Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre odsúhlasili vystúpenie mesta zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Mesto Nitra je od 18. Júna 2019 členom Únie miest Slovenska a zároveň od 01. Marca 2007 aj členom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Vyššie uvedené združenia vykonávajú činnosť smerujúcu predovšetkým k zastupovaniu práv a oprávnených záujmov miest a obcí, ktoré sú ich členmi vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej štátnej moci. Zároveň v tejto súvislosti koordinujú postup svojich členov pri presadzovaní ich spoločných stanovených cieľov.

Podľa dôvodovej správy k vystúpeniu zo ZMOS je činnosť týchto združení identická a nastolené otázky sú často krát riešené duplicitne.

„Uvedené spôsobuje nielen aplikačné problémy v praxi, administratívne zaťaženie mesta ako člena týchto združení, ale taktiež predstavuje aj značnú časovú náročnosť pri zastupovaní mesta v organizačných štruktúrach týchto združení,“ uvádza sa tiež v správe.

Členský príspevok do Únie miest Slovenska predstavuje 0,13€ na obyvateľa. K dnešnému dňu má mesto Nitra 78 431 obyvateľov a príspevok je teda 10 196€. Podľa čl. VIII ods. 3 bod 2 Stanov Únie miest Slovenska, v prípade vzniku členstva v priebehu roka je členský príspevok prvý krát splatný v nasledujúcom roku po vzniku členstva, t. z. že Mesto Nitra členský príspevok za rok 2019 neplatí.

Členský príspevok do ZMOSu je vo výške 8 300€ ročne. Bol uhradený v plnej výške za rok 2018. Úhrada oboch členských príspevkov je finančne náročná a má v konečnom dôsledku dopad na verejné financie mesta.

„Únia miest dnes združuje mestá, v ktorých žije viac ako milión obyvateľov Slovenska. Vďaka nej dokážeme efektívnejšie vyvíjať tlak na štát pri presadzovaní našich záujmov,“ povedal primátor Nitry Marek Hattas.