Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre dnes schválili zvýšenie viacerých daní - daň nehnuteľností, daň za odpad, ale aj za psa.


Prehľad najdôležitejších zmien


Daň z nehnuteľností

Daň za stavby na bývanie a drobné stavby sa zvýši z 0,35€ na 0,465€ za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za rok. Daň z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy vo všetkých katastrálnych územiach mesta Nitry za rok z 0,35€ na 0,465€.

"Navrhované zmeny sadzieb dane z nehnuteľností zvýšia predpis dane z nehnuteľností o 2 161 473 eur (z toho: rodinné domy 128 264 €, byty a nebytové priestory 175 755 €, stavby poľnohospodárskej výroby 16 150 €, priemyselné stavby 1 200 342 €, ostatné stavby 640 962 €)."


Daň za psa

Zníženie v prípade psa chovaného v bytovom dome z 50 na 35€, zvýšenie v prípade psa chovaného v rodinnom dome a psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií zo 7 na 12€.

"Úpravami sadzieb dane za psa sa zvýši predpis dane za psa o cca 4 000 eur (počet psov v RD a v areáloch firiem 3103, počet psov vo viacbytových domoch: 771, počet oslobodených od dane: 1140). Navrhovaným zvýšením sadzby dane za ubytovanie by sa mal zvýšiť predpis dane za ubytovanie o cca 150 000 eur."


Daň za komunálny odpad

Daň za komunálne odpady sa zvyšuje z 0,0685€ za osobu a kalendárny deň na 0,081973€, sadzba poplatku 0,012€ za 1 liter komunálnych odpadov sa zvyšuje na 0,02€.


Zníženie poplatku za odpad

Správca dane Mesto Nitra stanovuje 50 % - né zníženie poplatku pre fyzické osoby, ktoré k 1.1. aktuálneho zdaňovacieho obdobia dovŕšili vek 72 rokov.

"Navrhovaná úprava sadzieb poplatku má zabezpečiť zvýšenie ročných príjmov z poplatku cca o 1 217 100 €, čím by sa mala odstrániť disproporcia medzi výnosom z poplatku a výdavkami na nakladanie s odpadmi. Navrhovaná denná sadzba poplatku (pre domácnosti) predstavuje poplatok 30 €/osoba/rok, čo má zabezpečiť zvýšenie ročného príjmu na poplatku od domácnosti o cca 375 000 €. Navrhovaná úprava sadzby pri množstvovom zbere má zabezpečiť zvýšenie príjmov od firiem a inštitúcii cca o 960 000 €. Navrhované zníženie poplatku o 50 % pre fyzické osoby staršie ako 72 rokov (cca 7860 osôb) zníži príjmy z poplatku o 117 900 €," píše sa v návrhu, ktorý bol predložený v zastupiteľstve.


Menia sa aj dane za užívanie verejného priestranstva a prenocovanie.Zdroj: Nitralive.sk