Mesto Nitra doteraz uvádzalo výšku za prenájom objektov, bytov, vstupné na športoviská a podobne vo VZN (Všeobecne závazné nariadenie). Nakoľko takáto forma nie je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, vytvorilo mesto cenník.

Cenník obsahuje:

Sadzby obvyklého ročného nájomného za užívanie nebytových priestorov v majetku mesta
Sadzby obvyklého ročného nájomného za užívanie pozemkov v majetku mesta
Sadzby úhrad za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov
Sadzby nájomného za užívanie hudobných nástrojov
Výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena v súvislosti s uložením alebo existenciou siete

Cenník - Mesto Nitra by Michal Šimonek on Scribdcennik cennik