Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo poplatok za rozvoj. Platiť ho budú všetky fyzické a právnické osoby za nové stavby. Táto daň sa netýka stavebných povolení vydaných do konca roka 2019. Z krajských miest má takýto poplatok zatiaľ zavedený Bratislava, Košice a Trnava.

Sadzba dane je 20€ za každý aj začatý m2 a to pre všetky typy stavieb: stavby na bývanie, stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane, stavieb na vlastnú administratívu, priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, ostatné stavby.

V prípade rodinných domov bude poplatok len od 60m2 a viac. Príklad: za rodinný dom o ploche 150m2 zaplatí občan za 90m2 plochy. Podzemné podlažia sa nepočítajú.

Ak nepríde k realizácii stavby do skončenia platnosti stavebného povolenia, bude možné požiadať do 60 dní od ukončenia stavebného povolenia o vrátenie poplatku.

Výnos môže mesto použiť na: zariadenia starostlivosti o deti, sociálne služby, školské zariadenia, zdravotnícke zariadenia, úpravu parkov a zelene, parkovacie plochy, verejné osvetlenie a technickú infrašktruktúru.Zdroj: Nitralive.sk