárodný; či predajca pripravuje ponúkané jedlá a nápoje s regionálnych surovín a domácich výrobkov; - či má uchádzač dôveryhodné referencie z podujatí, ktoré absolvoval v minulosti; či predajca dbá pri svojej prevádzke na dopad na životné prostredie, používa ekologické spôsoby servírovania, balenia a ponúkania jedál a nápojov.

Prihlásiť sa bude potrebné elektronicky vyplnením formuláru. Žiadosti následne vyhodnotí komisia, ktorá bude zložená z primátora, alebo jeho zástupcu, jedného zástupcu z každého výboru mestskej časti, navrhnutý príslušným výborom, dvaja zástupcovia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mestský rozvoj, cestovný ruch a zahraničné vzťahy, navrhnutí príslušnou komisiou, dvaja zástupcovia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť, navrhnutí príslušnou komisiou.Zdroj: Materiál na zasadnutie mestského zastupiteľstva, uznesenie zo zastupiteľstva