Zoznam nerealizovaných a neukončených investičných akcií schválených v rozpočte Mesta Nitry v roku 2019 - presun do roku 2020 a dokončenie

VMČ 1 = Dolné Krškany, Horné Krškany
VMČ 2 = Staré mesto
VMČ 3 = Čermáň
VMČ 4 = Klokočina
VMČ 5 = Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje
VMČ 6 = Dražovce, Zobor
VMČ 7 = Chrenová, Janíkovce

PD rozšírenie parkoviska pri Poliklinike Chrenová
Chodník na ul. Hydinárska - 2. etapa - VMČ 5 -presun
MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priecestie vrátane chodníka - VMČ 1
MK križovatka ul. Lieskova a Na Priehon - VMČ 1
MK ul. Na hlinách - VMČ 1
MK ul. 1.mája časť od ul. Látečkovej - VMČ 1
MK ul. Na Priehon od žel. priecestia po ul. Sikársku - VMČ 1
Chodník na ul. Novozámockej od ul. Záborského po VUSAPL- VMČ 1
Chodník na ul. K rieke od ul. Pri mlyne po most- VMČ 1
Parkovisko pri Poliklinike Párovce č. 49 - VMČ 2
Parkovisko ul. Stavbárska č. 2-4,6 - VMČ 2
Parkovisko ul. Vikárska č. 13-15 - VMČ 2
Parkovisko ul. Štefánikova č. 116-118 odvodnenie - VMČ 2
MK od predajne potravín k PK Párovce (vnútroblok) - VMČ 2
MK ul. Kráľovská cesta - VMČ 2
Revitalizácia vnútrobloku ul. Vodná č. 2-4,6,8 - VMČ 2
Múrik BD Štefánikova 80 - VMČ 2
Parkovisko ul. Za Ferenitkou - VMČ 2
Revitalizácia vnútrobloku Wilsonovo nábrežie - Za Ferenitkou - VMČ 2
MK ul. Hlboká od križovatky s ul. Dolnočermanská po Bottovu ul. - VMČ 3
MK ul. Hanulova od križov. ul. Železničiarska po kruhový objazd vrátane chodník. a obrubník. - VMČ3
MK ul. Škultétyho - VMČ 4
MK križovatka ul. Kmeťova a Hviezdoslavova trieda - VMČ 4
Parkovisko ul. Bizetova 25-31 rozšírenie - VMČ 4
MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského po Pezinskú - VMČ 4
Parkovisko Na Hôrke 1 -VMČ 5
Chodník ul. Považská 17 - VMČ 5
MK Zvolenská I. etapa - VMČ 5
Chodník ul. Na Hôrke 34-44 - VMČ 5
Parkovisko Kmeťová, Murániho – VMČ 5
Parkovisko Zvolenská II - VMČ 5
Parkovisko Popradská U rampa - VMČ 5
Schodisko na chodníku ul. Krompašská - VMČ 5
MK a chodníky Cintorín Mlynárce - VMČ 5
Úpravy a odvodnenie povrchovej vody Zvolenská 19 – VMČ 5
MK Poniklecová, od križovatky Klinčekova po Azalkovu - VMČ 6
MK ul. Lukáčova - VMČ 6
MK ul. Vansovej, od križovatky Jelenecká ul. po Radovú ul. - VMČ 6
MK ul. Platanova - VMČ 6
Spevnené plochy pred kinom Lipa - VMČ 7
Spevnené plochy pešia zóna Topoľova - časť pri CVČ Domino - VMČ 7
Spevnené plochy ul. Vihorlatská č. 2-4 - VMČ 7
Chodníky Cintorín v Janíkovciach - VMČ 7
Chodník ul. Dlhá č. 9-23- VMČ 7
Chodník ul. Dlhá č. 27-37 - VMČ 7
Cyklochodník ul. Dlhá - VMČ 7
Spevnené plochy ZŠ Fatranská - VMČ 7

Modernizácia a obnova miestnych komunikácií – akcie VMČ
Obnova školských budov
Obnova športových zariadení
Parkovisko Škultétyho 36-42 – presun
Dobudovanie cyklodopravnej infraštruktúry
Podjazd pod Univerzitným mostom

Výbočiská MAD

Výbočiská MAD – prekládka kanalizácie Gorazdova
Výbočiská MAD – prekládka kanalizácie Ďurčanského


Prípravná a projektová dokumentácia (PD)

PD na SP Chodník Stará Jarocká
Posúdenie navrhovanej križovatky Šindolka
PD vonkajšie ihrisko ZŠ Krčméryho
PD koncertná sieň pri ZUŠ
Architektonická štúdia Plaváreň pod Borinou
PD ZŠ Tulipánova - pavilón 3
Kanalizácia Dvorčanská – presun
Kanalizácia Šúdolská, A. Točíka - dokončenie
Cintorín Chrenová - II. etapa
Odvádzanie zrážkových vôd z Horného Palánku - presun
Revitalizácia námestia – hackathon
ZŠ Beethovenova – dokončenie obnovy soc. zariadení
MŠ Topoľová - energetické zhodnotenie, výmena potrubí
MŠ Beethovenova – rozšírenie prevádz. priestorov
ZUŠ Rosinského - znižovanie energetickej náročnosti
Tenisová hala nová (obnova strechy)
Poliklinika Párovce - debarierizácia priestorov
Projekt: " MŠ Dobšinského 2885, Nitra"
Nový územný plán mesta Nitra 1. etapa
ÚPP zóny Nová Chrenová
Pasportizácia miestnych komunikácií


Zoznam schválených investičných akcií v rozpočte na rok 2020

MK ul. K rieke - VMČ 1
MK ul. Pod Katrušou vrátane chodníka - VMČ 1
MK a chodník ul. Zlievarenská od žel. priecestia po ul. Pod Katrušou- VMČ 1
Chodník na ul. Novozámockej od č.d. 102/188 - č.d.104/192- VMČ 1
MK ul. Čulenova dokončenie - VMČ 3
MK ul. Ľ. Čuláka od Golianovej po ulo.M.S.Trnavského - VMČ 3
Parkovisko na Hlbokej ul. pri BD č. 45-53 - VMČ 3
Parkovisko na Hlbokej ul. pri BD č. 63-71 - VMČ 3
MK a chodník ul. Nitrianska - VMČ 4
MK ul. Jarabinová- VMČ 5
MK ul. Na Dolinu - VMČ 5
Chodník ul. Dražovská od Svätourbanskej ul. po bránu ZŠ Kráľa Svätopluka popri UKF- VMČ 6
MK ul. Pod Zlatým Brehom, od križovatky Svätourbanská po Zoborské jazierko - VMČ 6
MK ul. Mrázová - VMČ 6
PD BUS pruh Mostná ul. - VMČ 2
PD BUS pruh Hollého ul. - VMČ 2
PD rozšírenie a rekonštrukcia lávky cez rieku v Sihoti (pri štadióne) - VMČ 2
PD parkovisko + kanalizácia ul. Štúrova č. 47-49 - VMČ 2
PD parkovisko ul. Záhradná č. 2-4- VMČ 2
PD parkoviská na Hlbokej ul. pri BD č. 45-53 a pri BD č. 63-71- VMČ 3
PD na zateplenie ZŠ Cabajská ul. - VMČ 3
PD na obnovu MK Šúdolská - VMČ 4
Technická štúdia MK ul. Jarabinová - VMČ 5
Technická štúdia MK ul. Na Dolinu - VMČ 5
Technická štúdia MK a chodníky Cintorín Mlynárce - VMČ 5
Štúdia - Námestie pri Kaplnke Viničky - VMČ 5
Štúdia - Vnútroblok Rýnska Tokajská - VMČ 5
Štúdia - Skate park Diely - VMČ 5
PD Plaváreň Chrenová
PD verejnoprospešných akcií v zmysle zmien doplnkov č. 6 ÚPN
PD úprava miestnej komunikácie pri ZŠ Nábrežie mládeže Nitra
PD zastrešenie átria ZŠ Nábrežie mládeže pre účely telocvične
PD Mestský dom Štefánikova 1
PD ZŠ Nábrežie mládeže (rozšírenie jedálne)
PD CVČ
PD Kino Lipa
Zateplenie obvodového plášťa ZŠ Cabajská
2. ľavé odbočenie križovatka Štúrova –Štefánikova smer Nové ZámkyZdroj: Nitralive.sk