Nitra tvorí nový územný plán, ktorý je jedným z najdôležitejších dokumentov mesta. Má zásadný vplyv na podobu nášho mesta. Na jeho vznik majú teraz dosah aj obyvatelia Nitry.

Útvar hlavného architekta mesta Nitra v spolupráci s kľúčovým partnerom pre participáciu PDCS vytvorili online dotazník, ktorého výsledky poslúžia ako podklad pre rozhodovanie mesta o podobe nového územného plánu.

Dotazník je prístupný na odkaze do konca apríla. Nitrania v ňom budú hodnotiť lokalitu, v ktorej žijú, jej výhody i nevýhody, ako vnímajú Nitru, verejný priestor, ale aj aký typ dopravy preferujú. Jeho vyplnenie zaberie približne 10 - 20 minút.

Nový územný plán tvorí mesto formou participácie, čiže za spoluúčasti odbornej aj laickej verejnosti. Ambíciou je, aby obyvatelia boli informovaní o aktivitách pri príprave zadania a mohli sa aktívne zapojiť do procesu. Útvar hlavného architekta preto špecificky cieli na identifikovanie a informovanie aktérov pri tvorbe územného plánu. V súčasnosti má za sebou online stretnutia s výbormi jednotlivých mestských častí, ako aj dve online stretnutia s mladými ľuďmi. V pláne sú ďalej stretnutia so zainteresovanou odbornou verejnosťou, developermi i s občanmi mestských častí.

Závery z týchto stretnutí budú zhrnuté do správy z participatívneho procesu a budú jedným z podkladov do zadania pre tvorbu územného plánu mesta Nitra.

Mesto Nitra má spracovaný platný územný plán z roku 2003. Priebežne bolo schválených 6 zmien a doplnkov územného plánu, posledná v roku 2018, po ktorej Okresný úrad vydal usmernenie metodickým pokynom, s následným prijatím rozhodnutia, že ďalšie úpravy sa nebudú riešiť čiastkovo, ale koncepčnou zmenou v podobe spracovania nového územného plánu.

Všetko o územnom pláne v Nitre nájdete aj na uzemnyplan.nitra.skZdroj: