Novinky študenti, zamestnanci i návštevníci školy ocenia už v budúcom akademickom roku. V ďalšom akademickom roku 2021/2022 sa počíta s otvorením Študentského domova Brezový háj.

Obdobie koronakrízy ochudobnilo Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre o ten pravý študentský život a ruch, ale pracovné a investičné aktivity pokračujú naďalej. Práve čas, keď je univerzita nedobrovoľne bez svojich študentov, je vhodný na to, aby bez zásadnejších obmedzujúcich opatrení týkajúcich sa pohybu ľudí v areáli UKF realizovala práce, ktoré ešte viac sfunkčnia a skrášlia exteriéry komplexu budov na Triede Andreja Hlinku 1.

"Veríme, že novinky, ktoré sa postarajú o väčšiu bezpečnosť pohybu v bezprostrednom okolí školy a vyzdvihnú jej atraktívnu polohu v krásnom prostredí zelene na nábreží rieky Nitry, študenti, zamestnanci, ale i návštevníci školy ocenia už v budúcom akademickom roku. Prvé stavebné práce sa nedávno začali pri budove Výskumných laboratórií Fakulty prírodných vied UKF na Nábreží mládeže. Časť predtým trávnatého terénu vedľa cesty sa pomaly začína meniť na budúci chodník. Jeho výstavba je jednou z prvých častí projektu, ktorý zahŕňa viac stavebných realizácií v areáli univerzity," informovala portál Nitralive.sk pani Ing. Jana Černáková z Oddelenia médií na UKF.

UKF Nitra, chodník Nábrežie mládeže


Na projekte sa podieľajú firmy zo Žiliny a Nitry

Podľa slov odborníkov z Investičného oddelenia UKF je cieľom projektu doplnenie komunikácií medzi jednotlivými objektmi alebo už existujúcimi komunikáciami, výmena stavebných konštrukcií narušených vplyvom opotrebenia a súčasne zatraktívnenie vstupného areálu UKF.

„Dodávateľom prác, ktorý bol vysúťažený v procese verejného obstarávania, je firma ERPOS, spol. s.r.o. zo Žiliny. Je to naša prvá spolupráca s touto spoločnosťou. Projektové dokumentácie vypracovala architektonicko-projekčná kancelária SAN-HUMA´90 s.r.o. z Nitry,“ hovorí vedúca Investičného oddelenia UKF Ing. Ľudmila Lampertová.

Projekt - stavebné dielo s názvom „Vonkajšie úpravy areálu UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1“ je rozdelený na tri časti – 1. Doplnenie chodníkov, spevnených plôch a ich vybavenia v areáli UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1; 2. Asanácia oplotenia a realizácia nového oplotenia a brány vjazdu do hospodárskeho dvora UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1; 3. Oprava terasy a nástupného schodiska pri Uniklube UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1.

„Práce sa budú realizovať ako jeden celok, súťažili sa spoločne, pretože ich charakter je veľmi podobný. Súťaž prebiehala vo februári tohto roku a zmluva o dielo na vykonanie prác bola podpísaná 16. marca 2020. Prevzatie staveniska sa uskutočnilo 24. marca 2020 s tým, že práce by mali byť ukončené do 31. augusta 2020. Bohužiaľ, pandemická situácia a preventívne opatrenia s tým spojené spôsobili, že reálny výkon prác sa mohol začať až od 18. mája 2020. Z tohto dôvodu je možné, že sa termín ukončenia posunie, aj keď dúfame, že časový sklz takmer dva mesiace sa môže čiastočne kompenzovať tým, že sa ušetrí čas, v ktorom by sa v bežnom období konali promócie a v ktorom by podľa pôvodného harmonogramu boli práce pozastavené,“ objasnila Ing. Lampertová.


Vznikne aj oddychová zóna s lavičkami

Ing. Peter Vítek z Investičného oddelenia UKF nám presne priblížil, čo všetko zahŕňajú spomínané tri časti projektu. „V prvej časti pôjde o vybúranie niektorých poškodených alebo nevyhovujúcich plôch, obrubníkov a inventáru, doplnenie chodníka na ľavej strane hlavnej príjazdovej komunikácie k budove UKF v dĺžke 54,8 m a šírke 2,5 m, rozšírenie chodníka pozdĺž fasády objektu auly v dĺžke 38 m a šírke 2,75 až 4,75 m, doplnenie chodníka na Nábreží mládeže medzi vjazdom s rampou a vjazdom do hospodárskeho dvora s dĺžkou 63,8 m a šírkou 2,85 m, ďalej doplnenie chodníka od vstupu do Výskumných laboratórií FPV po vjazd do centrálneho tenisového kurtu v dĺžke 103 m a šírke 2,75 m, doplnenie spevnenej plochy medzi pešími vstupmi do budovy a auly UKF o ploche 547 m2, ktorá bude doplnená parkovým imobiliárom, ako sú lavičky, stojany a iné doplnky, a rekonštrukcia vjazdu do hospodárskeho dvora s plochou 122 m2,“ vysvetľuje Ing. Vítek.

„V rámci úprav spevnených plôch sa vytvorí oddychová zóna v mieste pred terasou s lavičkami pre oddych, miestom pre fajčiarov, miestom pre zhromažďovanie sa v čase promócií. Táto plocha plynulo pokračuje až k hlavnému vchodu do budovy, kde pred schodmi nahradí poškodenú dlažbu a na boku schodiska ponúkne priestor pre uskladnenie bicyklov,“ doplnila Ing. Lampertová.

„V druhej časti sa stavebné práce sústredia na vybúranie staticky nestabilného oplotenia hospodárskeho dvora vrátane pristavaných skladov a vstupnej brány, vybuduje sa nové murované oplotenie z betónových tvárnic šírky 250 mm, výška oplotenia bude 2 m a celková dĺžka zhruba 41 m. Zrenovuje sa vozovka vchodu do hospodárskeho dvora a nainštaluje sa nová posuvná brána s rozmermi 5,35 m x 1,7 m a s diaľkovým ovládaním alebo čítačkou kariet,“ dodal opäť Ing. Vítek. Tretia časť projektu podľa slov oboch pracovníkov Investičného oddelenia UKF zahŕňa rekonštrukčné práce pred Uniklubom - odstránenie dlažby a zvetraného podkladu z terasy a prístupového schodiska k Uniklubu, odstránenie zábradlia, osadenie nového zábradlia a dlažby pri schodisku, realizáciu novej povrchovej úpravy na terase o ploche 84,8 m2 vrátane osadenia štrbinového žľabu pre odvodnenie.


Peniaze z ministerstva aj z vlastných zdrojov školy

Ako nás informovala kvestorka UKF Ing. Ľubica Ehrenholdová, celková zmluvná cena investičnej akcie „Vonkajšie úpravy areálu UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1“ je 234-tisíc eur, z toho cena projektovej dokumentácie je 18-tisíc eur a cena realizačných prác 216-tisíc eur.

„O finančnú podporu tohto projektu sme požiadali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR už v závere roka 2018. Ministerstvo schválilo na tento účel dotáciu zo štátneho rozpočtu v objeme 90-tisíc eur. Nakoľko projekt je finančne náročnejší, zvyšných 126-tisíc eur dofinancuje naša univerzita z vlastných zdrojov, ktoré má na tento účel plánované,“ vysvetľuje Ing. Ehrenholdová.

Hlavným cieľom celej investičnej akcie je podľa nej bezpečnosť chodcov, ich oddelenie od dopravnej komunikácie a automobilovej premávky, riešenie bezpečného vstupného priestoru pred hlavným vchodom do budovy a pred Uniklubom vrátane terasy, na ktorých pri súčasnom stave (poškodená dlažba) hrozí riziko úrazu. Výsledkom akcie bude podľa slov kvestorky nielen funkčnosť externých priestorov, ale aj vytvorenie estetickejšieho, príjemnejšieho prostredia a oddychovej zóny pre študentov a zamestnancov univerzity.


ŠD Brezový háj sa plánuje otvoriť v septembri 2021

Investičnou prioritou našej školy je Študentský domov Brezový háj. Jeho rekonštrukcia prebieha od augusta 2019, zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť ELLIO s. r. o., Nitra. Postup zhotovovania prác predpokladá ich ukončenie v riadnom termíne - do júla 2021. Internát s kapacitou ubytovania pre 357 študentov a 11 doktorandov by tak mohol byť uvedený do prevádzky v septembri 2021 pre akademický rok 2021/2022.

UKF Nitra, ŠD Brezový háj


„Práce prebiehajú v súlade s harmonogramom prác. Boli ukončené búracie práce interiérov, realizované boli murárske práce interiérových priečok, inštalácia nových rozvodov kanalizácie, vody, ukončená areálová kanalizácia, drenážny systém okolo celého objektu, strešné práce nad ubytovacím blokom a montáž solárneho ohrevu TÚV,“ opisuje priebeh rekonštrukčných prác Ing. Ľudmila Lampertová. „V súčasnosti prebiehajú práce v interiéri na inštaláciách elektrických a slaboprúdových rozvodov, rozvodov VZT, práce na interiérových omietkach a obkladoch a práce na inštalácii nových výťahov. Zateplenie fasády ubytovacieho bloku zo strany SOŠ stavebnej by malo byť ukončené do konca júna tohto roka. Na tento projekt bola schválená žiadosť o príspevok v rámci výzvy Zníženie energetickej náročnosti budov z fondov EÚ.“


Ďalšie investičné akcie podporia ekológiu, estetiku aj oddych

Popri komplexnej obnove ŠD Brezový háj UKF plánovite pokračuje aj v ďalších investičných akciách. „Ide napríklad o rekonštrukciu štruktúrovanej kabeláže, ktorá sa realizuje po jednotlivých budovách. Práce boli dokončené už v ŠD Zobor, na Triede Andreja Hlinku 1, na Štefánikovej 67, na Hodžovej 1 a na Kraskovej 1, pokračovať sa bude v budovách na Dražovskej 4. Z dôvodu výpadku jedného kotla v budove na Štefánikovej 67 sa musí zrealizovať rekonštrukcia kotolne. V súčasnosti sa práve skončili práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení pri aule a učebni P6 na Triede Andreja Hlinku 1. V štádiu vypracovania projektovej dokumentácie sú plánované úpravy vonkajšieho areálu na Dražovskej 4, kde sú sústredené budovy Pedagogickej fakulty, Fakulty stredoeurópskych štúdií a Univerzitnej knižnice,“ pokračuje opäť kvestorka Ing. Ľubica Ehrenholdová.

„Na ploche po tenisových kurtoch v areáli ŠD Zobor sa plánuje vybudovanie oddychovej zóny a tiež systému polopodzemných kontajnerov, čo bude mať vplyv nielen na estetiku areálu, ale aj priamy dopad na efektívnejšie a ekologickejšie nakladanie s odpadmi. UKF bola úspešná v získaní projektu v rámci operačného programu Zabezpečenie kvality životného prostredia, ktorého výsledkom bude nielen zníženie energetickej náročnosti ŠD Brezový háj, ale aj zateplenie fasády a výmena okien v spoločenskej prístavbe ŠD Zobor.“

Ako kvestorka UKF dodala, v pláne (a niektoré už aj v realizácii) sú tiež akcie menšieho rozsahu, napríklad úprava vonkajšieho areálu v priestoroch biologických katedier na Nábreží mládeže 91, dokončenie rekonštrukcie bývalého skladu Katedry telesnej výchovy a športu na Dražovskej 4 pre potreby Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty (PF), oprava balkónov na budove Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, po odstránení PC stojanov aj rekonštrukcia podlahy pri vstupe do budovy PF a podobne.Zdroj: UKF Nitra, foto: JČ, Archív Investičného oddelenia UKF