Mesto Nitra sa pripravuje na otvorenie materských škôl, malo by sa tak stať v júni. Docházka je dobrovoľná.

- na jednu triedu pripadne najviac 15 detí
- otvoriť bude možné aj základné školy (1. až 5. ročník), v jednej triede bude môcť byť najviac 20 detí
- otvoriť bude možné aj školské kluby
- rodičia môžu nechať svoje deti doma, dochádzka nie je povinná

"Sfinalizovanie všetkých podmienok ešte určí a spresní hlavný hygienik SR Ján Mikas. Nitrianska radnica sa napriek tomu už na ich otvorenie prirpavuje, všetky priestory a pracovné pomôcky sú opätovne vydezinfikované," uvádza mesto na svojej webovej stránke.

"V pláne je aj doplnenie organizácie chodu materských počas mimoriadnej situácie podľa rozhodnutia hlavného hygienika, opätovné vydezinfikovanie všetkých priestorov a všetkých pracovných pomôcok, bezdotykových teplomerov a dezinfekčných a ochranných prostriedkov pre zamestnancov," povedal nitriansky hovorca a vedúci odboru komunikácie a propagácie Tomáš Holúbek.

Nitrianska radnica tiež otvorila centrum pre rodičov, ktorí pracujú v prvej línii – lekárov, vojakov, policajtov, zdravotné sestry, ale aj hasičov a mnohých ďalších profesií. „Zriaďujeme ho v Materskej škole Párovská pre deti od troch do šiestich rokov a v školskom klube detí ZŠ Tulipánová pre deti od šiestich do jedenástich rokov. Centrum sme otvorili v pondelok,“ uviedol odbor školstva, mládeže a športu mestského úradu.

"Priestory sú pripravené, je zabezpečené stravovanie. Variť sa bude v Materskej škole Párovská a v obedároch, ktoré sme stiahli zo Základnej školy Krčméryho, ktorá varí pre celiatikov. Voziť ich budeme na ZŠ Tulipánová," spresnila vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mária Orságová.

Zatiaľ budú otvorené dve oddelenia materských škôl a jedno oddelenie školského klubu detí. Spolu ide o jedenásť detí do materských škôl a šesť detí do klubu. "Podmienkou prijatia dieťaťa do zariadenia je čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, tzv. vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, ktoré musí obsahovať informácie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho prenosného ochorenia a v rodine dieťaťa nemá žiadny člen nariadenú karanténu. Do zariadenia pre deti a mládež môže byť prijaté len zdravé dieťa," spresňuje regionálna hygienička Katarína Tináková.

Preberanie detí do materskej školy prebehne za sprísnených podmienok. Ráno dieťa rodič odovzdá učitelke pri prvom vstupe do budovy, v ktorej bude umiestnená skupina, v ktorej škôlkar je. "Rodičia nebudú mať vstup do zariadenia povolený, pred budovou počkajú, kým osoba zodpovedná za preberanie dieťaťa zabezpečí jeho prijatie a skontrolovanie dokumentácie," dodáva Katarína Tináková.


Ako vstupovať do škôlok?

Dieťa do materskej školy vstupuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami, ktorými sú buď rúško, šál, či šatka. Potrebné je tiež čestné prehlásenie rodičov, náhradné oblečenie a náhradné rúška. Po vstupe do materskej školy si dieťa odloží vrchný odev, prezuje sa, vykoná dôkladnú hygienu rúk pod tečúcou teplotou vodou s použitím tekutého mydla po dobu najmenej 20 sekúnd. Nasleduje meranie teploty a sledovanie príznakov ochorenia. Ak má dieťa 37 stupňov a viac, nie je do materskej školy prijaté.

"Učiteľky materských škôl tiež pred prijatím dieťaťa zistia, či škôlkar alebo jeho rodičia a súrodenci nemajú príznaky akútneho prenosného ochorenia a po negatívnej odpovedi dieťa môže vstúpiť do zariadenia," doplnil nitriansky hovorca Tomáš Holúbek.

Platia tiež ďalšie hygienické zásady, pravidelné umývanie rúk, časté vetranie priestorov, každé dieťa tiež musí mať označené všetky individuálne potreby osobnej hygieny – hrebeň aj pohár. Platia aj prísne opatrenia v jedálni, pri prevoze a vydávaní stravy. Každá skupina detí v rámci popoludňajšieho spánku spí len s tými škôlkarmi, s ktorými je v skupine počas dňa. Deti v škôlke a vo vonkajších priestoroch areálu ale rúška nosiť nemusia.Zdroj: Mesto Nitra